Nehemja 10
NB

Nehemja 10

10
1De som setter sine segl under denne skrivelsen er: stattholderen Nehemja, Hakaljas sønn, og Sidkia, 2Seraja, Asarja, Jirmeja, 3Pasjhur, Amarja, Malkia, 4Hattusj, Sjebanja, Malluk, 5Harim, Meremot, Obadja, 6Daniel, Ginneton, Baruk, 7Mesjullam, Abia, Mijamin, 8Ma’asja, Bilgai og Sjemaja, dette var prestene. 9Og levittene var: Josva, Asanjas sønn, Binnui av Henadads barn og Kadmiel, 10og deres brødre: Sjebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan, 11Mika, Rehob, Hasjabja, 12Sakkur, Sjerebja, Sjebanja, 13Hodia, Bani og Beninu. 14Og folkets høvdinger var: Parosj, Pahat-Moab, Elam, Sattu, Bani, #Esr 2:3,6 ff. 8:4. 15Bunni, Asgad, Bebai, 16Adonja, Bigvai, Adin, 17Ater, Hiskia, Assur, 18Hodia, Hasjum, Besai, 19Harif, Anatot, Nobai, 20Magpias, Mesjullam, Hesir, 21Mesjesabel, Sadok, Jaddua, 22Pelatja, Hanan, Anaja, 23Hosea, Hananja, Hasjub, 24Hallohesj, Pilha, Sjobek, 25Rehum, Hasjabna, Ma’aseja, 26Akia, Hanan, Anan, 27Malluk, Harim og Ba’ana. 28Resten av folket, prestene, levittene, dørvaktene, sangerne, tempeltjenerne og alle de som hadde skilt seg fra de fremmede folk for å leve etter Guds lov, med koner, sønner og døtre, så mange som hadde kunnskap og forstand -
29alle disse holdt seg til de mest ansette blant sine brødre og sverget en dyr ed på at de ville vandre etter Guds lov, som var gitt ved Guds tjener Moses, og at de ville holde og gjøre etter alle Herrens, vår Herres bud og lover og forskrifter: #2Kong 23:3. 30Vi sverget at vi ikke skal gi døtrene våre til fremmede folk, heller ikke ta deres døtre til koner for våre sønner, #2Mos 34:16. 5Mos 7:3. 31at vi, når de fremmede folkene kommer med varene sine og all slags korn for å selge det på sabbaten, ikke skal kjøpe det av dem på sabbaten eller noen annen helligdag, og at vi i det sjuende året skal la landet hvile, og ettergi all gjeld. #2Mos 23:11. 5Mos 15:1 ff. 32Vi påtar oss den forpliktelsen at vi skal avgi tredjeparten av en sekel årlig til tjenesten i vår Guds hus,
33til skuebrødene og det daglige matofferet og det daglige brennofferet og til ofrene på sabbaten, nymånedagene og høytidene, og til takkofrene og til syndofrene som tjener til soning for Israel, og til alt arbeidet i vår Guds hus. #3Mos 24:5 ff. 4Mos 28:1 ff. 34Og vi, prestene, levittene og folket, har kastet lodd om hvordan vi skal skaffe ved. Våre familier skal år for år til fastsatte tider, føre veden til vår Guds hus for å brenne den på Herrens, vår Guds alter, slik det er foreskrevet i loven. #3Mos 6:5 ff. 35Vi vedtar også at vi år for år skal føre førstegrøden av vår jord og de første modne fruktene av alle trær til Herrens hus. 36Og som det er foreskrevet i loven, skal vi føre de førstefødte av våre sønner og av vår buskap, det førstefødte av vårt storfe og vårt småfe, til vår Guds hus, til prestene som gjør tjeneste i vår Guds hus. #2Mos 13:2. 4Mos 3:13. 37Likeså vil vi bringe det første av vårt mel og våre hellige gaver av all slags frukt som vokser på trær, av most og olje, til prestene, til lagerrommene i vår Guds hus. Og tienden av vår jord skal vi bringe til levittene, og levittene skal selv innkreve tienden i alle de byene hvor vi driver åkerbruk. #4Mos 18:21. 5Mos 14:22. 38En prest, en av Arons sønner, skal være med levittene når de innkrever tiende. Og selv skal levittene føre tienden av sin tiende opp til vår Guds hus, til rommene i forrådshuset. #4Mos 18:26 ff. 39For både Israels barn og Levis barn skal føre den hellige avgift av kornet, mosten og oljen til rommene hvor helligdommens kar er, der hvor de prestene som gjør tjeneste holder til sammen med dørvaktene og sangerne. Vi skal ikke forsømme vår Guds hus. #5Mos 12:6. 2Krøn 31:11,12.