Nehemja 11
NB

Nehemja 11

11
Fortegnelse over dem som bodde i Jerusalem
1Folkets høvdinger tok bolig i Jerusalem. Resten av folket kastet lodd slik at hver tiende mann skulle bo i Jerusalem, den hellige byen, men de ni tiendedeler i de andre byene. #7:4 ff. 2Og folket velsignet alle de menn som frivillig bosatte seg i Jerusalem. 3Dette er de høvdingene i landskapet som bodde i Jerusalem, og de som bodde i Judas byer, hver på sin eiendom, i sine byer, både av lekfolket i Israel og av prestene, levittene, tempeltjenerne og etterkommerne av Salomos tjenere. #1Krøn 9:3 ff.
4I Jerusalem bodde noen av Judas barn og av Benjamins barn. Av Judas barn: Ataja, sønn av Ussia, sønn av Sakarja, sønn av Amarja, sønn av Sefatja, sønn av Mahalalel, av Peres’ barn, 5og Ma’aseja, sønn av Baruk, sønn av Kol-Hose, sønn av Hasaja, sønn av Adaja, sønn av Jojarib, sønn av Sakarja, sønn av Sjiloni. 6Peres’ barn som bodde i Jerusalem, var i alt fire hundre og sekstiåtte krigsdyktige menn. 7Av Benjamins barn var det: Sallu, sønn av Mesjullam, sønn av Joed, sønn av Pedaja, sønn av Kolaja, sønn av Ma’aseja, sønn av Itiel, sønn av Jesaja, 8og etter ham Gabbai-Sallai, i alt ni hundre og tjueåtte. 9Joel, Sikris sønn, var tilsynsmann over dem. Og Juda, Hassenuas sønn, var den nest øverste i byen. 10Av prestene var det: Jedaja, sønn av Jojarib, Jakin, 11Seraja, sønn av Hilkia, sønn av Mesjullam, sønn av Sadok, sønn av Merajot, sønn av Akitub, forstanderen for Guds hus, 12og deres brødre, som gjorde tjeneste i huset, i alt åtte hundre og tjueto, og Adaja, sønn av Jeroham, sønn av Pelalja, sønn av Amsi, sønn av Sakarja, sønn av Pasjhur, sønn av Malkia, 13og hans brødre, overhoder for sine familier, i alt to hundre og førtito, og Amassai, sønn av Asarel, sønn av Ahsai, sønn av Mesjillemot, sønn av Immer, 14og deres brødre, ett hundre og tjueåtte dyktige menn. Sabdiel, sønn av Haggedolim, var tilsynsmann over dem. 15Av levittene var det: Sjemaja, sønn av Hasjub, sønn av Asrikam, sønn av Hasjabja, sønn av Bunni, 16og Sjabbetai, og Josabad, som foresto de ytre arbeidene ved Guds hus, begge hørte til levittenes overhoder, 17og Mattanja, sønn av Mika, sønn av Sabdi, sønn av Asaf, lederen av sangen, som istemte lovsangen ved bønnen, og Bakbukja, den av hans brødre som var nest etter ham, og Abda, sønn av Sjammua, sønn av Galal, sønn av Jeditun. 18Levittene i den hellige byen var i alt to hundre og åttifire. 19Av dørvaktene var det: Akkub, Talmon og deres brødre, som holdt vakt ved portene, i alt ett hundre og syttito. 20Resten av Israel og av prestene og levittene bodde i alle de andre byene i Juda, hver på sin arvedel.
21Tempeltjenerne bodde på Ofel, og Siha og Gisjpa var deres formenn. #2Krøn 33:14. 22Tilsynsmann over levittene i Jerusalem ved tjenesten i Guds hus var Ussi, sønn av Bani, sønn av Hasjabja, sønn av Mattanja, sønn av Mika, av Asafs barn, sangerne. 23For det var utstedt en befaling av kongen om dem, og likeså var det fastsatt for sangerne hva de hver dag hadde å gjøre. 24Petaja, Mesjesabels sønn, av Serahs, Judas sønns barn, gikk kongen til hånde i alle saker som vedkom folket. #1Mos 38:30.
Fortegnelse over dem som bodde i landsbyene omkring
25Også i landsbyene med tilhørende jordstykker bodde noen av Judas barn: i Kirjat-Arba med tilhørende småbyer, i Dibon med tilhørende småbyer, i Jekabse’el og dets landsbyer, #Jos 13:9,17. 14:15. 26i Jesjua, i Molada, i Bet-Pelet, 27i Hasar-Sjual, i Be’er-Sjeba med tilhørende småbyer, 28i Siklag, Mekona med tilhørende småbyer, 29i En-Rimmon, Sora, Jarmut, 30Sanoah, Adullam og deres landsbyer, Lakisj med tilhørende jordstykker og Aseka med tilhørende småbyer. De hadde sine bosteder fra Be’er-Sjeba til Hinnoms dal. 31Benjamins barn hadde sine bosteder fra Geba av: i Mikmas, Aja, Betel med tilhørende småbyer, 32i Anatot, Nob, Ananja, 33Hasor, Rama, Gittajim, 34Hadid, Sebojim, Neballat, 35Lod, Ono og Tømmermannsdalen. #1Krøn 4:14. 36Av levittene kom noen avdelinger fra Juda til å bo i Benjamin.