Nehemja 11
N11BM

Nehemja 11

11
Bosettingen i Jerusalem og Juda
1Folkets ledere bosatte seg i Jerusalem. Resten av folket kastet lodd om hvor de skulle bo. En av ti skulle bo i Jerusalem, den hellige byen, mens de andre ni slo seg ned i de andre byene. 2Og folket velsignet alle dem som var villige til å bosette seg i Jerusalem.
3 # 1 Krøn 9,4ff Dette er lederne i provinsen, de som bodde i Jerusalem og i Judas byer. Hver mann bodde på sin eiendom i byene, både israelitter, prester, levitter, tempeltjenere og etterkommere av Salomos tjenere. 4I Jerusalem bodde noen av judeerne og benjaminittene.
Av judeerne: Ataja, sønn av Ussia, sønn av Sakarja, sønn av Amarja, sønn av Sjefatja, som var sønn av Mahalalel, en av etterkommerne av Peres, 5og Maaseja, sønn av Baruk, sønn av Kol-Hose, sønn av Hasaja, sønn av Adaja, sønn av Jojarib, som var sønn av Sakarja, en etterkommer av sjelanittene. 6I Jerusalem bodde det til sammen 468 våpenføre menn som var etterkommere av Peres.
7Dette var benjaminittene: Sallu, sønn av Mesjullam, sønn av Joed, sønn av Pedaja, sønn av Kolaja, sønn av Maaseja, sønn av Itiel, som var sønn av Jesaja, 8og etter ham Gabbai og Sallai, til sammen 928. 9Joel, sønn av Sikri, var tilsynsmann for dem, og Juda, sønn av Hassenua, var nest øverste leder i byen.
10Av prestene: Jedaja, sønn av Jojarib, Jakin, 11Seraja, sønn av Hilkia, sønn av Mesjullam, sønn av Sadok, sønn av Merajot, som var sønn av Ahitub, lederen for Guds hus, 12og brødrene deres som arbeidet i huset, til sammen 822; Adaja, sønn av Jeroham, sønn av Pelalja, sønn av Amsi, sønn av Sakarja, sønn av Pasjhur, sønn av Malkia, 13og brødrene hans, familieoverhodene, til sammen 242, og Amasai, sønn av Asarel, sønn av Ahsai, sønn av Mesjillemot, som var sønn av Immer, 14og brødrene hans, til sammen 128 tapre krigere. Sabdiel, sønn av Haggedolim, var tilsynsmann for dem.
15Av levittene: Sjemaja, sønn av Hasjub, sønn av Asrikam, sønn av Hasjabja, sønn av Bunni, 16og Sjabbetai og Josabad, som begge hørte til levittenes overhoder og sto for det utvendige arbeidet ved Guds hus, 17Mattanja, sønn av Mika, sønn av Sabdi, sønn av Asaf, som ledet lovsangen og var forsanger under bønnen, Bakbukja, en av brødrene hans, som var nestleder, og Abda, sønn av Sjammua, sønn av Galal, sønn av Jeditun. 18Levittene i den hellige byen var til sammen 284.
19Av portvaktene: Akkub, Talmon og brødrene deres, som holdt vakt ved portene, til sammen 172.
20Resten av israelittene, prestene og levittene bodde i alle byene i Juda, hver på sin eiendom.
21 # 11,21 Ofel >3,26. Tempeltjenerne bodde på Ofel. Siha og Gisjpa hadde tilsyn med dem.
22Tilsynsmann for levittene i Jerusalem var Ussi, sønn av Bani, sønn av Hasjabja, sønn av Mattanja, sønn av Mika, en av etterkommerne av Asaf, de som sang. Han sto for arbeidet i Guds hus. 23Det var en kongelig forordning for sangerne, som fastsatte hva de skulle gjøre hver dag. 24Petahja, sønn av Mesjesabel, en av etterkommerne av Serah, Judas sønn, gikk kongen til hånde i alle saker som gjaldt folket.
25Noen av judeerne bodde i landsbyer med marker rundt: i Kirjat-Arba og småbyene som hørte til, i Dibon med småbyene som hørte til, og Jekabseel med landsbyer, 26i Jesjua, Molada og Bet-Pelet, 27i Hasar-Sjual, i Beer-Sjeba med småbyer, 28i Siklag, i Mekona med småbyer, 29i En-Rimmon, Sora og Jarmut, 30i Sanoah, i Adullam og landsbyer, i Lakisj og markene rundt, i Aseka med småbyer. De bosatte seg fra Beer-Sjeba til Hinnom-dalen.
31Benjaminittene bodde i Geba, Mikmas og Ajja og i Betel og byene omkring, 32i Anatot, Nob og Ananja, 33i Hasor, Rama og Gittajim, 34i Hadid, Sebo'im og Neballat, 35i Lod, Ono og Ge-Harasjim. 36Av levittene var det noen skift fra Juda som ble overført til Benjamin.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål