Róma 4
HUNK

Róma 4

4
A hit által való megigazulást Ábrahám példájával és Dávid bizonyságával bizonyítja
1Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám a mi atyánk nyert volna test szerint? 2Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. 3Mert mit mond az írás: Hitt #1 Móz. 15,6. Gal. 3,6. pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttaték az ő néki igazságul. 4Annak pedig, a ki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelemből, hanem tartozás szerint; #Mát. 20,7.14. 5Ellenben annak, a ki nem munkálkodik, hanem hisz abban, a ki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdoníttatik igazságul. #rész3,28. 6A mint Dávid is boldognak mondja azt az embert, a kinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. 7Boldogok, a kiknek megbocsáttattak az #Zsolt. 32,1.2. ő hamisságaik, és a kiknek elfedeztettek az ő bűneik. 8Boldog ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít. 9Ez a boldogság tehát a zsidónak, vagy a pogánynak is tulajdoníttatik-é? Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a hit tulajdoníttaték igazságul. 10Miképen tulajdoníttaték tehát? Körülmetélt vagy körülmetéletlen állapotában? Nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotában. 11És a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében tanusított hite igazságának pecsétjéül nyerte: hogy atyja #1 Móz. 17,10.11. legyen mindazoknak, a kik körülmetéletlen létökre #Gal. 3,7. hisznek, hogy azoknak is tulajdoníttassék az igazság; 12És hogy atyja legyen a körülmetélteknek is, azoknak, a kik nemcsak körülmetélkednek, hanem követik is a mi atyánknak Ábrahámnak körülmetéletlenségében tanusított hitének nyomdokait. 13Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy e világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. #1 Móz. 22,17.18. 14Mert ha azok az örökösök, kik a törvényből valók, hiábavalóvá lett a hit, és haszontalanná az ígéret: #Gal. 3,18. 15Mert a törvény haragot nemz: a hol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen. 16Azért hitből, hogy kegyelemből legyen; hogy erős legyen az ígéret az egész magnak; nemcsak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, a ki mindnyájunknak atyánk 17(A mint meg van írva, hogy sok nép atyjává tettelek téged #1 Móz. 17,4.5.) az előtt, az Isten előtt, a kiben hitt, a ki a holtakat megeleveníti, és azokat, a melyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket. 18A ki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, a szerint, a mint megmondatott: Így lészen a te magod. #1 Móz. 15,5. 19És hitében erős lévén, nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére; #1 Móz. 17,17. 20Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, 21És teljesen elhitte, hogy a mit ő ígért, meg is cselekedheti. 22Azért is tulajdoníttaték néki igazságul. 23De nemcsak ő érette iratott meg, hogy tulajdoníttaték néki igazságul, 24Hanem mi érettünk is, a kiknek majd tulajdoníttatik, azoknak tudniillik, a kik hisznek Abban, a ki feltámasztotta a mi #Csel. 2,24. Urunkat a Jézust a halálból, 25Ki a mi #Ésa. 53,5. bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott #1 Kor. 15,17. a mi megigazulásunkért.