Mataayo 4
EE95
4
Yeeso arasaachoa na iRisaambo
(Mk 1:12-13; Rk 4:1-13)
1Haakurua Yeeso agataangatoa na uMuiika oMohoreeru kuya kuibara okorri iga asaachoe na iRisaambo. 2Nawë agaisasa ichinsiko merööngö enai ubutiko na omobaso, akagöötoa na umuëëkö. 3IRisaambo regaacha harewë rekamoteebia iga, “Hanö ndanyööre noMööna weNöökoe ore, gaambambë amagena ganö gabë emegaatë.” 4Siböönö Yeeso akarihuunchukiria iga, “Amaandekö nkogaambagare iga, ‘Omoonto taraabë hö komogaatë bëënë hai, siböönö ngutunaare eng'ana ere yöönsoe enö Nöökoe agaambere.’ ”
5Wiiki iRisaambo rekaimukia Yeeso, rekamuhira kumugi omoroonge goYerusareemu, rekamuriinia igoro komosöönsö gueHekaaru, 6rekomoteebia iga, “Hanö ndanyööre noMööna weNöökoe ore, tairëkëra kuya haanse kugira amaandekö nkogaambagare iga,
‘Nöökoe naragotomere abamaraika baaë;
nabö mbarakuimuki komabökö gaabö
korri iga otagaacha guituuratuura amagoro gaaö komagena.’ ”
7Yeeso akarihuunchukiria iga, “Siböönö wiiki amaandekö nkogaambagare iga, ‘Waangë gosaacha oMonënë Nöökoe waaö.’ ”
8Haakurua iRisaambo rekaimukia Yeeso rekamuhira kunguku entaambe rekamoorokia obogaambi hagarehagare böönsoe buekebara na amaiiya gaakiö göönsoe. 9Sooki rekamoteebia iga “Ganö göönsoe nendakohë, hanö ndanyööre nontëmëra ibiru na gonsëëngëra.” 10Hö Yeeso aarihuunchukiiyi iga “Tarua hanö, rRisaambo! Amaandekö nkogaambagare iga ‘Osëëngërë Nöökoe oMonënë waaö na omokörre emeremö wë bëënë!’ ”
11Haakurua iRisaambo rekamutiga rekaya; na abamaraika bagaacha kumuirigania.
Yeeso arataanga emeremö gëëë Gariraaya
(Mk 1:14-15; Rk 4:14-15)
12Hanö Yeeso aaiguure iga Yöhana aböheroe, naageeye Gariraaya, 13Taikaaye Nasareeti haara hai, siböönö naageeye komënya Kaberenaumu, umugi gonö gööreenge mbareka kunyaancha yaGariraaya, gukiaaro geSaburooni na Nabutaari. 14Gayo ngaakörroe korri endago yomonaabi Isaaya enö aaragere ehekeerane iga,
15“Ikiaaro geSaburooni na ikiaaro keNabutaari,
koboroonge buinyaancha, ihuumbu yomöörö goYörötaani, kenö gituurre Gariraaya,
ikiaaro kiabaHamate!
16Abaanto banö bareenge kugisuunte
baarooche oborabu obonënë.
Na baara bareenge gukiaaro
kigisuunte kiuruku
oborabu bööbarabera.”
17Kurua gonkaaga eyo Yeeso naataangere goteebeerria amang'ana gaaë aragaamba iga: “Tiga amaraga gaiinyu, kugira Obogaambi bueNöökoe bööhika haang'i!”
Yeeso araberekera abatëgi bichiinsui banai
(Mk 1:16-20; Rk 5:1-11)
18Hanö Yeeso wanyöörre arataara mbareka kunguguni yinyaancha yaGariraaya, akamaaha abamura babere baandaimui banö baare abatëgi bichiinsui, Simooni (onö akoberekeroa iga Bëëtërö) hamui na mura omööbö woonde iga Andërëa. Mbaare guiita ichiinsui kunyaancha na uruëërö. 19Yeeso akabateebia iga, “Muuchë hareuni mundue nyuma nauni nendabaköre abatëgi babaanto.” 20Höhayo iigö bagatiga ichiinyërö chaabö, bakamurua nyuma.
21Nawë akaya mbërë hakë akamaaha abamura baande babere abandiimui, Yaköbö na Yöhana abamura baSebetaayo. Mbaareenge koböötö hamui na Sebetaayo isa waabö, barataaba ichiinyero chaabö, Yeeso akababerekera, 22Höhayo iigö bagatiga oböötö bööbö hamui na isa waabö, bakamurua nyuma.
Yeeso araiigia, arateebeerria na kuhueenia abaanto
(Rk 6:17-19)
23Yeeso akagëënda gukiaaro giöönsoe keGariraaya, araiigia guchiSinagoogi, arateebeerria aMang'ana Amaiiya goboGaambi, na kuhueenia abaanto banö baareenge na amarooyi gichitëëmö chöönsoe na inyaankö. 24Amang'ana ganö gaare gusumaachoa igoro yaaë gakaroonda gukiaaro giöönsoe geSiiria, kohayo abaanto bakamorëëntëra böönsoe banö baareenge abarooyi, banö baare kuiriira na amarooyi gichitëëmö chiöönsoe na banö baare na inyaankö, banö baare na ibihui, banö baare na ichindööri, banö baare na amasusu, na Yeeso akabahueenia böönsoe. 25Amakömö amanënë agabaanto ngaamuruure nyuma kurua Gariraaya na Tekaboori, kurua Yerusareemu, buYahuti na kurua gukiaaro kerogoro, ihuumbu yomöörö goYörötaani.

New Testament in Igikuria © Bible Society of Kenya, and Bible Society of Tanzania, 1995.

En savoir plus sur Endagano Ehea 1995