1 Peter 1

1
Hilsen
1Peter, Jesu Kristi apostel - til de utvalgte, de som er utlendinger og er spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia, #2:11. Heb 11:13. Jak 1:1. 2Pet 1:1. 2utvalgt etter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og til bestenkning med Jesu Kristi blod: Nåde og fred være med dere i rikt mål! #2Mos 24:8.#Rom 8:29. 2Tess 2:13. Heb 12:24. 2Pet 1:2.
Et levende håp, tross trengsler
3Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, #Joh 3:3. 2Kor 1:3. Ef 1:3. 2:3,4. Tit 3:5.
4til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene -#5:4. Kol 1:5,12. 3:24. 5dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. #Joh 10:28. 1Kor 2:5. Kol 3:4. 6Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. #4:12,13. Rom 5:3. 2Kor 4:17. Jak 1:2. 7Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull - som jo lutres ved ild - skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. #4:12. Ord 17:3. Jes 48:10. Mal 3:3. Kol 3:4. 8Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede, #Joh 8:56. 20:29. 2Kor 5:7. Heb 11:27. 1Joh 4:20. 9når dere vinner fram til endemålet for deres tro: sjelenes frelse. #Rom 6:22. Heb 10:39.# 10Om denne frelsen var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få, #1Mos 49:10. Dan 2:44.#Hag 2:9. Sak 6:12. Matt 13:17. Luk 24:27. 11idet de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. #Sal 22:7. Jes 53:3.#Dan 9:26. Matt 13:17. Luk 24:24,26,44. 2Pet 1:21. 12Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå er blitt kunngjort for dere ved dem som forkynte dere evangeliet ved Den Hellige Ånd, han som ble sendt fra himmelen - dette som englene trakter etter å skue inn i. #Dan 12:9,13. Apg 2:2-4. Ef 3:10. Heb 11:13,39.
Vær hellige i all deres ferd
13Bind derfor opp om dere, om deres sinn, vær edrue og sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse. #Luk 12:35. 21:34. Ef 6:14. 1Tess 5:6,8. 14Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lystene som dere før hadde, i deres uvitenhet. #Apg 17:30. Rom 12:2. Ef 2:2. 4:18. 5:1. 15Men vær, etter Den Hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd. #Matt 5:48. Luk 1:75. 2Kor 7:1. 2Tim 1:9. 1Joh 3:3. 16For det er skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig. #3Mos 19:2. 20:7,26. 17Når dere påkaller som Far ham som dømmer uten å gjøre forskjell, enhver etter hans gjerninger, da ferdes i frykt i deres utlendighets tid. #5Mos 10:17.#2Krøn 19:7. Matt 6:9. Rom 2:11. 2Kor 5:6. Fil 2:12. 18For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, #Matt 20:28. 1Kor 6:20. 7:23. 19men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. #Joh 1:29,36.#Apg 20:28. Heb 7:26. 9:12-14. Åp 1:5. 5:9.# 20Han var forut kjent, før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart ved tidenes ende. #Rom 16:25. Gal 4:4. Ef 1:9. 3:9. Heb 1:2. 9:26. 21Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som reiste ham opp fra de døde og ga ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud. #Apg 2:24. Rom 4:24. Fil 2:9. Kol 1:27.
Gjenfødt ved Guds ord
22Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet! #Joh 13:34.#Rom 12:10. 1Tim 1:5. Heb 13:1. Jak 4:8. 23For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir. #Luk 8:11.#Joh 3:3. Heb 4:12. Jak 1:18. 1Joh 3:9. 24For alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på det falt av. #Sal 102:12. Jes 40:6-8. Jak 1:10,11. 25Men Herrens ord blir til evig tid. Og dette er det ordet som er blitt forkynt dere ved evangeliet. #Matt 5:18. 24:35. Luk 21:33. 2Pet 1:19.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring