Хэрэглэх журам

Хамгийн сүүлд өөрчилсөн: 2018 оны 5-р сарын 25

Хэрвээ YouVersion нь Нууцлалын Бодлогыг англи хэл дээр орчуулагдсанаар таньд өгсөн бол та энэ орчуулга нь зөвхөн таньд ашиглах боломжтой байдлыг хангахын тулд өгөгдсөн бөгөөд Нууцлалын Бодлогын англи хэл дээрх хувилбар нь YouVersion-тэй харилцах таны харилцааг зохицуулна гэдэгтэй та санал нийлж байна гэсэн үг. Хэрэв Нууцлалын Бодлогын англи хэл дээрх хувилбар болон орчуулгын хооронд маргаантай зүйл гарвал, англи хэл дээрх хувилбар нь давамгайлах болно.


Эдгээр нөхцлийг хүлээн зөвшөөрөх

bible.com, youversion.com болон/эсвэл YouVersion мобайл аппликейшнууд болох Библи Апп, Хүүхдийн Библи Апп болон Bible Lens (хамтдаа, "YouVersion")-ийг зочин эсвэл бүртгүүлсэн хэрэглэгч байдлаар хэрэглэж байгаа л бол та эдгээр нөхцлүүдийг хүлээн зөвшөөрч байна гэсэн үг. Та YouVersion-ыг ашиглаж эхлэхээсээ өмнө эдгээр нөхцлүүд түүнчлэн Нууцлалын бодлого -ыг уншина уу. Хэрэв та эдгээр нөхцлүүд, эсвэл Нууцлалын бодлого-ыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа бол та YouVersion-д нэвтэрч эсвэл ашиглаж болохгүй.

 Нөхцлүүдийн өөрчлөлтүүд

YouVersion-ыг Life Covenant Church, Inc. ("Life.Church", "бид")-с үүсгэн бий болгосон. Бид эдгээр нөхцлүүдийг өөрсдийн үзэмжээр үе үе шинэчлэн өөрчилж болно. Аливаа өөрчлөлтүүд нь бид тэдгээрийг нийтлэх үед хүчин төгөлдөр болдог. Та шинэчилсэн нөхцлүүдийн нийтлэлүүдийг дагах байдлаар YouVersion-ийг үргэлжлүүлэн ашиглаж буй нь өөрчлөлтүүдийг хүлээн зөвшөөрч бас эдгээртэй санал нийлж байгаа гэсэн үг юм.

YouVersion-д орсон өөрчлөлтүүд

Бид YouVersion болон түүний бүх функцуудыг үргэлж таньд боломжтой байлгахаар найдаж байгаа ч, YouVersion эсвэл үүний аль ч хэсэг эсвэл үйл ажиллагааг мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх эсвэл ашиглах боломжийг зогсоох эрхтэй болно. Ямар ч шалтгаанаар YouVersion-ын бүх юмуу нэгэн хэсгийг ямар ч үед ашиглах боломжгүй болох тохиолдолд бид хариуцлага хүлээхгүй.

Таны тухай мэдээлэл болон YouVersion-д нэвтрэх таны мэдээлэл

YouVersion дээр эсвэл үүгээр дамжуулан бидний цуглуулах бүхий л мэдээлэл нь манай Нууцлалын бодлогодхамаарах болно. YouVersion-ыг ашигласнаар та Хувийн мэдээллийн талаарх Баримтлалтаны мэдээлэлтэй холбоотой бидний бүхий л үйлдлүүдийг зөвшөөрч байгаа гэсэн үг.

Зөвшөөрөгдсөн ба Зөвшөөрөгдөөгүй хэрэглээ

Эдгээр Нөхцөлүүд нь таныг энэ нөхцлийн дагуу YouVersion-ыг хувийн болон арилжааны бус эсвэл ашгийн бус байгууллагынхаа дотоод хэрэглээнд ашиглах боломжийг олгоно. Танд илэрхийгээр олгогдоогүй бүх эрх нь Life.Church-д олгогдсон болно. Та YouVersion-ийг дараах байдлаар ашиглахгүй бөгөөд ийнхүү ашиглахаар зөвшөөрөгдөөгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна:

 • ямар ч холбооны, мужын, орон нутгийн эсвэл олон улсын хууль эсвэл дүрмийг ямар нэгэн байдлаар зөрчих;
 • насанд хүрээгүй хүмүүст зохисгүй агуулгыг задлах, өөрөөр хэлбэл хувийн мэдээллийг олж авах эсвэл өөр бусад нөхцлүүдээр хэлэхийг шаардах замаар ашиглах, хохирол учруулах, эсвэл ашиглахыг оролдох эсвэл насанд хүрээгүй хүмүүст хохирол учруулахуйц зорилгыг агуулсан;
 • life.Church эсвэл өөр YouVersion хэрэглэгчийг оролцуулан аливаа компани эсвэл хувь хүнийг дуурайлгах эсвэл дуурайлгахыг оролдох;
 • бидний тодорхойлсончлон өөрөөр хэлбэл, Life.Church болон YouVersion-ийн хэрэглэгчдэд хохирол учруулж болзошгүй эсвэл тэднийг өр төлбөрт оруулж болзошгүй ямар ч төрлийн бусад үйлдлүүдийг хийх;
 • youVersion-ыг үл идэвхижүүлэх, ачааллыг хэтрүүлэх, гэмтээх эсвэл хохирол учруулах эсвэл YouVersion-ийн бусад хэрэглэгчдийн хэрэглээнд саад болж болзошгүй ямар ч үйлдлүүд;
 • youVersion дээрх аливаа материалыг хянах эсвэл хуулбарыг ашиглах гэх мэтээр YouVersion руу ямар нэгэн зорилгоор нэвтрэх, робот, аалз эсвэл бусад автомат төхөөрөмжийг ашиглах, боловсруулах;
 • ямар нэгэн төрлийн вирусууд, троёнчуудын морьнууд, өтнүүд, логик тэсрэх бөмбөгнүүд эсвэл хортой буюу технологийн хувьд хор хөнөөлтэй бусад материалыг нэвтрүүлэх;
 • youVersion-ын аль ч хэсгийн үйл ажиллагаанд зөвшөөрөлгүйгээр нэвтрэх, саад болох, гэмтээхийг оролдох эсвэл YouVersion-тай холбогдсон аливаа сервер, компьютер эсвэл мэдээллийн санд хууль бус хандалт хийхийг оролдох;
 • үйлчилгээг хориглох халдлага эсвэл үйлчилгээг хориглох халдлагыг тараах; болон бусад арга замуудаар YouVersion-нд халдах
 • өөрөөр хэлбэл YouVersion-ийн хэвийн үйл ажиллагаанд саад хийхийг оролдох зэрэг болно.

Та мөн Life.Church-ийн ганцаараа эзэмшихээр тодорхойлогдсон ямар ч төрлийн материалыг илгээж, мэдсээр байж хүлээн авч, байршуулах, татаж авах, ашиглах, эсвэл дахин ашиглахгүй байхыг зөвшөөрч байна:

 • доромжилсон, зүй бус, ёс журамгүй, харааж зүхсэн, түрэмгий, садар самуун, хэрцгий, үзэн ядсан, өдөөн хатгасан эсвэл өөрөөр хэлбэл зохимжгүй зүйлсийг агуулсан ямар ч төрлийн материал;
 • сексийн хувьд ил эсвэл садар самууныг агуулсан материал, хүчирхийлэл, эсвэл арьс өнгө, хүйс, шашин шүтлэг, үндэс угсаа, хөгжлийн бэрхшээл, бэлгийн чиг баримжаа эсвэл нас зэрэгт суурилсан ялгаварлан гадуурхалтыг дэмжсэн;
 • аливаа патент, барааны тэмдэг, худалдааны нууц, зохиогчийн эрх, эсвэл бусад оюуны өмч эсвэл бусад этгээдийн бусад эрхүүдийг зөрчихүйц;
 • бусдын хуулийн дагуух эрхүүд (бусдын сурталчилгааны болон нууцлалын эрхүүдийг багтаасан), эсвэл иргэний болон эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх аливаа материалыг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу зөрчсөн аливаа материалыг агуулсан; эсвэл
 • аливаа хууль бус үйл ажиллагаа, эсвэл аливаа хууль бус үйлдэл хийхийг дэмжсэн, сурталчилсан, эсвэл оролцсон;
 • тэмцээн, уралдаант шалгаруулалт, борлуулалтын бусад урамшуулал, бараа солилцоо, зар сурталчилгаа гэх мэт арилжааны үйл ажиллагаа эсвэл борлуулалтын үйл ажиллагааг багтаасан; болон
 • хэрэв энэ нь тийм биш бол уг материал Life.Church-с эсвэл аливаа өөр бусад этгээд эсвэл аж ахуйн нэгжээс гаргасан эсвэл зөвшөөрөгдсөн гэж үздэг.

Хэрэглэгчийн оруулсан хувь нэмрүүд

YouVersion нь хэрэглэгчдэд эсвэл бусад хүмүүст агуулга эсвэл материалуудыг (хамтдаа "Хэрэглэгчийн хувь нэмэр"), YouVersion дээр эсвэл YouVersion-аар дамжуулан нийтлэх, оруулах, илгээх, үзүүлэхээр тавих эсвэл дамжуулах боломжийг олгодог интерактив функцуудыг агуулдаг.

Гэсэн хэдий ч, бид таны YouVersion дээр эсвэл үүгээр дамжуулан нийтийнх болохоос өмнө Хэрэглэгчийн хувь нэмэр эсвэл бусад материалуудыг үнэлж дүгнэх үүргийг хүлээхгүй бөгөөд нийтийнх болгогдсоных нь дараа аливаа зохимжгүй материалуудыг шуурхай устгах үүргийг бид хүлээхгүй. Тиймээс ямар ч хэрэглэгч, гуравдагч талын өгсөн дамжуулалт, харилцаа холбоо, эсвэл нийтлэсэн агуулгын талаар ямар ч үйлдэл эсвэл эс үйлдлийн хариуцлагыг бид хүлээхгүй.

Бүх хэрэглэгчийн оруулсан хувь нэмэр нь эдгээр нөхцлийг дагаж мөрдөх ёстой. Хэрэглэгчийн оруулсан хувь нэмрийг YouVersion дээр эсвэл үүгээр дамжуулан боломжтой болгосноор та бидэнд болон манай үйлчилгээ үзүүлэгчдэд, болон тэдний болон манай бүхий л холбогдох лицензлэгчдэд, өв залгамжлагчдад, томилогдсон хүмүүст ашиглах, хувилах, өөрчлөх, толилуулах, үзүүлэх, түгээх эрхийг олгож байгаа бөгөөд өөрөөр хэлбэл гуравдагч этгээдүүдэд таны хүссэн эсвэл өөрөөр хэлбэл ашиглахыг хүссэн YouVersion-ны функцийг таньд санал болгохын тулд ийм материалыг задруулах эрхтэй. Та хэрэглэгчийн оруулсан хувь нэмрийг эзэмших, хянах эрхтэй гэдгийг баталж бас зөвшөөрч, энэ лицензийг олгох эрхтэй бөгөөд таны бүх хэрэглэгчийн оруулсан хувь нэмрүүд нь эдгээр Нөхцлүүдийг дагаж мөрдөх болно. Бид таны эсвэл бусад аль ч YouVersion-ын хэрэглэгчдийн нийтлэсэн Хэрэглэгчийн хувь нэмрийн агуулга эсвэл үнэн зөв байдлын төлөөх хариуцлагыг гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээхгүй.

Дансны аюулгүй байдал

Таныг YouVersion-ыг тодорхой мэдээллээр хангахыг шаардах арга замаар данс ("Гишүүд") -ыг үүсгэх боломжийг бид хэрэглэгчдэд олгодог. Та гишүүнээр элсэх болон YouVersion-д бүртгүүлэхэд таны олгосон бүх мэдээллүүд, үүнд YouVersion дээрх аливаа интерактив функцийг ашиглах замаар өгсөн мэдээллүүд нь бидний Нууцлалын Бодлого-р удирддаг бөгөөд таны мэдээллүүдийгНууцлалын Бодлого-д нийцсэн байдлаар бид аливаа үйлдлүүдийг үйлдэх зөвшөөрлийг та бидэнд олгож байгаа болно.

Хэрэв та манай нууцлалын нэг хэсэг болох хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, эсвэл түүнтэй ижил төстэй мэдээллийг сонгосон эсвэл авсан бол та ийм мэдээллийг нууцлахыг зөвшөөрч байгаа бөгөөд таны хэрэглэгчийн нэрийг зөвшөөрөлгүй нэвтрэхэд ашигласан эсвэл аюулгүй байдлын бусад аливаа зөрчлийн талаар бидэнд нэн даруй мэдэгдэхийг зөвшөөрсөн болно. Бид таны сонгосон эсвэл биднээр хангагдсан эсэхээс үл хамааран эдгээр Нөхцлүүдийн аливаа заалтыг та зөрчсөн гэж үзсэн ямар ч тохиолдолд ямар ч хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, бусад танигчийг устгах эрх бидэнд байдаг.

Хяналт шалгалт хийх болон Хэрэгжүүлэлт; Хууль эрх зүйн хэм хэмжээ; Гэрээг цуцлалт

Бид дараах эрхтэй болохыг та хүлээн зөвшөөрч байна:

 • хэрэв бид эдгээр Нөхцлүүдийг зөрчсөн, гуравдагч этгээдийн эрхийг зөрчсөн, бусдын хувийн аюулгүй байдалд заналхийлж байгаа, YouVersion эсвэл Life.Church-ийн нэр хүндэд аюул занал эсвэл өр төлбөр гарч болзошгүй үйлдэл гарсан гэдэгт итгэж байгаа бол хэрэглэгч, Гишүүний данс, Хэрэглэгчийн оруулсан хувь нэмрийн талаар зохих үйлдлийг үйлдэх;
 • youVersion-ийн хууль бус хэрэглээ эсвэл зөвшөөрөлгүй ашигласан тохиолдолд зохих арга хэмжээг авах болно, үүнд ямар ч хязгааргүйгээр хууль сахиулах байгууллагад лавлагааг гарган өгөх болон мэдээллийг тань задруулах орно; болон
 • энэхүү Нөхцлийг ямар нэгэн байдлаар, гэхдээ ямар ч хязгааргүйгээр зөрчсөн тохиолдолд YouVersion-ийн бүх буюу зарим хэсгүүдэд нэвтрэхийг ямар ч шалтгаангүйгээр эсвэл ямар нэгэн шалтгаанаар цуцлах эсвэл түдгэлзүүлэх.

Өмнөх заалтуудыг хязгаарлахгүйгээр бид аливаа хууль сахиулах эрх бүхий байгууллага эсвэл YouVersion дээрх эсвэл үүгээр дамжуулан тавигдсан аливаа материалуудын шинж чанар эсвэл бусад мэдээллүүдийн талаарх нууцыг задруулах хүсэлт эсвэл шүүхийн шийдвэрийг бид бүрэн дагах эрхтэй. Life.Church, ҮҮНИЙ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧИД, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮЗҮҮЛЭГЧИД БОЛОН ЭДГЭЭРИЙН АЖИЛТНУУД, ОФФИЦЕРҮҮД БОЛОН ЗАХИРЛУУДЫГ ХУУЛИЙН МӨРДӨН ШАЛГАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТУРШИД ЭСВЭЛ ҮҮНИЙ ҮР ДҮНД ДЭЭР ДУРДСАН ТАЛУУДЫН АЛИВАА ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС ҮҮДЭЛТЭЙ НЭХЭМЖЛЭЛҮҮД, Life.Church ЭСВЭЛ ХУУЛЬ САХИУЛАХ ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН МӨРДӨН ШАЛГАХ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН БОЛГОН ҮЗҮҮЛСЭН ШИЙТГЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ АЛИВАА ҮЙЛДЛҮҮДИЙН ТАЛААРХ НЭХЭМЖЛЭЛҮҮДЭД ТЭД ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭХГҮЙ БӨГӨӨД ЯМАР НЭГЭН ХОР ХӨНӨӨЛ ҮЗҮҮЛЭХГҮЙ ХЭМЭЭН ТА ҮЗСЭН БОЛНО.

Мэдээлэл болон Орчуулгад таны түшиглэх байдал

YouVersion дээр эсвэл үүгээр дамжуулан тавигдсан мэдээлэл нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгод зориулагдсан. Бид энэ мэдээллийн үнэн зөв байдал, бүрэн бүтэн байдал эсвэл хэрэгцээ шаардлагын талаарх баталгааг өгөхгүй. Ийм мэдээлэл дээр тулгуурласан аливаа итгэл үнэмшил нь таныг эрсдэлд бүрэн ордог. Үүнээс гадна, бид хэд хэдэн хэлээр YouVersion-д байгаа мэдээллийг өгөхийг чармайж байгаа боловч YouVersion-ийн англи хэлнээс бусад хэл рүү хөрвүүлэхийг бусад хамтрагч талууд бидэнд өгч байгаа бөгөөд эдгээр орчуулгын үнэн зөвийг бид төлөөлөхгүй эсвэл баталгаажуулахгүй. Таны эсвэл YouVersion-д зочилсон хэн нэгний эсвэл түүний агуулгын талаарх мэдээллийг олгох хэн нэгний ийм материал дээр тулгуурласан итгэл найдвартай байдалаас үүдэн гарах өр төлбөр болон хариуцлагыг бид хүлээхгүй болно.

Оюуны өмчийн эрхүүд

YouVersion болон түүний агуулгууд, онцлогууд болон үйл ажиллагаа (бүх мэдээлэл, програм хангамж, текст, харуулах, зурагнууд, видео, аудио, мөн дизайн, сонголт, тохируулгуудыг хамааруулах хэдий ч үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь Life.Church, түүний лицензлэгчид буюу ийм материал нийлүүлэгчид нь АНУ-ын болон олон улсын зохиогчийн эрх, барааны тэмдэг, патент, худалдааны нууц болон бусад оюуны өмч буюу өмчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан байдаг.

Лого ба дизайнууд

YouVersion нэр, Life.Church нэр, лого, бүх холбогдох нэрс, логонууд, бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний нэр, дизайнууд болон урианууд нь Life.Church-ийн худалдааны тэмдэг ба зохиогчийн эрх мөн. Та Life.Church-с урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр энэхүү тэмдэг болон зохиогчийн эрхийг ашиглах ёсгүй. YouVersion дээрх бүх нэрс, логонууд, бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний нэрс, дизайнууд болон урианууд нь эзэмшигчдийн мэдлийн худалдааны тэмдэгнүүд юм.

Оюуны өмчийн зөрчил

Хэрэв та тус агуулгын аль нэг хувилбар, түүний дотор Хэрэглэгчийн оруулсан хувь нэмэр, оюуны өмчийн эрх, түүний дотор зохиогчийн эрхийг зөрчсөн гэж та үзэж байгаа бол зохиогчийн эрхийг зөрчсөн тухай мэдэгдлийг илгээнэ үүlegal@life.church. Life.Church нь давтан зохиогчийн эрхийг зөрчигчдийн хэрэглэгчийн бүртгэлийг цуцлах бодлоготой гэдгийг анхаарна уу.

Гуравдагч талын холбоосууд ба үйлчилгээнүүд

YouVersion нь гуравдагч этгээдийн хангасан агуулгыг оруулж болно. Хэрэв YouVersion нь бусад сайтууд, гуравдагч этгээдийн өгсөн бусад төрлийн сайтууд болон бусад ижил төстэй эх сурвалжуудын холбоосуудыг багтаасан бол тэдгээр холбоосууд болон эх сурвалжуудийг зөвхөн таныг мэдээлэлээр хангахад зориулан олгодог. Бид эдгээр сайтууд, эх сурвалжуудын агуулгыг хянах боломжгүй бөгөөд тэдгээрийн төлөөх болон тэдгээрийн ашиглалтаас үүдэлтэйгээр таньд учрах аливаа хохирол, өр төлбөрийн хариуцлагыг хүлээхгүй. Хэрэв та YouVersion-ээс холбосон гуравдагч этгээдийн вэбсайтанд хандахаар шийдсэн бол, та үүнээс үүсэх эрсдлийг өөрөө үүрэх бөгөөд ийм вебсайтыг ашиглах нөхцөл, болзолыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Эдгээр материалд илэрхийлэгдсэн бүх мэдэгдэл болон үзэл бодлууд, Life.Church-ийн агуулгаас бусад асуулгууд болон бусад агуулгад байгаа нийтлэл, хариулт нь эдгээр материалыг өгч буй хувь хүн, хуулийн этгээдийн үзэл бодол, хүлээх хариуцлага юм. Эдгээр материалууд нь Life.Church-ийн үзэл бодлыг заавал тусгаагүй болно. Бид гуравдагч этгээдийн өгсөн аливаа материалын агуулга, үнэн зөв байдлыг хариуцахгүй эсвэл эдгээрийн төлөөх хариуцлагыг хүлээхгүй болно.

YouVersion болон Social Media нийтлэлүүдээс холбоосыг татаж авах болон оруулах

YouVersion нь таныг нийгмийн хэвлэл мэдээлэлийн сүлжээнд холбогдох, эсвэл бусад гуравдагч этгээдийн вэбсайт, програмуудтай холбох, YouVersion болон гуравдагч талын үйлчилгээнүүдэд болон эдгээрээс мэдээлэл олж авах, харилцаа холбоо тогтоох боломжийг олгодог. Та эдгээр давуу талуудыг зөвхөн эдгээр Нөхцлүүдийн дагуу, өөрөөр заагаагүй бол эдгээр функцүүд болон тэдгээрийн онцлогтой холбоотой аливаа нэмэлт нөхцлийг ашиглаж болно. Эдгээр онцлогуудыг бид өөрсдийн үзэмжээр ямар нэгэн мэдэгдэлгүйгээр ямар ч үед бүхлээр нь эсвэл аль нэг хэсгийг үл идэвхижүүлж болно.

Газар зүйн хязгаарлалтууд

Life-Church, YouVersion-ыг эзэмшигч нь Америкын Нэгдсэн Улсын Оклахома мужид байрладаг. Бид YouVersion эсвэл түүний ямар ч агуулгуудыг Америкын гадна хаанаас ч авах боломжтой эсвэл эдгээр нь зөв зохистой гэсэн мэдэгдлийг хийдэггүй. YouVersion-д нэвтрэх нь зарим хүмүүс эсвэл зарим улс орны хувьд хууль бус байж болно. Хэрэв та Америкаас өөр улсаас YouVersion руу нэвтрэн орж байгаа бол өөрийн санаачлагаар та үүнийг хийж байгаа бөгөөд орон нутгийн хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх нь таны үүрэг.

Баталгаа олгохгүй байх

YouVersion-ЫГ ХЭРЭГЛЭХ ТАНЫ ХЭРЭГЛЭЭ, ҮҮН ДЭХЬ АГУУЛГА БОЛОН БҮХИЙ Л ФУНКЦУУД, YouVersion-НЭЭР ДАМЖИХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД ЭСВЭЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД ТАНЫ ӨӨРИЙН ЭРСДЭЛ БАЙХ БОЛНО, ЭДГЭЭР НЬ БҮГД "ХАРАГДАХ БАЙДЛААРХ" БОЛОН "БОЛОМЖТОЙ ТЭР БАЙДЛААР" ГЭСЭН НӨХЦЛҮҮД ДЭЭР БАЙДАГ БӨГӨӨД ЯМАР НЭГЭН БАТАЛГАА БАЙДАГГҮЙ, ШУУРХАЙ ЭСВЭЛ ЯМАР НЭГЭН БОЛЗОЛ БАС БАЙДАГГҮЙ. Life.Church ЭСВЭЛ Life.Church-ТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХЭН НЭГЭН YouVersion-НЫ БҮРЭН БҮТЭН БАЙДАЛ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, БҮРЭН ХАМААРАЛТАЙ БАЙХ БАЙДАЛ, ЧАНАР, НЯГТ НЯМБАЙ БАЙДАЛ ЭСВЭЛ БОЛОМЖТОЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ ЯМАР НЭГЭН БАТАЛГАА ЭСВЭЛ МЭДЭГДЛИЙГ ХАНГАХГҮЙ. ДЭЭРХ ЗҮЙЛСИЙГ ХЯЗГААРЛАХГҮЙГЭЭР Life.Church БОЛОН Life.Church-ТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХЭН НЭГЭН YouVersion ЭСВЭЛ ЯМАР НЭГЭН ФУНКЦУУДЫН АГУУЛГУУД, ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД ЭСВЭЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД НЬ ҮНЭН ЗӨВ, БҮРЭН ХАМААРЧ БОЛОХУЙЦ, АЛДАА МАДАГГҮЙ, ЯМАР Ч СААД БЭРХШЭЭЛГҮЙГЭЭР ТАНЬД ХҮРЭХ БОЛНО, ТЭДГЭЭР АЛДААНУУД ЗАСАГДАХ БОЛНО, YouVersion ЭСВЭЛ СЕРВЭРҮҮДИЙН БОЛОМЖТОЙ БОЛГОДОГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД НЬ ВИРУСГҮЙ ЭСВЭЛ БУСАД ХОР ХӨНӨӨЛ БҮХИЙ ЗҮЙЛСИЙГ АГУУЛААГҮЙ ЭСВЭЛ ТАНЫ БҮХИЙ Л ШААРДЛАГАТАЙ НИЙЦЭХ БОЛНО ГЭСЭН БАТАЛГААГ БОЛОН МЭДЭГДЛИЙГ ӨГДӨГГҮЙ.

Life.Church НЬ ШУУРХАЙ ЭСВЭЛ БАТАЛГААТ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ БАТАЛГААГ ГАРГАДАГГҮЙ, ХУУЛЬД НИЙЦСЭН ТОХИОЛДОЛД ДАРААХ БАТАЛГААНУУДЫГ ГАРГАДАГ БӨГӨӨД ҮҮГЭЭР ХЯЗГААРЛАГДДАГГҮЙ, ҮҮНД ЭНГИЙН ХЭРЭГЛЭЭНД НИЙЦТЭЙ БАЙДАЛ, ЗӨРЧИЛГҮЙ БОЛОН ТОДОРХОЙ ЗОРИЛГОД НИЙЦСЭН БАЙДАЛ ЗЭРЭГ ОРНО.

ДЭЭРХ ЗААЛТ НЬ ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХҮРЭЭНД ХАСАГДАХ ЭСВЭЛ ХЯЗГААРЛАГДДАГГҮЙ АЛИВАА БАТАЛГААНД НӨЛӨӨЛӨХГҮЙ.

Хязгаарлагдмал Хариуцлага

ЯМАР Ч ТОХИОЛДОЛД LIFE.CHURCН, ТҮҮНИЙ ЛИЦЕНЗЛЭГЧИД, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИД, ТЭДГЭЭРИЙН АЖИЛТАН, ТӨЛӨӨЛӨГЧ, АЛБАН ТУШААЛТАН, ЗАХИРАЛ НЬ АЛИВАА АШИГ, ТҮҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЯМАР НЭГЭН ВЕБСАЙТ, АЛИВАА ВЕБСАЙТУУДЫН АШИГЛАЛТ, АШИГЛАХ БОЛОМЖГҮЙ БАЙДАЛ, ШУУД БОЛОН ШУУД БУС ДАМЖУУЛАЛТ, БУСАД ОНЦГОЙ ТОХИОЛДЛУУД, ЯМАР НЭГЭН БУРУУ ҮР ДАГАВАРТАЙ ЭСВЭЛ ШИЙТГЭЛИЙН ХОХИРЛЫГ БАГТААСАН АЛИВАА БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЭД ЗҮЙЛСИЙГ БАГТААСАН ХУВИЙН ГЭМТЭЛ, ӨВЧИН ЗОВЛОН, СЭТГЭЛ САНААНЫ ДАРАМТ, ОРЛОГЫН, АШГИЙН, БИЗНЕСИЙН, ХЭРЭГЛЭЭНИЙ, САЙН САЙХАН БАЙДЛЫН БОЛОН ӨГӨГДЛИЙН АЛДАГДЛУУД БОЛОН ГЭРЭЭ ЗӨРЧСӨН ГЭМ ХОРООС ҮҮДЭЛТЭЙ (ХАЙХРАМЖГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАМААРУУЛАН) ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНУУДЫГ, УРЬДААС ОЛЖ ХАРАХ БОЛОМЖТОЙ БАЙСАН Ч ҮҮНЭЭС ҮҮДЭХ ХАРИУЦЛАГЫГ ХАРИУЦАХГҮЙ.

ЗОХИХ ХУУЛЬ ЖУРАМД ЗААСНЫ ДАГУУ ХАСАХ ЭСВЭЛ ХЯЗГААРЛАХ БОЛОМЖГҮЙ ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГАД ДЭЭР ДУРЬДСАН ЗҮЙЛС НЬ ЯМАР Ч НӨЛӨӨ ҮЗҮҮЛЭХГҮЙ.

Нөхөн олговор олголт

Та эдгээр Нөхцлүүд эсвэл YouVersion-ны хэрэглээнээс үүдэлтэй Хэрэглэгчийн Хувь нэмэр, YouVersion агуулгын, үйлчилгээний болон эдгээр Нөхцлүүдэд эрх олгосоноос бусад бүтээгдэхүүнүүд эсвэл YouVersion-с олж авсан ямар ч мэдээллүүдийн хэрэглээнүүдээс үүдэн эсвэл үүнтэй холбоотой зөрчлүүдийг үйлдсэн тохиолдолд Life.Church, түүний салбарууд, лиценз эзэмшигчид, үйлчилгээ үзүүлэгчид, түүний ажилтнууд, захирлууд, ажиллагсад, гэрээт гүйцэтгэгчид, төлөөлөгчид, агентууд, лиценз эзэмшигчид, ханган нийлүүлэгчид, өв залгамжлагчидыг өр төлбөр, хохирол, шийтгэл, шагнал, алдагдал, зардал эсвэл төлбөр (өмгөөлөгчийн боломжийн төлбөрийг багтсан) ямар нэгэн нэхэмжлэлээс хамгаалахыг зөвшөөрсөн болно.

Дагаж мөрдөх хууль ба шүүхийн харьяалал

YouVersion болон эдгээр Нөхцлүүдийн талаархи бүх асуудлууд, маргаанууд эсвэл заргууд (гэрээний бус маргаан эсвэл нэхэмжлэл гэх мэт) хуулийн байгууллагын эсвэл хууль дүрмийн аливаа сонголтыг олгохгүйгээр Оклахома мужийн дотоод хуулиудад нийцүүлэн зохицуулагдах ёстой. Эдгээр Нөхцлүүд эсвэл YouVersion-оос үүсэлтэй эсвэл холбоотойгоор гарсан аливаа хууль, эрх зүйн гомдол, үйлдлүүд эсвэл үйл ажиллагааг зөвхөн Ану-ын холбооны шүүхүүдээр эсвэл тухайн хэргийн харъалагдах Оклахома Хот, Оклахома мужаас хамааран Оклахома мужийн шүүхүүдээр авч хэлэлцэх ёстой. Эдгээр Нөхцлүүдийг хүлээн зөвшөөрч, YouVersion-ийг ашигласанаараа, та шүүхээр шүүх хурлыг явуулах болон шүүхийн харьяаллын талаар ямар нэгэн эсвэл бүхий л эсэргүүцлийг үзүүлэхээс татгалзаж байгаа болно.

Эрх үүргээсээ татгалзах болон тусгаар байдал

Life.Church нь зөвхөн эдгээр нөхцлүүдийн дагуух бичгээр үлдээсэн эрхээсээ татгалзаж болно. Хэрэв эдгээр нөхцлүүдийн аль нэг заалтыг шүүх буюу бусад эрх бүхий хууль ёсны бусад шүүхийн байгууллага хүчин төгөлдөр бус, хууль бус, эсвэл ямар нэгэн шалтгаанаар хүчингүй болсон гэж үзвэл, ийм заалтыг хамгийн бага зааглалтаар арилгах буюу хязгаарлах ёстой бөгөөд эдгээр нөхцлүүдийн үлдсэн заалтууд нь бүрэн хүчин төгөлдрөөр ба үр нөлөөтэйгээр үргэлжлүүлэн мөрдөгдөх болно.

Бүтэн гэрээ

Эдгээр Нөхцлүүд болон манай Хувийн мэдээллийн талаарх Баримтлал Life Covenant Church, Inc. болон таны хооронд YouVersion-той холбоотойгоор та болон Life Covenant Church, Inc-ийн хооронд байгуулсан цорын ганц болон бүх гэрээг зохицуулж, YouVersion-той холбоотой, бичгийн болон аман хэлбэрээрх бүх өмнө нь байсан болон одоогийн ойлголтууд, гэрээнүүд, мэдэгдлүүд болон баталгаануудыг хүчингүй болгодог.

Таны санал сэтгэгдлүүд ба асуудлууд

YouVersion-ийг Оклахомагийн ашгийн бус корпораци болох Life Covenant Church, Inc. удирддаг бөгөөд 4600 E. 2 St., Edmond, Oklahoma 73034-д байрладаг. YouVersion-тэй холбоотой бүх санал хүсэлтүүд, сэтгэгдлүүд, техникийн туслалцаа авах хүсэлт болон бусад холбоо барилтуудыг и-мэйлээр help@youversion.com эсвэл цахим хуудсаар дамжуулан help.youversion.com, эсвэл дээрх шуудангийн хаягаар илгээх замаар явуулж болно. Таны өгсөн аливаа саналыг нууц бус гэж үзэх болно. Life.Church нь ийм мэдээллийг хориггүйгээр чөлөөтэй ашиглах эрхтэй.