Matayo 17
IBBAIB63
17
Jesu mbwaakasanduka atala acilundu
(Marko 9:2-23; Luka 9:28-36)
1 # 2 Pet 1:17-18 Lino naakainda mazuba aali musanu abumwi, Jesu wakabweza Petro a-Jakobo a-Johane munyina, wabatola abalike atala acilundu cilamfu. 2#2 Pet 1:16-18Nkabela wakasanduka kubusyu bwabo. Busyu bwakwe bwakabala mbuli izuba, azyakusama zyakwe zyakatuba buu mbuli mumuni. 3Mpawo kwakababonekela Musa a-Eliya, balabandika awe. Lino Petro wakavuwa, waambila Jesu wati, Mwami, ncibotu kulindiswe kuba ano. 4Kuti koyanda, ndayaka zilao zyotatwe, cimwi cibe cako, cimwi cibe ca-Musa, acimwi cibe ca-Eliya. 5#Matl 22:2; Dt 18:15; Int 2:7; Is 42:1; Mt 3:17; 12:18; Mk 1:11; Lk 3:22Elyo naakacili kwaamba, kwakabavumba ikumbi lituba, nkabela mpawo mwakazwa ijwi mukumbi liti, Ngooyu mwanaangu uuyandwa ngwinkondelwa, amuswiilile nguwe. 6Lino basikwiiya nibakamvwa bakavundama ansi, bakayoowa loko. 7Nkabela Jesu wakeza, wabaampa, waamba wati, Amuvundamuke, mutayoowi. 8Mpawo nibakacebuka teebakabona muntu pele Jesu alike.
9 # Mt 16:20 Lino nibakali kuseluka kuzwa acilundu, Jesu wakabalailila wati, Mutaambili muntu naba omwe cilengano eco mane lumwi Mwana a-Muntu akabuke kuzwa kubafu. 10#4:5; Mt 11:14Nkabela basikwiiya bakwe bakamubuzya bati, Ino nkaambonzi balembi balaamba kuti Eliya uleelede kusaanguna kuza. 11Mpawo wakavuwa, waamba wati, Ncobeni Eliya uleza kuti alengulule zintu zyoonse. 12#Mt 11:14; 14:9,10Pele ndamwaambila kuti Eliya wasika kale nkabela tabana kumuziba, anukuti bakamucitila zintu zyoonse zili buti nzibayanda. Mbubonya obo alakwe Mwana a-Muntu mbazoopenzegwa kulimbabo. 13#Lk 1:17Lino basikwiiya bakamvwisya kuti ulabaambila aa-Johane Mubapatizi.
Jesu mbwaakaponya sikasuntu
(Marko 9:14-29; Luka 9:37-45)
14 # Mk 9:14-29; Lk 9:37-42 Elyo basike buyo kumakamu, kwakamusikila muntu umwi, wakamufugamina, waamba wati, 15Mwami, mufwide luzyalo mwanaangu, nkaambo ngusikasuntu, ulaciswa loko. Kanjikanji ulawida mumulilo na mumaanzi. 16Ndalimuletede kulibasikwiiya bako, pele teebakakonzya kumuponya. 17#Dt 32:5; Joh 14:9Lino Jesu wakavuwa, waamba wati, Ikaka! inywe nubasunu batasyomi, basicinguni! Ino mazuba ongae ngenti kale kulindinywe? Mazuba ongae ngenti kazike moyo wangu kulindinywe? Amumulete okuno kulindime! 18Lino Jesu wakamunyemena. Mpawo daimona wakazwa, nkabela mwana wakapona kuzwa kuciindi eco nciconya. 19#Mt 10:1Lino basikwiiya bakaboola kuliJesu kumbali, baamba bati, Ino nkaambonzi teetwakakonzya kumutanda iswe? 20#Mt 21:21; Mk 11:23; 1 Kor 13:2; Lk 17:6Nkabela wakabaambila wati, Nkaambo lusyomo lwanu nduniini. Ncobeni ndamwaambila kuti, Kansyo mulijisi lusyomo mbuli inseke yamusitada, mulaambila cilundu eci kuti, Zyuka awa, uye okuya, nkabela cilazyuka ncobeni. Taakwe cintu ncimuyookacilwa. 21Pele oyu musyobo taakwe bumbi mbuutandwa pele kukukomba akukuliimya kulya.
22 # Mk 9:30-32; Lk 9:43-45 # Mt 16:21 Lino nibakali kuya bweendeenda mu-Galilaya, Jesu wakabaambila wati, Mwana a-Muntu ulaabwa mumaanza aabantu, 23nkabela balamujaya, nekubaboobo uyoobuka kubuzuba bwatatu. Elyo bakausa loko.
Jesu mbwaakatela
24 # Kul 30:13; 38:26 Lino nibakasika ku-Kapernauma, kwakasika kuli-Petro basikutelesya mali aantempele, baamba bati, Sa mufundisi wanu tateli mali aantempele? 25Wakati, Ulatela, Nkabela naakanjila muŋanda, Jesu wakasaanguna kumwambila kuti, Uyeeyanzi, Simoni? Bami baansi nkulini nkubatambula mutelo na bulumbu? Sankubana babo nanka kubeenzu? 26Petro wamwaambila wati, Nkubeenzu. Nkabela Jesu wamwaambila wati, Lino bana balaangulukide. 27Nekubaboobo, kuti tutababilizyi, koya kulwizi, ukawaale kalobyo, ukabweze inswi iisaanguna kuzwa, elyo niwaasamuna mulomo wayo, Ulajana mali. Tola ayo, ubapede ndiswe tobile.