YouVersion Logo
Search Icon

Mateo 1

1
Dios wʉ̃ʉ́h, Jesucristo, ã nʉowãji ĩ wʉ̃tna
(Lc 3.23-38)
1Weém, Mateo, ded pah Jesucristo ã jʉmatjidih wã daácna caá. Jesucristo ã nʉowãji ĩ wʉ̃tnadih wã jwíih naóhbipna caá. Ã nʉoji jon jã́tih bóo David wʉ̃t jʉmni ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Caán ã jʉmat pínah jã́tih ã nʉoji Abraham wʉ̃t jʉmnibʉt ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
2Abraham Isaac íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Isaacboó Jacob íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Jacobboó Judá ã déewãjĩh
ĩ íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
3Judáboó ã weh chénewã
ĩt jʉmʉp wʉt jĩ.
Fares, Zara ĩt wʉ̃t jʉmʉp wʉt jĩ. Ĩ íin Tamar
mit wʉ̃t jʉmʉp wʉt jĩ.
Faresboó Esrom íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Esromboó Aram íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
4Aramboó Aminadab íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Aminadabboó Naasón íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Naasónboó Salmón íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
5Salmónboó Booz íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Ã íin Rahab
mit wʉ̃t jʉmʉp wʉt jĩ.
Boozboó Obed íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Ã íin Rut
mit wʉ̃t jʉmʉp wʉt jĩ.
Obedboó Isaí íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
6Isaíboó David íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
David wʉt jĩí judíowã
ĩ chah maáh
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Davidboó Urías wʉ̃t jʉmniji áadih jwʉ́ʉb áa jʉmat tʉ́ttimah, Salomóndih
ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ.#1Cr 2.1-15; Rt 4.18-22
7Salomónboó Roboam íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Roboamboó Abías íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Abíasboó Asa íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
8Asaboó Josafat íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Josafatboó Joram íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Joramboó Uzías íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
9Uzíasboó Jotam íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Jotamboó Acaz íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Acazboó Ezequías íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
10Ezequíasboó Manasés íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Manasésboó Amón íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Amónboó Josías íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
11Josíasboó Jeconías ã déewãjĩh ĩ íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Queét jʉm láa Israel baácdih moondíh míic mao yap yohnit, Babilonia baácdih moónboó queétdih ĩ́ih baácna ĩt ʉb bejep wʉt jĩ.#2R 24.14-15; 2Cr 36.10; Jer 27.20
12Babilonia baácna ĩ jʉibíát tʉ́ttimah,
Jeconíasboó Salatieldih
ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ.
Salatielboó Zorobabel íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
13Zorobabelboó Abiud íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Abiudboó Eliaquim íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Eliaquimboó Azor íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
14Azorboó Zadoc íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Zadocboó Aquim íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Aquimboó Eliud íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
15Eliudboó Eleazar íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Eleazarboó Matán íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Matánboó Jacob íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
16Jacobboó José íip
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Joséboó María áa
ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
Maríaboó Jesús íin
mit jʉmʉp wʉt jĩ.
Jesúsboó Dios ã wahni Cristo ĩ niijní ãt jʉmʉp wʉt jĩ.
17Abrahamjidih jwĩ jenah jwíihichah, pʉ́ʉ́ Davidji jʉm láa jwĩ jenah péanachah, nihat ĩ jʉimenájĩh jʉmna, catorce poómp ĩt jʉmʉp wʉt jĩ.
Davidjidih jwĩ jwʉ́ʉb jenah jwíihichah, pʉ́ʉ́ Babilonia baácna judíowãdih ĩ ʉb bej láa jwĩ jenah péanachah, nihat ĩ jʉimenájĩh jʉmna, catorce poómp ĩt jwʉ́ʉb jʉmʉp wʉt jĩ.
Babilonia baácna ĩ jʉibí láa jwĩ jwʉ́ʉb jenah jwíihichah, pʉ́ʉ́ Cristo ã cã́ac jʉm láa jwĩ jenah péanachah, nihat ĩ jʉimenájĩh jʉmna, catorce poómp ĩt jwʉ́ʉb jʉmʉp wʉt jĩ, páant mʉntih.
Jesucristo ã cã́ac jʉmat
(Lc 2.1-7)
18Nin pah Jesucristo ãt cã́ac jʉmʉp wʉt jĩ. Ã íin Maríaboó Joséjĩh téihya chéonih pínah mit jʉmʉp wʉt jĩ. Ĩ téihya chéwat pínah jã́tih Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh caántdih ã wʉdhdanachah, mit wʉdʉ jʉmʉp wʉt jĩ.#Lc 1.27 19Páant mi wʉdʉ jʉmʉchah jéihna, Joséboó yoobópdih chãjni jʉmna, cã́acwã ĩ encahjeh, caántdih yohat tʉ́ʉt ãtih chãjap wʉt yʉh jĩ. 20Pánih jenah joí ʉ̃onit, ã oo jʉ́mʉchah, Dioíh ángelboó caandíh jígohnit, “José, Davidji jʉima, Tʉ́ini Espírituboó ã teo wáacatjĩh María mi wʉdʉ jʉmna caá. Pánihna, tíiccanjeh caántjĩh ma téihya chéweé. 21Caánt newé weépdih mi tʉ́ʉhbipna caá. Caanjéh tigaá ã́ih cã́acwã iiguípna bejnit déejidih tʉ́i ʉbni ã jʉmbipna caá. Páant cã́acwãdih tʉ́i ʉbni pínah ã jʉmʉchah, Jesús ma wʉ̃t bʉ́ʉdhdʉ́p”, ángel Josédih ãt niijíp wʉt jĩ.#Lc 1.31
22Jon jã́tih Dios naáwátdih naóh yapani nin ã daacátji pahjeh ãt yapap wʉt jĩ:
23“Jáap wili wébít bid jʉiníh newé weépdih mi tʉ́ʉhbipna caá. Caandíh ‘Emanuel’, ĩ niijbípna caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. (Is 7.14)
“Emanuel”, niijná, “Dios jwĩjeéh ã jʉmna caá”, niíj naóhna ĩt chãjap wʉt jĩ.
24Dioíh ángel caandíh ã naáwát tʉ́ttimah, ã niiját pahjeh José Maríadih ãt téihya chéwep wʉt jĩ. 25Obohjeéhtih, mi weh jʉmat pínah jã́tih, José mijeéh ãt jʉmcap wʉt jĩ. Pánihna, caánt mi weép jʉmat tʉ́ttimah, Joséboó mi wʉ̃ʉ́hdih Jesús ãt wʉ̃t bʉ́ʉdhdʉp wʉt jĩ.#Lc 2.21

Currently Selected:

Mateo 1: cbv

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy