Ensimmäinen kuninkaiden kirja 4
FB92

Ensimmäinen kuninkaiden kirja 4

4
Salomon virkamiehet
1Kuningas Salomo oli koko Israelin hallitsija. 2Nämä olivat hänen korkeimmat virkamiehensä: ylipappina oli Asarja, Sadokin poika, 3kirjureina Sisan pojat Elihoref ja Ahia, sihteerinä Josafat, Ahiludin poika, 4#1. Kun. 1:8, 2:26,35sotaväen päällikkönä Benaja, Jojadan poika, pappeina Sadok ja Abjatar, 5ylimaaherrana Asarja, Natanin poika, kuninkaan uskottuna pappi Sabud, Natanin poika, 6#2. Sam. 20:24; 1. Kun. 5:28hovin päällikkönä Ahisar ja verotöiden valvojana Adoniram#4:6 Adoniram on nimen Adoram rinnakkaismuoto. Vrt. 2. Sam. 20:24., Abdan poika.
7Salomolla oli Israelissa kaksitoista maaherraa, jotka vastasivat kuninkaan ja hänen hovinsa ylläpidosta, kukin vuosittain kuukauden ajan. 8He olivat: Ben-Hur Efraimin vuoristossa; 9Ben-Deker Makasissa, Saalbimissa, Bet-Semesissä ja Elon-Bet-Hananissa; 10Ben-Hesed Arubbotissa Sokon ja koko Heferin alueen päällikkönä; 11Dorin ylängön maaherrana Ben-Abinadab, jolla oli vaimona Salomon tytär Tafat; 12Baana, Ahiludin poika, jolla oli hallinnassaan Taanak ja Megiddon seutu aina Jokmeamin toiselle puolen sekä Jisreelin alapuolella oleva alue Bet-Seanista Saretanin tienoille Abel-Meholaan asti; 13Ramot-Gileadissa Ben-Geber, joka Gileadissa hallitsi Manassesta polveutuvan Jairin leirikyliä sekä Basanissa Argobin aluetta, kuuttakymmentä suurta kaupunkia, jotka oli varustettu muurein ja pronssisalpaisin portein; 14Mahanaimissa Ahinadab, Iddon poika; 15Naftalin heimon alueella Ahimaas, jolla hänelläkin oli vaimona Salomon tytär, Basemat; 16Asserin heimon alueella ja Bealotissa Baana, Husain poika; 17Isaskarin heimon alueella Paruahin poika Josafat; 18Benjaminin heimon alueella Simei, Elan poika; 19Gileadin alueella Urin poika Geber, jonka maita ennen olivat hallinneet amorilaisten kuningas Sihon ja Basanin kuningas Og. Vielä oli yksi maaherra Juudan alueella.
20 # 1. Moos. 22:17+ Juudan ja Israelin kansaa oli paljon, niin paljon kuin on meren rannalla hiekkaa. Heillä riitti ruokaa ja juomaa, ja he elivät tyytyväisinä.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007

Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992