Párhuzamos
1
Az Ige testté lett
1Kezdetben volt az Ige, és az Ige az Istennél volt, és Isten volt az Ige. 2Ez kezdetben az Istennél volt.
3Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. 4Őbenne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. 5És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
6Volt egy Istentől küldött ember, akinek a neve János volt. 7Ő tanúbizonyságul jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen őáltala. 8Nem ő volt a világosság, azért jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. 9Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert.
10A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. 11Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. 12Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten fiaivá legyenek, mindazokat, akik az ő nevében hisznek. 13Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek.
14És az Ige testté lett, és lakozott miközöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.
15János bizonyságot tett őróla, és kiáltott, ezt mondva: „Ez volt az, akiről mondtam: Aki utánam jön, előttem lett, mert előbb volt nálam.“ 16És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. 17Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. 18Az Istent soha senki nem látta, az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.
Keresztelő János bizonyságtétele
19És ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: „Kicsoda vagy te?“ 20Megvallotta és nem tagadta, megvallotta, hogy: „Nem én vagyok a Krisztus.“
21Megkérdezték őt: „Kicsoda tehát? Illés vagy te?“
Ezt mondta: „Nem vagyok.“
„A próféta vagy te?“
És ő felelte: „Nem.“
22Mondták azért neki: „Kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, akik minket elküldtek: Mit mondasz magad felől?“
23Ő ezt mondta: „Én kiáltó szó vagyok a pusztában. »Egyengessétek az Úrnak útját!«, amint megmondta Ézsaiás próféta.“
24A küldöttek a farizeusok közül valók voltak. 25Megkérdezték őt, és ezt mondták neki: „Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta?“
26János így felelt nekik: „Én vízzel keresztelek, de köztetek van, akit ti nem ismertek. 27Ő az, aki utánam jön, aki előttem lett, akinek én nem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam.“
28Ezek Betániában történtek, a Jordánon túl, ahol János keresztelt.
29Másnap látta János Jézust hozzámenni, és ezt mondta: „Íme, az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit! 30Ez az, akiről én ezt mondtam: Utánam jön egy férfiú, aki előttem lett, mert előbb volt nálam. 31Én nem ismertem őt, de hogy megjelentessék Izraelnek, azért jöttem én, aki vízzel keresztelek.“
32És bizonyságot tett János, ezt mondva: „Láttam a Lelket leszállni az égből, mint egy galambot, és megnyugodott őrajta. 33Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: Akire látod a Lelket leszállni és rajta megnyugodni, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. 34Én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia.“
Jézus első követői
35Másnap ismét ott állt János és kettő az ő tanítványai közül, 36ránézve Jézusra, amint ott járt, mondta: „Íme, az Isten Báránya!“
37Hallotta őt a két tanítvány, amint szólt, és követték Jézust. 38Jézus pedig hátrafordult, és látva, hogy követik azok, ezt mondta nekik: 39„Mit kerestek?“
Azok pedig mondták neki: „Rabbi – ami azt jelenti: Mester – , hol laksz?“
40Mondta nekik: „Jöjjetek, és lássátok meg.“
Elmentek, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon: akkor pedig körülbelül tíz óra volt. 41A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották, és őt követték, András volt az egyik, Simon Péter testvére. 42Ő találkozott először a saját testvérével, Simonnal, és mondta neki: „Megtaláltuk a Messiást“ – (ami azt jelenti: Krisztus).
43És Jézushoz vezette őt. Jézus pedig reátekintve, mondta: „Te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni“ – (ami azt jelenti: Kőszikla).
44A következő napon Galileába akart menni Jézus, találkozott Fülöppel, és mondta neki: „Kövess engem!“ 45Fülöp pedig Betsaidából, András és Péter városából való volt.
46Fülöp találkozott Nátánáellel, és mondta neki: „Akiről Mózes írt a törvényben, és a próféták, megtaláltuk, a názáreti Jézust, Józsefnek fiát.“
47Mondta neki Nátánáel: „Názáretből támadhat-e valami jó?“ Fülöp ezt mondta neki: „Jöjj, és lásd meg!“
48Látta Jézus Nátánáelt őhozzá menni, és azt mondta róla: „Íme, egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen.“
49Nátánáel ezt mondta neki: „Honnan ismersz engem?“ Jézus így felelt neki: „Mielőtt hívott téged Fülöp, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál.“
50Nátánáel így felelt neki: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izrael Királya!“ 51Jézus így felelt neki: „Azért, mert azt mondtam neked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél.“ 52És mondta neki: „Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az Emberfiára.“