మత్తయి 2
WSGNT
2
సిడయింగ్న దేస్క్‌నల్ గియన్ వాలిర్ వాయ్వల్
1హేరొద్ రాజల్ రాజ్ తాకుస్వల్ గట్కతె, యూదయ యేరియత బెత్లెహమ్‌నగ యేసు జల్మ ఆతొర్. అద్ గట్కతె సిడయ్తంగ్ దేస్క్‌నల్ గియన్ వాలిర్ యెరుసలెమ్ వాతెర్. 2అని వోర్ రాజన్ సంగ, “యూదుల్క్‌నొర్ రాజల్ ఆయ్వల్ బగ జల్మ ఆతొర్? వోన జల్మతున్ బారెతె తొహ్వల్ సుకుమున్ సిడయింగ్ బాజ్ మమొట్ సూడ్తొమ్. అని ‘వోన్ పార్తన-వింతి కీసి వాకట్’ ఇంజి వాతొమ్” ఇంజెర్ వెహ్తెర్.
3అద్ గొస్టి కేంచి, హేరొద్ రాజల్ తన్వ మన్దగ తక-పిక ఆతొర్. అని యెరుసలెమ్నుర్ లోకుర్ గిర్ గుల్ ఆతెర్. 4అస్కె వోర్ రాజల్ డగుక్ కటొడలిర్కున్ అని సాస్తిరిర్ సమ్దిర్‌కున్ ఉంది జాగ కేయుసి, “కిరిస్తు బగ జల్మ ఆయ్వల్ మంతొర్?” ఇంజెర్ పూసి కీతొర్. 5తె వూర్, “యూదయ యేరియత బెత్లెహమ్ చహర్తగ” ఇంజెర్ జవబ్ సీతెర్. అని, “ఇదెన్ బారెతె,
6‘యూదయ యేరియత బెత్లెహమ్ చహర్తి! నిమె యూదయతగ మన్వలిక్ చహర్క్‌నల్ బతయ్ కమి ఆయ్వి!
బారితెకె నిహ్గటల్ రాజ్ తాకుస్వల్ వొరొర్ వాంతొర్. వోర్ నా పర్జ ఆయ్వలిర్ ఇజ్రయేల్ లోకుర్కున్ గాయ్కిన్ దాత్ మందంతొర్’#మీక 5:2
ఇంజి పర్‌వక్తల్ లిహి కీతొర్” ఇంజెర్ వెహ్తెర్.
7అద్ ఆత పెజె హేరొద్ రాజల్ వూర్ గియన్ వాలిర్కున్ కుసయె కేయుసి, అద్ సుకుమ్ దిస్త గట్కతున్ బారెతె వూర్కున్ పూసి కీసి, కరి కీతొర్. 8అని వూర్కున్ బెత్లెహమ్ సారి కీసెర్, “మిరట్ సొంజి వోర్ మొడ్డన్ బారెతె దిహన్తె మహ్క్‌సి, వోన పత కరి కీమ్ట్. అహన్ కరి కీత పెజె నహ్గ వాసి వెహట్. అస్కె నన గిర్ సొంజి వోన్ పూజ కీంతొన్” ఇంజెర్ వెహ్తొర్. 9తె వూర్ రాజనంగ్ గొస్టింగ్ కేంచి, తమ్వ సరి తమ పెసితెర్. అస్కె సిడయింగ్ బాజ్నెకె దిసి మత్త అద్ సుకుమ్ దిసి, వోర్ మొడ్డల్ మన్వల్ రోతున్ పొరొ ఆగ్నల్ వేరి, వూర్కున్ తెర్ మునె మునె సొంజెర్ అద్ సరి తొహ్త. 10తె వూర్ అద్ సుకుమున్ సూడ్సి బెయ్ ఆనంద్ యేత్తెర్. 11అని అద్ రోతగ సొంజి వోర్ మొడ్డన్ అని వోన అవల్ మరియన్ సూడ్తెర్. అని మొడ్డన్ మునె ముర్-టొంగ్రంగ్ కొట్సి పార్తన-వింతి కీతెర్. అహన్ కీత పెజె, తమ తత్తంగ్ అవ్ ఇనమ్క్‌నంగ్ సందొకంగ్ తెరిసి, సోనె, బారిత ఊదున్ మోడితంగ్ చీజ్క్ అని గమ గమ గాడి సియ్వల్ నియ్#2:11 గమ గమ గాడి సియ్వల్ నియ్: తెలుగుతె బోలమ్ ఇంజెర్ మందంత. వోన్ మునె ఇర్తెర్. 12అద్ ఆత పెజె, బగవంతల్ వూర్ గియన్ వాలిర్కున్ సప్నతె దిసి, “హేరొద్నగ సొన్మట్” ఇంజెర్ వెహ్తొర్. తె వూర్ దుస్రొ సరియ్ తమ్వ దేస్నగ సొత్తెర్.
యోసెప్, తన్వ వెయ్లొన్ అని మొడ్డన్ పియ్సి ఈజిప్ట్ దేస్నె పరర్ ఆసి సొన్వల్
13వూర్ సొత్త పెజె, బగవంతనొర్ దూతల్ యోసెపున్ సప్నతె దిసి, “హేరొద్ వేర్ మొడ్డన పరన్ యేత్లె, మహ్క్‌వల్ మంతొర్. అదెన్ సాటి తేచ్చి, మొడ్డన్ అని వోన అవన్ పియ్సి, ఈజిప్ట్ దేస్నె పరర్ ఆసి సొన్. అని ‘వర’ ఇంజెర్ నన నీకున్ వెహ్నల్ వేరి అగనె మన్” ఇంజెర్ వెహ్తొర్. 14తె యోసెప్ తేచ్చి, తన్వ బాయ్కొన్ అని మొడ్డన్ పియ్సి, రాతొ-రాత్ ఈజిప్ట్ దేస్ సొన్లె పెసితొర్. 15అని వోర్ హేరొద్న మరన్ ఆనల్ వేరి అగన్ మత్తొర్. ఇదెన్ హిందల్ బగవంతల్ మొదొల్ తన్వొర్ పర్‌వక్తన కెయ్దె, “ఈజిప్ట్‌నల్ నావొర్ మరిన్ కేయ్తొన్”#హోసెయ 11:1 ఇన్వల్ గొస్టితున్ పూరి కియ్లెనె ఇహిన్ జర్గుసీతొర్.
16అద్ ఆత పెజె బస్కెతె హేరొద్ తనకున్ వూర్ గియన్ వాలిర్ పసి కీతెర్ ఇంజెర్ కరి కీతొరొ, అస్కె వోన్ బెయ్ సోంగ్ వాత. తె తన వూర్ గియన్ వాలిర్గటల్ బరొబర్ కరి కీత కాలమున్ పియ్సి, “బెత్లెహమ్‌నగ అని తాన్ సిర్ముట్ మన్వలిక్ నహ్క్‌నగ మన్వలిర్ రండ్ సాల్క్ అని తాన్ తెర్ కమి వహి వాలిర్ సమ్దిర్ మొడ్డలిర్‌కున్ జకట్” ఇంజెర్ హుకుమ్ సీతొర్. 17-18ఇదెన్ హిందల్ బగవంతల్ తొలెనె యిర్మియ పర్‌వక్తన్ సంగ,
“రామ ఇన్వల్ నాటె బెయ్ దుక్సతె ఆడ్వల్ అని బోబ్లె మాయ్వల్ లేంగ్ కేంజ వాత.
అద్ లేంగ్ తన్వ సంతాన్దున్ సాటి ఆడ్వల్ రాహెల్త ఆంద్.
వూర్ సంతాన్ తన్గటల్ టూటె మాత కాడ్కి, అద్ బోన కెయ్దెన్ సుమ్జె మాయ్మకి”#ఇర్మియ 31:15
ఇంజెర్ వెహుస్త గొస్టి పూరె మాత.
ఈజిప్ట్‌నల్ నజరేతు చహర్దె వాయ్వల్
19-20హేరొద్న మరన్ ఆత పెజె, బగవంతనొర్ దూతల్ ఈజిప్ట్‌నగ మన్వల్ యోసెపున్ సప్నతె దిసి, “తేద! మొడ్డన జీవ యేతన ఇన్వల్ సాతొర్. అదెన్ సాటి తేచ్చి, మొడ్డన్ అని అవన్ పియ్సి ఇజ్రయేల్ దేస్నె సొన్” ఇంజెర్ వెహ్తొర్. 21తె యోసెప్ తేచ్చి, మొడ్డన్ అని అవన్ పియ్సి ఇజ్రయేల్ దేస్నె సొత్తొర్. 22బతి యోసెప్, బెత్లెహమ్ మన్వల్ యూదయ యేరియతున్ హేరొద్ రాజన్ బద్లి, వోనొర్ మరి అర్కెలాయస్ రాజ్ తాకుసంతొర్ ఇంజెర్ కేంచి, అగ సొన్లె వెరితొర్. తె బగవంతల్ వోన్ సప్నతె దిసి, వెహ్త తీర్ గలిలయ యేరియతె సొత్తొర్. 23అగ సొంజి నజరేతు ఇన్వల్ చహర్తగ పిసెర్ మత్తొర్. ఇదెన్ హిందల్, “వేర్ నజరేత్నొర్ ఆందుర్ ఇంజి కేయనిర్” ఇంజెర్ మొదొల్ పర్‌వక్తలిర కెయ్దె వెహుస్త గొస్టి పూరె మాత.