Jakob 2
NB

Jakob 2

2
Gjør ikke forskjell på folk
1Mine brødre! Dere som tror på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, må ikke samtidig gjøre forskjell på folk! #v.9. Job 13:10. 1Kor 2:8. 2Sett nå at det kommer inn i forsamlingen en mann med gullring på fingeren og i praktfulle klær, og at det også kommer inn en fattig mann i skitne klær, 3og så ser dere på ham i de praktfulle klærne og sier til ham: Sett deg her på en god plass! Men til den fattige: Du kan stå der, eller sett deg her ved fotskammelen min! 4Gjør dere ikke da forskjell blant dere selv? Er dere ikke da blitt dommere med onde tanker? 5Hør, mine kjære brødre! Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige i denne verden, til å være rike i troen og arvinger til det riket han har lovt dem som elsker ham? #1Kor 1:26. 2:9. 6Men dere har vanæret den fattige. Er det ikke de rike som undertrykker dere, og er det ikke de som trekker dere for domstolene? #Ord 14:21. 1Kor 11:22. 7Er det ikke de som spotter det gode navnet som er nevnt over dere? 8Men dersom dere oppfyller den kongelige lov etter Skriften: Du skal elske din neste som deg selv! - da gjør dere vel. #3Mos 19:18. Matt 22:39. Rom 13:8. Gal 5:14. 9Men dersom dere gjør forskjell på folk, da gjør dere synd, og loven anklager dere som lovbrytere. #3Mos 19:15. Apg 10:34. 10For den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle. #Matt 5:19. Gal 3:10. 5:3. 11For han som sa: Du skal ikke bryte ekteskapet! - han sa også: Du skal ikke slå i hjel! Dersom du da ikke bryter ekteskapet, men slår i hjel, da er du blitt en lovbryter. #2Mos 20:13,14. 12Tal slik og handle slik som de som skal dømmes etter frihetens lov. #1:25. 13For dommen skal være uten barmhjertighet mot dem som ikke har vist barmhjertighet. Men barmhjertighet roser seg mot dommen. #Ord 21:13. Matt 5:7. 18:34,35. 25:41,42. Luk 6:36.
Om tro og gjerninger
14Mine brødre! Hva gagner det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? #Matt 7:21. Gal 5:6. Tit 3:8. 15Dersom en bror eller søster ikke har klær, og mangler mat for dagen, #1Joh 3:17,18. 16og en av dere sier til dem: Gå bort i fred, varm dere og spis dere mette! - men ikke gir dem det legemet trenger, hva gagner da det? #Dom 18:6. Mark 5:34. 17Slik er det også med troen. Dersom den ikke har gjerninger, er den død i seg selv. #v.26. 18Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger! 19Du tror at Gud er én. Du gjør vel! Også de onde åndene tror det - og skjelver. #Matt 8:29. Mark 1:24. Luk 4:34. Apg 19:15. 20Men vil du vite det, du uforstandige menneske: Troen uten gjerninger er unyttig. 21Ble ikke Abraham, vår far, rettferdiggjort av gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret? #1Mos 22:9,10,12. 22Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene.#Heb 11:17. 23Og Skriften ble oppfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet, og han ble kalt Guds venn. #1Mos 15:6. 2Krøn 20:7. Jes 41:8. Rom 4:3. 24Dere ser at et menneske blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke bare av tro. 25Ble ikke Rahab, horkvinnen, på samme måte rettferdiggjort av gjerninger, da hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei? #Jos 2:1-21. 6:25. Heb 11:31. 26For likesom legemet er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger. #v. 17. Gal 5:6.