Matteus 24

24
Jesus taler om de tider som skal komme
(Kap. 24–25)
Tempelet skal ødelegges
(Mark 13,1–2; Luk 21,5–6)
1Jesus forlot nå tempelet. Da han var på vei ut, kom disiplene til ham og pekte på tempelbygningene. 2#Mi 3,12; Luk 19,44 Men han sa: «Ja, ser dere alt dette? Sannelig, jeg sier dere: Her skal det ikke bli stein tilbake på stein, alt skal rives ned.»
Trengselstiden begynner
(Mark 13,3–13; Luk 21,7–19)
3Da han satt på Oljeberget og disiplene var alene med ham, kom de og spurte: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?»
4Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill! 5#24,23f; 1 Joh 2,18 For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange. 6Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. 7#Jes 19,2 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. 8Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene.
9 # 10,17ff; Joh 15,18f; 16,2f Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10#2 Tess 2,3 Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. 12#2 Tim 3,1ff Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. 13#10,22 Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. 14#28,19 Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.
Den store trengsel
(Mark 13,14–20; Luk 21,20–24)
15 # 24,15 det motbydelige som ødelegger Jf. Dan 11,31; 12,11. I Makkabeerbøkene (=kanon) brukes uttrykket om et hedensk alter som syrerkongen Antiokos 4. Epifanes lot reise foran tempelet i Jerusalem i 168 f.Kr. Jf. 1 Makk 1,54; 2 Makk 6,2. Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på hellig sted – la den som leser opp, tyde det! 16– da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. 17#Luk 17,31#24,17 er på taket Taket var flatt, jf. Mark 2,4, og kunne tjene som oppholdssted. Jf. Apg 10,9. På utsiden førte en trapp opp til taket. Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset, 18og den som er ute på markene, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. 19Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! 20Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. 21#Dan 12,1; Åp 7,14 For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til nå, og som det heller aldri skal bli. 22Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes.
Når Menneskesønnen kommer
(Mark 13,21–27; Luk 17,23–24; 21,25–28)
23 # 24,5 Om noen da sier til dere: ‘Se, her er Messias’ eller: ‘Der er han’, så tro det ikke! 24#5 Mos 13,1ff; 2 Tess 2,9f; 1 Joh 2,18; Åp 13,13 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. 25Nå har jeg sagt dere det på forhånd! 26Om de altså sier til dere: ‘Se, han er ute i ødemarken’, så gå ikke dit ut, eller: ‘Se, han er i et rom der inne’, så tro det ikke. 27For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 28#Luk 17,37 Hvor åtselet er, vil gribbene samles.
29 # Jes 13,10; Joel 3,4.20; Hag 2,6.21; Åp 6,12ff Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 30#Dan 7,13f; Sak 12,10.14; Matt 16,27; 26,64; Apg 1,11; Åp 1,7 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. 31#5 Mos 30,4; Jes 27,13; Matt 13,41; 1 Kor 15,52; 1 Tess 4,16 Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre.
Lær av fikentreet
(Mark 13,28–32; Luk 21,29–33)
32 # 24,32 fikentreet De fleste trær i Israel er eviggrønne, men fikentreet mister bladene om høsten og skyter nye skudd igjen sent på våren. Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i greinene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. 33Slik skal også dere vite, når dere ser alt dette, at han er nær og står for døren. 34#16,28 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. 35#Jes 40,8; 51,6; Matt 5,18 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 36#Apg 1,7; 1 Tess 5,1f Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen.
Våk
(Luk 17,26–27.34–35; 12,39–46)
37 # 1 Mos 6–8 Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 38For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, 39#2 Pet 3,6 og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 40Da skal to menn være ute på markene; én blir tatt med, én blir igjen. 41To kvinner skal male sammen på kvernen; én blir tatt med, én blir igjen.
42 # 25,13; Mark 13,35 Så våk da! For dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. 43#1 Tess 5,2ff; 2 Pet 3,10; Åp 3,3; 16,15 Men det skal dere vite: Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte seg inn i huset. 44Derfor må også dere være forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.
45Hvem er da den tro og kloke tjeneren som herren har satt over de andre tjenerne for å gi dem mat i rett tid? 46Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake! 47#25,21.23 Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt han eier. 48Men sett at dette er en dårlig tjener som sier til seg selv: ‘Det varer lenge før herren min kommer’, 49og så gir seg til å slå de andre tjenerne og spise og drikke sammen med drukkenbolter. 50Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, 51#8,12+ og hugge ham ned og la ham dele skjebne med hyklerne, der de gråter og skjærer tenner.

Markert nå:

Matteus 24: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring