Ашиглах нөхцөл

Хамгийн сүүлд 2020 оны 4-р сарын 2-нд өөрчлөгдсөн

Дараах бодлогод дурдсанчлан, Нууцлалын бодлого ба ашиглалтын нөхцлийн англи хэл дээрх хувилбар нь YouVersion-тай харилцах харилцааг тань зохицуулах болно. Англи хувилбараар зохицуулагдах хэдий ч та Google Translate гэх мэт автомат орчуулгын хэрэгслийг ашиглан баримт бичгийг өөрийнхөө хэл дээр харах боломжтой. Орчуулгын засваруудыг энэ хуудсанд байрлуулах болно.


Эдгээр нөхцлийг хүлээн зөвшөөрөх

YouVersion Мобил аппликейшнууд болох Библи Апп, Хүүхдийн Библи Апп болон Bible Lens (хамтдаа, "YouVersion")-ийг зочин эсвэл бүртгүүлсэн хэрэглэгч байдлаар хэрэглэж байгаа л бол та эдгээр нөхцөлүүдийг хүлээн зөвшөөрч байна гэсэн үг. Та YouVersion-ыг ашиглаж эхлэхээсээ өмнө эдгээр нөхцөлүүд түүнчлэн Нууцлалын бодлогыг уншина уу. Хэрэв та эдгээр нөхцөлүүд, эсвэл Нууцлалын бодлогыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа бол та YouVersion-д нэвтэрч эсвэл ашиглаж болохгүй.

Нөхцөлд оруулсан өөрчлөлт

YouVersion-ыг Life Covenant Church, Inc. ("Life.Church", "бид")-с үүсгэн бий болгосон. Бид эдгээр нөхцөлүүдийг өөрсдийн үзэмжээр үе үе шинэчлэн өөрчилж болно. Аливаа өөрчлөлтүүд нь бид тэдгээрийг нийтлэх үед хүчин төгөлдөр болдог. Та шинэчилсэн нөхцөлүүдийн нийтлэлүүдийг дагах байдлаар YouVersion-ийг үргэлжлүүлэн ашиглаж байгаа нь өөрчлөлтүүдийг хүлээн зөвшөөрч бас эдгээртэй санал нийлж байгаа гэсэн үг юм.

Хэрвээ YouVersion нь Нууцлалын Бодлогыг англи хэл дээр орчуулагдсанаар танд өгсөн бол та энэ орчуулга нь зөвхөн танд ашиглах боломжтой байдлыг хангахын тулд өгөгдсөн бөгөөд Нууцлалын Бодлогын англи хэл дээрх хувилбар нь YouVersion-тэй харилцах таны харилцааг зохицуулна гэдэгтэй та санал нийлж байна гэсэн үг. Хэрэв Нууцлалын Бодлогын англи хэл дээрх хувилбар болон орчуулгын хооронд маргаантай зүйл гарвал, англи хэл дээрх хувилбар нь давамгайлах болно.

YouVersion-д орсон өөрчлөлтүүд

Бид YouVersion болон түүний бүх онцлогууд үргэлж танд тааламжтай байлгахаар найдаж байгаа ч, YouVersion-ны аль нэгэн хэсэгт эсвэл үйл ажиллагааг мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх болон ашиглах боломжийг зогсоох эрхтэй болно. Ямар нэгэн шалтгаанаар YouVersion-ын бүх юм уу эсвэл зарим хэсгийг аль ч үед ашиглах боломжгүй болгох тохиолдолд бид хариуцлага хүлээхгүй.

Таны тухай мэдээлэл болон YouVersion-д нэвтрэх таны мэдээлэл

YouVersion-өөр дамжуулан бидний цуглуулах бүхий л мэдээлэл нь манай Хувийн нууцлалын Бодлогот харъяалагддаг. YouVersion-ыг ашигласнаар, Хувийн нууцлалын Бодлогын дагуух таны мэдээлэлтэй холбоотой бидний хийсэн бүх үйлдлийг та зөвшөөрч байна гэсэн үг.

Зөвшөөрөгдсөн ба зөвшөөрөлгүй хэрэглээ

Эдгээр Нөхцөлүүд нь таныг энэ нөхцөлийн дагуу YouVersion-ыг хувийн болон арилжааны бус эсвэл ашгийн бус байгууллагынхаа дотоод хэрэглээнд ашиглах боломжийг олгоно. Танд илэрхийгээр олгогдоогүй бүх эрх нь Life.Church-д олгогдсон болно. Та YouVersion-ыг дараах байдлаар ашиглахгүй бөгөөд ийнхүү ашиглахаар зөвшөөрөгдөөгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна:

 • аливаа засгийн газар, муж, орон нутгийн болон олон улсын хууль тогтоомж, журмыг ямар нэгэн байдлаар зөрчсөн;
 • насанд хүрээгүй хүмүүст зохисгүй зүйлсийн талаар үзүүлэх, өөрөөр хэлбэл хувийн мэдээллийг нь олж авах гэх мөн өөр бусад нөхцөлүүдээр хэлүүлэхийг шаардах замаар хохирол учруулах, эсвэл ашиглахыг оролдох болон насанд хүрээгүй хүмүүст хохирол учруулахуйц зорилгыг агуулсан;
 • life.Church болон хэн нэгэн YouVersion хэрэглэгчийг хамруулан аливаа компани эсвэл хувь хүнийг дуурайлгах юмуу дуурайлгахыг оролдох;
 • бидний тодорхойлсончлон өөрөөр хэлбэл, Life.Church болон YouVersion-ийн хэрэглэгчдэд хохирол учруулж болзошгүй эсвэл тэднийг өр төлбөрт оруулж болзошгүй ямар ч төрлийн бусад үйлдлүүдийг хийх;
 • YouVersion-ийг сүйтгэх, эсвэл хэт их ачаалал өгөх, гэмтээх, үл идэвхжүүлэх байдал, эсвэл бусад хүмүүсийн YouVersion-ийг ашиглахад саад учруулж болзошгүй;
 • youVersion дээрх аливаа материалыг хянах эсвэл хуулбарыг ашиглах гэх мэтээр YouVersion руу ямар нэгэн зорилгоор нэвтрэх, робот, аалз эсвэл бусад автомат төхөөрөмжийг ашиглах, боловсруулах;
 • ямар нэгэн төрлийн вирусууд, троёнчуудын морьнууд, өтнүүд, логик тэсрэх бөмбөгнүүд эсвэл хортой буюу технологийн хувьд хор хөнөөлтэй бусад материалыг нэвтрүүлэх;
 • youVersion-ын аль ч хэсгийн үйл ажиллагаанд зөвшөөрөлгүйгээр нэвтрэх, саад болох, гэмтээхийг оролдох эсвэл YouVersion-тай холбогдсон аливаа сервер, компьютер эсвэл мэдээллийн санд хууль бус хандалт хийхийг оролдох;
 • YouVersion-аар үйлчүүлэхийг хориглох халдлага эсвэл үйлчлүүлэхийг хориглох халдлагыг тараасан; болон
 • өөрөөр хэлбэл YouVersion-ийн хэвийн үйл ажиллагаанд саад хийхийг оролдох зэрэг болно.

Аливаа материалыг илгээх, мэдсээр байж хүлээн авах, байршуулж суулгах, татаж авах, ашиглах, эсвэл дахин ашиглахгүй гэдгээ та хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Тухайлбал:

 • гүтгэлгийн шинжтэй, ёс журамгүй, зүй бус, бусдыг доромжилсон, түрэмгий, танхайрсан, хүчирхийлсэн, үзэн ядсан, өдөөн хатгасан, бусад хэлбэрээр эсэргүүцсэн аливаа материалыг агуулсан байх;
 • сексийн хувьд ил эсвэл садар самууныг агуулсан материал, хүчирхийлэл, эсвэл арьс өнгө, хүйс, шашин шүтлэг, үндэс угсаа, хөгжлийн бэрхшээл, бэлгийн чиг баримжаа болон нас зэрэгт суурилсан ялгаварлан гадуурхалтыг дэмжсэн;
 • аливаа патент, барааны тэмдэг, худалдааны нууц, зохиогчийн эрх, эсвэл бусад оюуны өмч эсвэл бусад этгээдийн бусад эрхүүдийг зөрчихүйц;
 • бусдын хууль ёсны эрх зөрчсөн (түүний дотор сурталчилгаа ба нууцлалын эрхийг оролцуулан) буюу хууль тогтоомжийн дагуу иргэний болон эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх аливаа материалыг агуулсан;
 • аливаа хууль бус үйл ажиллагааг дэмжсэн, эсвэл өмгөөлсөн, сурталчилсан, эсвэл аливаа зөвшөөрөгдөөгүй үйл явдалд оролцсон;
 • уралдаан тэмцээн, азтан шалгаруулалт болон бусад борлуулалтын урамшуулал, бараа солилцоо, сурталчилгаа зэрэг арилжааны үйл ажиллагаа эсвэл борлуулалттай холбоотой; ба / эсвэл
 • хэрэв энэ нь тийм биш бол тухайн материалыг Life.Church эсвэл бусад хүн эсвэл аж ахуйн нэгжээс гардаг ба баталдаг гэсэн ухагдахуун юм.

Хэрэглэгчийн оруулсан хувь нэмэр

YouVersion нь интерактив шинж чанаруудыг агуулдаг бөгөөд ингэснээр хэрэглэгчид YouVersion дээр эсвэл түүгээр дамжуулан агуулга, материалыг (хамтдаа "Хэрэглэгчийн оруулсан хувь нэмэр") нийтлэх, илгээх, нийтлэх, харуулах, бусад хэрэглэгчид эсвэл бусад хүмүүст дамжуулах боломжийг олгодог. Гэсэн хэдий ч бид Хэрэглэгчийн оруулсан хувь нэмэр эсвэл бусад материалыг YouVersion дээр эсвэл байршуулахаас өмнө хянах үүрэг хүлээхгүй бөгөөд байрлуулсны дараа таагүй материалыг нэн даруй устгаж чадахгүй. Тиймээс бид ямар нэгэн хэрэглэгч эсвэл гуравдагч этгээдийн дамжуулсан мэдээлэл, харилцаа холбоо, агуулгын талаарх аливаа үйлдэл, эс үйлдэхүйд хариуцлага хүлээхгүй болно.

Бүх хэрэглэгчийн оруулсан хувь нэмэр нь эдгээр нөхцлийг дагаж мөрдөх ёстой. YouVersion дээр эсвэл түүгээр дамжуулан хэрэглэгчийн оруулсан хувь нэмрийг оруулснаар та бидэнд болон манай үйлчилгээ үзүүлэгчид, тэдгээрийн болон тус тусын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид, залгамж халаа, эрх олгогчдод ашиглах, олшруулах, өөрчлөх, гүйцэтгэх, үзүүлэх, лицензлэх, түгээх, ашиглах эрхийг олгоно. Мөн YouVersion-ийг санал болгохын тулд ийм материалыг гуравдагч этгээдэд илгээх боломжтой. Та Хэрэглэгчийн оруулсан хувь нэмэр болон бусад бүх эрхийг эзэмшиж, хянах бөгөөд энэ лицензийг олгох эрхтэй бөгөөд таны бүх хэрэглэгчийн оруулсан хувь нэмэр эдгээр Нөхцөлийг дагаж мөрдөх болно. Таны эсвэл YouVersion-ийн бусад хэрэглэгчийн оруулсан хэрэглэгчийн оруулсан хувь нэмрийн агуулга, үнэн зөв байдалд бид гуравдагч этгээдийн өмнө хариуцлага хүлээхгүй.

Аккаунтын аюулгүй байдал

YouVersion нь хэрэглэгчдэд аккаунт ("Гишүүд") үүсгэх боломжийг олгодог бөгөөд үүнд Life.Church-д тодорхой мэдээлэл өгөх шаардлагатай байдаг. Хэрэв та манай нууцлалын нэг хэсэг болох хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, эсвэл түүнтэй ижил төстэй мэдээллийг сонгосон эсвэл авсан бол та ийм мэдээллийг нууцлахыг зөвшөөрч байгаа бөгөөд таны хэрэглэгчийн нэрийг зөвшөөрөлгүй нэвтрэхэд ашигласан эсвэл аюулгүй байдлын бусад аливаа зөрчлийн талаар бидэнд нэн даруй мэдэгдэхийг зөвшөөрсөн болно. Бид таны сонгосон эсвэл биднээр хангагдсан эсэхээс үл хамааран эдгээр Нөхцлүүдийн аливаа заалтыг та зөрчсөн гэж үзсэн ямар ч тохиолдолд ямар ч хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, бусад танигчийг устгах эрх бидэнд байдаг.

Хяналт шалгалт хийх болон Хэрэгжүүлэлт; Хууль эрх зүйн хэм хэмжээ; Гэрээ цуцлалт

Бид дараах эрхтэй болохыг та хүлээн зөвшөөрч байна:

 • хэрэв бид эдгээр Нөхцлүүдийг зөрчсөн, гуравдагч этгээдийн эрхийг зөрчсөн, бусдын хувийн аюулгүй байдалд заналхийлж байгаа, YouVersion эсвэл Life.Church-ийн нэр хүндэд аюул занал эсвэл өр төлбөр гарч болзошгүй үйлдэл гарсан гэдэгт итгэж байгаа бол хэрэглэгч, Гишүүний аккаунт, Хэрэглэгчийн оруулсан хувь нэмрийн талаар зохих арга хэмжээг авах;
 • YouVersion-ийг хууль бусаар, зөвшөөрөлгүй ашигласан тохиолдолд хязгаарлалтгүйгээр хууль сахиулах байгууллагад хандах, мэдээллийг ил болгох зэрэг зохих арга хэмжээг авах; ба/эсвэл
 • энэхүү Нөхцлийг ямар нэгэн байдлаар, ямар нэгэн хязгаарлалтгүйгээр зөрчсөн тохиолдолд YouVersion-ийг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн нэвтрэх эрхийг ямар ч шалтгаангүйгээр эсвэл ямар нэгэн шалтгаанаар цуцлах эсвэл түдгэлзүүлэх.

Өмнөх заалтуудыг хязгаарлахгүйгээр бид аливаа хууль сахиулах эрх бүхий байгууллага эсвэл YouVersion дээрх эсвэл үүгээр дамжуулан тавигдсан аливаа материалуудын шинж чанар эсвэл бусад мэдээллүүдийн талаарх нууцыг задруулах хүсэлт эсвэл шүүхийн шийдвэрийг бид бүрэн дагах эрхтэй. Life.Church, ҮҮНИЙ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧИД, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮЗҮҮЛЭГЧИД БОЛОН ЭДГЭЭРИЙН АЖИЛТНУУД, ОФФИЦЕРҮҮД БОЛОН ЗАХИРЛУУДЫГ ХУУЛИЙН МӨРДӨН ШАЛГАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТУРШИД ЭСВЭЛ ҮҮНИЙ ҮР ДҮНД ДЭЭР ДУРДСАН ТАЛУУДЫН АЛИВАА ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС ҮҮДЭЛТЭЙ НЭХЭМЖЛЭЛҮҮД, Life.Church ЭСВЭЛ ХУУЛЬ САХИУЛАХ ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН МӨРДӨН ШАЛГАХ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН БОЛГОН ҮЗҮҮЛСЭН ШИЙТГЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ АЛИВАА ҮЙЛДЛҮҮДИЙН ТАЛААРХ НЭХЭМЖЛЭЛҮҮДЭД ТЭД ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭХГҮЙ БӨГӨӨД ЯМАР НЭГЭН ХОР ХӨНӨӨЛ ҮЗҮҮЛЭХГҮЙ ХЭМЭЭН ТА ҮЗСЭН БОЛНО.

Мэдээллийн талаарх таны итгэл найдвар

YouVersion дээр эсвэл дамжуулан танилцуулсан мэдээллийг зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор ашиглах боломжтой болгодог. YouVersion дээрээс олж мэдсэн мэдээллээ янз бүрийн хэлээр өгөхийг хичээдэг боловч YouVersion агуулгын Англи хэлнээс бусад хэл рүү орчуулах ажлыг бусад талууд бидэнд өгдөг тул эдгээр орчуулгын үнэн зөвийг төлөөлөхгүй. Бид энэ мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдал, ашиг тустай байдлыг баталгаажуулахгүй. Ийм мэдээлэлд найдах нь таны эрсдэлд хамаарна. Таны эсвэл YouVersion-д зочилсон бусад хүн эсвэл түүний агуулгын талаар мэдээлэл авах боломжтой хэн нэгэн ийм материалд найдахаас үүдэлтэй бүх хариуцлага, хариуцлагыг бид татгалзах болно.

Оюуны өмчийн эрхүүд

YouVersion болон түүний агуулгууд, онцлогууд болон үйл ажиллагаа (бүх мэдээлэл, програм хангамж, текст, харуулах, зурагнууд, видео, аудио, мөн дизайн, сонголт, тохируулгуудыг хамааруулах хэдий ч үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь Life.Church, түүний лицензлэгчид буюу ийм материал нийлүүлэгчид нь Ану-ын болон олон улсын зохиогчийн эрх, барааны тэмдэг, патент, худалдааны нууц болон бусад оюуны өмч буюу өмчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан байдаг.

Лого ба дизайнууд

YouVersion нэр, лого, Life.Church нэр, лого, Библи Апп лого, түүнтэй холбоотой бүх нэр, лого, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр, загвар, уриа нь Life.Church-ийн худалдааны тэмдэг ба/эсвэл зохиогчийн эрх юм. Та эдгээр тэмдэг, зохиогчийн эрхийг Life.Church-ээс урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр ашиглах ёсгүй. YouVersion дээрх бусад бүх нэр, лого, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр, загвар, уриа лоозон нь тус тусын эзэмшигчдийн худалдааны тэмдэг юм.

Зохиогчийн эрхийг зөрчсөн

Хэрэв та YouVersion дээр байрлуулсан хэрэглэгчийн оруулсан хувь нэмэр эсвэл бусад агуулга нь таны зохиогчийн эрх эсвэл бусад эрхийг зөрчсөн гэж үзэж байгаа бол манай агенттай дараах хаягаар холбоо барина уу: (а)Legal Department, Life.Church Operations, LLC, 4600 East 2nd Street, Edmond, Oklahoma 73034- хаягаар шуудангаар; (б) 405-680-5433-утсаар; эсвэл (в) legal@life.churchцахим шуудангаар. Давтан зөрчил гаргагчдын хэрэглэгчийн дансыг цуцлах нь Life.Church-ийн бодлого юм гэдгийг анхаарна уу.

Гуравдагч талын холбоосууд ба үйлчилгээнүүд

YouVersion нь агуулга эсвэл бусад сайтуудын холбоос эсвэл гуравдагч этгээдийн өгсөн нөөцийг агуулж болно. Бид эдгээр сайтууд эсвэл нөөцийн агуулгыг хянах эрхгүй бөгөөд эдгээрийг ашиглахаас үүдсэн аливаа хохирлыг бид хариуцахгүй. Хэрэв та YouVersion-тэй холбогдсон гуравдагч этгээдийн вэбсайтуудын аль нэгэнд хандахаар шийдсэн бол та үүнийг бүрэн хариуцах бөгөөд ийм вэбсайтуудын ашиглалтын нөхцөлийг харгалзан үзэх болно. Эдгээр материалд илэрхийлсэн бүх мэдэгдэл ба/эсвэл санал бодол, Life.Church-ийн өгсөн агуулгаас бусад асуултууд болон бусад агуулга бүхий бүх нийтлэл, хариултууд нь зөвхөн эдгээр материалыг өгч буй хүн эсвэл аж ахуйн нэгжийн санал, үүрэг хариуцлага юм. Эдгээр материалууд нь Life.Church-ийн үзэл бодлыг тусгасан байх албагүй. Гуравдагч этгээдээс ирүүлсэн аливаа материалын агуулга, үнэн зөвийг бид та болон гуравдагч этгээдийн өмнө хариуцах буюу хариуцлага хүлээхгүй.

Газар зүйн хязгаарлалтууд

Life.Church нь Ану-ын Оклахома мужид байрладаг. YouVersion эсвэл түүний агуулгын аль нэг нь Анунуас гадуур нэвтрэх боломжтой эсвэл зохистой гэж бид нэхэмжлэхгүй. YouVersion-д нэвтрэхийг зарим хүмүүс эсвэл зарим улс оронд хууль ёсны бус байж болно. Хэрэв та YouVersion программыг Анунуну гадуур нэвтрэх бол өөрийн санаачилгаар нэвтрэх бөгөөд орон нутгийн хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй.

Баталгаа олгохгүй байх

YouVersion-ЫГ ХЭРЭГЛЭХ ТАНЫ ХЭРЭГЛЭЭ, ҮҮН ДЭХ АГУУЛГА БОЛОН БҮХИЙ Л ФУНКЦУУД, YouVersion-ЭЭР ДАМЖИХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД ЭСВЭЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД ТАНЫ ӨӨРИЙН ЭРСДЭЛ БАЙХ БОЛНО, ЭДГЭЭР НЬ БҮГД "ХАРАГДАХ БАЙДЛААРХ" БОЛОН "БОЛОМЖТОЙ ТЭР БАЙДЛААР" ГЭСЭН НӨХЦЛҮҮД ДЭЭР БАЙДАГ БӨГӨӨД ЯМАР НЭГЭН БАТАЛГАА БАЙДАГГҮЙ, ШУУРХАЙ ЭСВЭЛ ЯМАР НЭГЭН БОЛЗОЛ БАС БАЙДАГГҮЙ. Life.Church ЭСВЭЛ Life.Church-ТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХЭН НЭГЭН YouVersion-НЫ БҮРЭН БҮТЭН БАЙДАЛ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, БҮРЭН ХАМААРАЛТАЙ БАЙХ БАЙДАЛ, ЧАНАР, НЯГТ НЯМБАЙ БАЙДАЛ ЭСВЭЛ БОЛОМЖТОЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ ЯМАР НЭГЭН БАТАЛГАА ЭСВЭЛ МЭДЭГДЛИЙГ ХАНГАХГҮЙ. ДЭЭРХ ЗҮЙЛСИЙГ ХЯЗГААРЛАХГҮЙГЭЭР Life.Church БОЛОН Life.Church-ТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХЭН НЭГЭН YouVersion ЭСВЭЛ ЯМАР НЭГЭН ФУНКЦУУДЫН АГУУЛГУУД, ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД ЭСВЭЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД НЬ ҮНЭН ЗӨВ, БҮРЭН ХАМААРЧ БОЛОХУЙЦ, АЛДАА МАДАГГҮЙ, ЯМАР Ч СААД БЭРХШЭЭЛГҮЙГЭЭР ТАНД ХҮРЭХ БОЛНО, ТЭДГЭЭР АЛДААНУУД ЗАСАГДАХ БОЛНО, YouVersion ЭСВЭЛ СЕРВЭРҮҮДИЙН БОЛОМЖТОЙ БОЛГОДОГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД НЬ ВИРУСГҮЙ ЭСВЭЛ БУСАД ХОР ХӨНӨӨЛ БҮХИЙ ЗҮЙЛСИЙГ АГУУЛААГҮЙ ЭСВЭЛ ТАНЫ БҮХИЙ Л ШААРДЛАГАТАЙ НИЙЦЭХ БОЛНО ГЭСЭН БАТАЛГААГ БОЛОН МЭДЭГДЛИЙГ ӨГДӨГГҮЙ.

Life.Church НЬ ШУУРХАЙ ЭСВЭЛ БАТАЛГААТ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ БАТАЛГААГ ГАРГАДАГГҮЙ, ХУУЛЬД НИЙЦСЭН ТОХИОЛДОЛД ДАРААХ БАТАЛГААНУУДЫГ ГАРГАДАГ БӨГӨӨД ҮҮГЭЭР ХЯЗГААРЛАГДДАГГҮЙ, ҮҮНД ЭНГИЙН ХЭРЭГЛЭЭНД НИЙЦТЭЙ БАЙДАЛ, ЗӨРЧИЛГҮЙ БОЛОН ТОДОРХОЙ ЗОРИЛГОД НИЙЦСЭН БАЙДАЛ ЗЭРЭГ ОРНО.

ДЭЭРХ ЗААЛТ НЬ ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХҮРЭЭНД ХАСАГДАХ ЭСВЭЛ ХЯЗГААРЛАГДДАГГҮЙ АЛИВАА БАТАЛГААНД НӨЛӨӨЛӨХГҮЙ.

Хязгаарлагдмал Хариуцлага

ЯМАР Ч ТОХИОЛДОЛД LIFE.CHURCН, ТҮҮНИЙ ЛИЦЕНЗЛЭГЧИД, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИД, ТЭДГЭЭРИЙН АЖИЛТАН, ТӨЛӨӨЛӨГЧ, АЛБАН ТУШААЛТАН, ЗАХИРАЛ НЬ АЛИВАА АШИГ, ТҮҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЯМАР НЭГЭН ВЕБСАЙТ, АЛИВАА ВЕБСАЙТУУДЫН АШИГЛАЛТ, АШИГЛАХ БОЛОМЖГҮЙ БАЙДАЛ, ШУУД БОЛОН ШУУД БУС ДАМЖУУЛАЛТ, БУСАД ОНЦГОЙ ТОХИОЛДЛУУД, ЯМАР НЭГЭН БУРУУ ҮР ДАГАВАРТАЙ ЭСВЭЛ ШИЙТГЭЛИЙН ХОХИРЛЫГ БАГТААСАН АЛИВАА БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЭД ЗҮЙЛСИЙГ БАГТААСАН ХУВИЙН ГЭМТЭЛ, ӨВЧИН ЗОВЛОН, СЭТГЭЛ САНААНЫ ДАРАМТ, ОРЛОГЫН, АШГИЙН, БИЗНЕСИЙН, ХЭРЭГЛЭЭНИЙ, САЙН САЙХАН БАЙДЛЫН БОЛОН ӨГӨГДЛИЙН АЛДАГДЛУУД БОЛОН ГЭРЭЭ ЗӨРЧСӨН ГЭМ ХОРООС ҮҮДЭЛТЭЙ (ХАЙХРАМЖГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАМААРУУЛАН) ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНУУДЫГ, УРЬДААС ОЛЖ ХАРАХ БОЛОМЖТОЙ БАЙСАН Ч ҮҮНЭЭС ҮҮДЭХ ХАРИУЦЛАГЫГ ХАРИУЦАХГҮЙ.

ЗОХИХ ХУУЛЬ ЖУРАМД ЗААСНЫ ДАГУУ ХАСАХ ЭСВЭЛ ХЯЗГААРЛАХ БОЛОМЖГҮЙ ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГАД ДЭЭР ДУРДСАН ЗҮЙЛС НЬ ЯМАР Ч НӨЛӨӨ ҮЗҮҮЛЭХГҮЙ.

Нөхөн олговор олголт

Та эдгээр Нөхцлүүд эсвэл YouVersion-ны хэрэглээнээс үүдэлтэй Хэрэглэгчийн Хувь нэмэр, YouVersion агуулгын, үйлчилгээний болон эдгээр Нөхцлүүдэд эрх олгосоноос бусад бүтээгдэхүүнүүд эсвэл YouVersion-с олж авсан ямар ч мэдээллүүдийн хэрэглээнүүдээс үүдэн эсвэл үүнтэй холбоотой зөрчлүүдийг үйлдсэн тохиолдолд Life.Church, түүний салбарууд, лиценз эзэмшигчид, үйлчилгээ үзүүлэгчид, түүний ажилтнууд, захирлууд, ажиллагсад, гэрээт гүйцэтгэгчид, төлөөлөгчид, агентууд, лиценз эзэмшигчид, ханган нийлүүлэгчид, өв залгамжлагчидыг өр төлбөр, хохирол, шийтгэл, шагнал, алдагдал, зардал эсвэл төлбөр (өмгөөлөгчийн боломжийн төлбөрийг багтсан) ямар нэгэн нэхэмжлэлээс хамгаалахыг зөвшөөрсөн болно.

Дагаж мөрдөх хууль ба шүүхийн харьяалал

YouVersion болон эдгээр Нөхцлүүдийн талаарх бүх асуудлууд, маргаанууд эсвэл заргууд (гэрээний бус маргаан эсвэл нэхэмжлэл гэх мэт) хуулийн байгууллагын эсвэл хууль дүрмийн аливаа сонголтыг олгохгүйгээр Оклахома мужийн дотоод хуулиудад нийцүүлэн зохицуулагдах ёстой. Эдгээр Нөхцлүүд эсвэл YouVersion-оос үүсэлтэй эсвэл холбоотойгоор гарсан аливаа хууль, эрх зүйн гомдол, үйлдлүүд эсвэл үйл ажиллагааг зөвхөн АНУ-ын холбооны шүүхүүдээр эсвэл тухайн хэргийн харъалагдах Оклахома Хот, Оклахома мужаас хамааран Оклахома мужийн шүүхүүдээр авч хэлэлцэх ёстой. Эдгээр Нөхцлүүдийг хүлээн зөвшөөрч, YouVersion-ийг ашигласанаараа, та шүүхээр шүүх хурлыг явуулах болон шүүхийн харьяаллын талаар ямар нэгэн эсвэл бүхий л эсэргүүцлийг үзүүлэхээс татгалзаж байгаа болно.

Эрх үүргээсээ татгалзах болон тусгаар байдал

Life.Church нь зөвхөн эдгээр нөхцлүүдийн дагуух бичгээр үлдээсэн эрхээсээ татгалзаж болно. Хэрэв эдгээр нөхцлүүдийн аль нэг заалтыг шүүх буюу бусад эрх бүхий хууль ёсны бусад шүүхийн байгууллага хүчин төгөлдөр бус, хууль бус, эсвэл ямар нэгэн шалтгаанаар хүчингүй болсон гэж үзвэл, ийм заалтыг хамгийн бага зааглалтаар арилгах буюу хязгаарлах ёстой бөгөөд эдгээр нөхцлүүдийн үлдсэн заалтууд нь бүрэн хүчин төгөлдрөөр ба үр нөлөөтэйгээр үргэлжлүүлэн мөрдөгдөх болно.

Бүтэн гэрээ

Эдгээр нэр томьёо бидний Хувийн мэдээллийн талаарх Баримтлал цорын ганц, та болон Life.Church үйл ажиллагаа, YouVersion холбоотой ХХК, бүх өмнө болон орчин үеийнх ойлголт, гэрээ, мэдэгдэл болон баталгаа орлох хооронд бүхэл бүтэн гэрээ бүрдүүлж, аль аль нь хувьд, бичгийн болон аман YouVersion.

Таны санал сэтгэгдлүүд ба асуудлууд

YouVersion-ийг Оклахома хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болох Life.Church Operations, LLC ажиллуулдаг. YouVersion дэмжлэг, 4600 E. 2-р Санкт, Эдмон, Оклахома 73034 буюу: Бvх санал, сэтгэгдэл, техникийн дэмжлэг, YouVersion холбоотой бусад харилцаа холбооны хүсэлтийг чиглэсэн байх ёстой help@youversion.com.