Róma 5
HUNK

Róma 5

5
Hit által való megigazulás dicső gyümölcsei
1Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, 2A ki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, #Ján. 14,6. Eféz. 2,18. a melyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. 3Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, #Jak. 1,2–4. 4A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, 5A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, #1 Ján. 4,16. ki adatott nékünk. 6Mert Krisztus, #Gal. 4,4.5. Eféz. 2,1.5. mikor még erőtelenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. 7Bizonyára igazért is alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki. 8Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk #1 Pét. 3,18. meghalt. 9Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. 10Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel #2 Kor. 5,18. az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele. 11Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, a ki által most a megbékélést nyertük.
Mint a bűn és a halál Ádám által, úgy az igazság és az élet Krisztus által hat el minden emberre
12Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bűn #1 Móz. 3,6–16. és a bűn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek; 13Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény. 14Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, a kik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, a ki ama következendőnek kiábrázolása vala. 15De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. 16És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által; mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. 17Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. 18Bizonyára azért, miképen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. 19Mert miképen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. 20A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék; #Gal. 3,19. de a hol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik: 21Hogy miképen uralkodott a bűn a halálra, azonképen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által. #1 Kor. 15,22.