4 Mosebok 26
NB

4 Mosebok 26

26
Manntall for andre gang
1Da sotten var forbi, sa Herren til Moses og til Eleasar, sønn av Aron, presten: 2Ta opp manntall over hele Israels barns menighet fra tjueårsalderen og oppover, etter deres familier. Tell alle dem i Israel som kan dra ut i strid. 3Moses og Eleasar, presten, talte med dem på Moabs ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko, og sa: 4Fra tjueårsalderen og oppover skal de mønstres - slik som Herren hadde befalt Moses og Israels barn, de som var dratt ut av Egypt. #1:2.# 5Ruben var Israels førstefødte. Rubens barn var: Fra Hanok hanokittenes ætt, fra Pallu pallu’ittenes ætt, #2Mos 6:14. 1Krøn 5:3.
6fra Hesron hesronittenes ætt, fra Karmi karmittenes ætt. 7Dette var rubenittenes ætter, og de som ble mønstret av dem, var førtitre tusen sju hundre og tretti. 8Pallus sønn var Eliab, 9og Eliabs barn var Nemuel og Datan og Abiram. Det var den Datan og den Abiram som var utvalgt av forsamlingen, og som yppet strid mot Moses og Aron den gang Korahs flokk satte seg opp mot Herren, #16:1 ff. Sal 106:16 ff. 10og jorden åpnet sitt gap og slukte både dem og Korah. Hele flokken omkom da ilden fortærte de to hundre og femti menn, og de ble til et advarende tegn. #16:31-35. 5Mos 10:6. 11Men Korahs barn omkom ikke. 12Simeons barn var etter sine ætter: Fra Nemuel nemuelittenes ætt, fra Jamin jaminittenes ætt, fra Jakin jakinittenes ætt, #1Mos 46:10. 2Mos 6:15.
13fra Serah serahittenes ætt, fra Sa’ul sa’ulittenes ætt. 14Dette var simeonittenes ætter, tjueto tusen to hundre. 15Gads barn var etter sine ætter: Fra Sefon sefonittenes ætt, fra Haggi haggittenes ætt, fra Sjuni sjunittenes ætt,
16fra Osni osnittenes ætt, fra Eri erittenes ætt, 17fra Arod arodittenes ætt, fra Areli arelittenes ætt. 18Dette var Gads barns ætter, så mange av dem som ble mønstret, førti tusen fem hundre. 19Judas barn var Er og Onan, men Er og Onan døde i Kana’ans land. #1Mos 38:3 ff.
20Og Judas barn var etter sine ætter: Fra Sjelah sjelanittenes ætt, fra Peres peresittenes ætt, fra Serah serahittenes ætt. 21Peres’ barn var: Fra Hesron hesronittenes ætt, fra Hamul hamulittenes ætt. #Rut 4:18. 1Krøn 2:5. 22Dette var Judas ætter, så mange av dem som ble mønstret, syttiseks tusen fem hundre. 23Issakars barn var etter sine ætter: Fra Tola tola’ittenes ætt, fra Puva punittenes ætt,
24fra Jasjub jasjubittenes ætt, fra Sjimron sjimronittenes ætt. 25Dette var Issakars ætter, så mange av dem som ble mønstret, sekstifire tusen tre hundre. 26Sebulons barn var etter sine ætter: Fra Sered sardittenes ætt, fra Elon elonittenes ætt, fra Jahle’el jahle’elittenes ætt.
27Dette var sebulonittenes ætter, så mange av dem som ble mønstret, seksti tusen fem hundre. 28Josefs barn var etter sine ætter: Manasse og Efra’im.
29Manasses barn var: Fra Makir makirittenes ætt, og Makir var far til Gilead, fra Gilead gileadittenes ætt. 30Gileads barn var: Fra Jeser jeserittenes ætt, fra Helek helkittenes ætt, 31fra Asriel asrielittenes ætt, fra Sikem sikmittenes ætt, 32fra Sjemida sjemida’ittenes ætt og fra Hefer hefrittenes ætt. 33Men Selofhad, Hefers sønn, hadde ingen sønner, bare døtre. Selofhads døtre hette Mahla og Noa, Hogla, Milka og Tirsa. #27:1. 36:10.
34Dette var Manasses ætter, og de av dem som ble mønstret, var femtito tusen sju hundre. 35Efra’ims barn var etter deres ætter: Fra Sjutelah sjutelahittenes ætt, fra Beker bekerittenes ætt, fra Tahan tahanittenes ætt.
36Sjutelahs barn var: Fra Eran eranittenes ætt. 37Dette var Efra’ims barns ætter, så mange av dem som ble mønstret, trettito tusen fem hundre. Dette var Josefs barn etter deres ætter. 38Benjamins barn var etter sine ætter: Fra Bela balittenes ætt, fra Asjbel asjbelittenes ætt, fra Akiram akiramittenes ætt,
39fra Sefufam sufamittenes ætt, fra Hufam hufamittenes ætt. 40Belas barn var: Ard og Na’aman - fra Ard ardittenes ætt, fra Na’aman na’amittenes ætt. 41Dette var Benjamins barn etter deres ætter, og de som ble mønstret av dem, var førtifem tusen seks hundre. 42Dans barn var etter sine ætter: Fra Sjuham sjuhamittenes ætt. Dette var Dans ætter etter deres ættetavle.
43Alle sjuhamittenes ætter, så mange som ble mønstret av dem, var sekstifire tusen fire hundre. 44Asjers barn var etter sine ætter: Fra Jimna jimna’ittenes ætt, fra Jisjvi jisjvittenes ætt, fra Beria beri’ittenes ætt.
45Av Berias barn: Fra Heber hebrittenes ætt, fra Malkiel malkielittenes ætt. 46Asjers datter hette Serah. 47Dette var Asjers barns ætter, så mange som ble mønstret av dem, femtitre tusen fire hundre. 48Naftalis barn var etter sine ætter: Fra Jahse’el jahse’elittenes ætt, fra Guni gunittenes ætt, #1Krøn 7:13.
49fra Jeser jisrittenes ætt, fra Sjillem sjillemittenes ætt. 50Dette var Naftalis ætter etter deres ættetavle, og de som ble mønstret av dem, var førtifem tusen fire hundre. 51Dette var de av Israels barn som ble mønstret, seks hundre og ett tusen sju hundre og tretti. #2Mos 12:37.
Landet skal deles ved loddkasting
52Og Herren talte til Moses og sa:
53Mellom disse skal landet skiftes ut til arv etter folketallet. 54Den stammen som er stor, skal du gi en stor arv, den som er liten, skal du gi en liten arv. Hver stamme skal få sin arv etter tallet på dem som ble mønstret der. #33:54. 55Ved loddkasting skal landet skiftes ut. Etter navnene på sine fedrestammer skal de ta arv. 56Etter som loddet faller, skal hver stamme, stor eller liten, få sin arv. 57Dette var de av levittene som ble mønstret, etter sine ætter: Fra Gersjon gersjonittenes ætt, fra Kahat kahatittenes ætt, fra Merari merarittenes ætt. #3:17 ff. 2Mos 6:16 ff.
58Dette var levittenes ætter: libnittenes ætt, hebronittenes ætt, mahlittenes ætt, musjittenes ætt, korahit-tenes ætt. Kahat var far til Amram, 59og Amrams kone hette Jokebed. Hun var datter av Levi og født i Egypt. Med henne fikk Amram Aron og Moses og deres søster Mirjam. #2Mos 2:1 ff. 6:20 ff. 1Krøn 6:2,3. 60Og Aron fikk sønnene Nadab og Abihu, Eleasar og Itamar. 61Men Nadab og Abihu døde den gang de bar fremmed ild inn for Herrens åsyn. #3Mos 10:1,2. 62Og de av levittene som ble mønstret, var tjuetre tusen. Det var alt som var av mannkjønn blant dem, medregnet den som var en måned gammel og oppover. De ble ikke mønstret sammen med de andre Israels barn, fordi det ikke var gitt dem arv blant Israels barn. 63Dette var de som ble mønstret av Moses og Eleasar, presten, da de mønstret Israels barn på Moabs ødemarker ved Jordan midt imot Jeriko.
64Blant disse var det ikke noen av dem som ble mønstret av Moses og Aron, presten, den gang de mønstret Israels barn i Sinai ørken. #1:2 ff. 65For Herren hadde sagt at de skulle dø i ørkenen. Og det var ingen tilbake av dem uten Kaleb, Jefunnes sønn, og Josva, Nuns sønn. #14:22-24,29-33. 32:10,12. 1Kor 10:5. Heb 3:17.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.