Римјаните 8:18

Римјаните 8:18 MNT

Јас мислам дека страдањата низ кои сега минуваме не можат ни да се споредат со славата што потоа ќе ни биде дадена.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Сподели