Logo YouVersion
Îcone de recherche

Genesisy 2

2
1Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. 2Ary tamin’ny andro fahafito dia vitan’Andriamanitra ny asa efa nataony; ary dia nitsahatra tamin’ny andro fahafito Izy tamin’ny asany rehetra izay efa nataony. 3Ary Andriamanitra nitahy ny andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin’izany no nitsaharan’Andriamanitra tamin’ny asany rehetra izay noforoniny tamin’ny nanaovany azy.
Ny saha tao Edena, sy ny toetry ny olombelona fony tsy mbola nanota izy.
4ARY izao no tantaran’ny lanitra sy ny tany tamin’ny namoronana azy, dia tamin’ny andro nanaovan’i Jehovah Andriamanitra ny tany sy ny lanitra: 5Ny hazo madinika famboly dia tsy mbola nisy teo amin’ny tany, ary ny anana famboly tsy mbola nisy naniry; fa tsy mbola nampilatsaka ranonorana tambonin’ny tany Jehovah Andriamanitra, ary tsy nisy olona hiasa ny tany; 6nefa nisy zavona niakatra avy tamin’ny tany ka nandena ny tany rehetra.
7Ary vovo-tany no namoronan’i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofoniny fofonaina mahavelona ny vavorony; dia tonga olombelona izy#2.7 Hebreo, tonga manan-aina ny olona..
8Ary Jehovah Andriamanitra nanao saha tao Edena tany atsinanana, ka napetrany tao ralehilahy izay noforoniny. 9Ary nampanirin’i Jehovah Andriamanitra teo amin’ny tany ny hazo rehetra izay maha-te-hizaha sady tsara ho fihinana, ary ny hazon’aina teo afovoan’ny saha sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy.
10Ary nisy ony nivoaka avy tao Edena handena ny saha; hatreo izy dia nizara ka nisampana efatra:#2.10 Heb. tonga lohany efatra. 11Ny anaran’ny voalohany dia Pisona; io no mandeha manodidina ny tany Havila rehetra, izay misy ny volamena;
12ary tsara ny volamena amin’izany tany izany; any ny bedola sy ny vato beryla. 13Ary ny anaran’ny ony faharoa dia Gihona; io no mandeha manodidina ny tany Kosy rehetra. 14Ary ny anaran’ny ony fahatelo dia Hidekela; io no mandeha tandrifin’i Asyria. Ary ny ony fahefatra dia Eofrata.
15Ary Jehovah Andriamanitra nitondra an-dralehilahy ka namponina azy tao amin’ny saha Edena hiasa sy hitandrina azy.
16Ary Jehovah Andriamanitra nandidy an-dralehilahy ka nanao hoe: Ny hazo rehetra eo amin’ny saha dia azonao ihinanana ihany; 17fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin’ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa hianao.
18Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe: Tsy tsara raha irery ralehilahy; dia hanaovako vady sahaza#2.18 Heb. mpanampy tandrifiny. ho azy izy.
19Ary tany no namoronan’i Jehovah Andriamanitra ny bibi-dia rehetra sy ny voro-manidina rehetra; dia nentiny tany amin-dralehilahy ireny hahitany izay hanononany azy avy; ary izay rehetra nanononan-dralehilahy ny zava-manan-aina rehetra, dia izany no anarany. 20Dia nomen-dralehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voro-manidina mbamin’ny bidi-dia rehetra; nefa tsy hita izay vady sahaza#2.20 Heb. mpanampy tandrifiny. ho an-dralehilahy.
21Ary Jehovah Andriamanitra nahasondrian-tory an-dralehilahy, ka dia natory izy; dia naka ny taolan-tehezany anankiray Izy ka nanakombona nofo ho solony. 22Ary ny taolan-tehezana izay nalain’i Jehovah Andriamanitra tamin-dralehilahy dia nataony#2.22 Heb. narafiny. vehivavy ka nentiny tany amin-dralehilahy. 23Ary hoy ralehilahy: Ankehitriny dia taolana avy amin’ny taolako sy nofo avy amin’ny nofoko ity; ity dia hatao hoe ,vehivavy,’#2.23 Heb. ishah. satria lehilahy#2.23 Heb. ish. no nanalana azy.
24Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin’ny vadiny; ary dia ho nofo iray ihany ireo.
25Ary nitanjaka izy mivady, dia ralehilahy sy ny vadiny, nefa tsy nahalala henatra izy.

YouVersion utilise des cookies pour personnaliser votre expérience. En utilisant notre site Web, vous acceptez l'utilisation des cookies comme décrit dans notre Politique de confidentialité

;