YouVersion Logo
Search Icon

Mateo Mateo ã daacátjidih jwĩ tʉ́i beh joyát pínah naáwát

Mateo ã daacátjidih jwĩ tʉ́i beh joyát pínah naáwát
¿Déhe tigaá daácniji? Jesús ã bohéniji Mateo nin nʉ́odih ãt daacáp wʉt jĩ. Caán Romadih bóo maáh dinero ã ʉʉ́bh wʉ̃hat tʉ́ʉtni jʉmna, Jesús caandíh “Jʉ̃ʉ́wʉ́”, ã niijíchah joinít, ã́ih tewatdih cádahnit Jesúsjeéh ãt bejep wʉt jĩ. Marcos, Lucasbʉt daácna, nin Mateodih “Leví” ĩt niijíp wʉt jĩ.
¿Detdih ãt daácji? Nin nʉ́odih Griego wéheatjĩh daácna, Griego wéhenit judíowãdih ãt daacáp wʉt jĩ. Judíowã ĩ nʉo Abraham wʉ̃tdih jwíih naóhna, Jesús ã nʉowã ĩ wʉ̃tnadih ã naáwátdih ennit, judíowãdih ã daacátjidih jwĩ jéihna caá.
¿Dedmant, débólih cah, ãt daácji? Chah dawá jéihnit “Judea baácboó jʉmna, nin nʉ́odih ãt daacáp wʉt jĩ”, ĩ niíj jenah joiná caá. Bita jéihnitboó “Siria baácdih bóo Antioquía tʉ́tchiboó jʉmna, ãt daacáp wʉt jĩ”, ĩ niíj jenah joiná caá. Biquína jéihnit “Jópchi 50 dée (Jesús ã wʉnat tʉ́ttimah 17 jópchi tʉ́ttimah dée) ãt daacáp wʉt jĩ”, ĩ niíj jenah joiná caá. Bitaboó “Jópchi 58–62 dée (Jesús ã wʉnat tʉ́ttimah 25–29 jópchi tʉ́ttimah dée) ãt daacáp wʉt jĩ”, ĩ niíj jenah joiná caá. Bitaboó “Jópchi 70 dée (Jesús ã wʉnat tʉ́ttimah 37 jópchi tʉ́ttimah dée) ãt daacáp wʉt jĩ”, ĩ niíj jenah joiná caá.
¿Dedé pínah tigaá ãt daácji? Dios ã wahni Cristo, judíowã ĩ pã́ini, Jesús ã jʉmatdih Mateo queétdih ãt jéihyaíhip wʉt jĩ. Páant tigaá jon jã́tih moón Dios naáwátdih naóh yapanit ĩ daacátji pah biíc yoobó Jesús ã yapatjidih dawá láa Mateo ãt naáwáp wʉt jĩ. Moisés ã daácniji tólihna (Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio) cinco ã jʉmat pah mʉntih, Jesús cinco ã bohéátdihbʉt Mateo ãt daacáp wʉt jĩ: Caps. 5–7; Cap. 10; Cap. 13; Cap. 18; Caps. 24–25. Pánih daácna, Jesús jáap Moisés panihni jʉmna, Moisésji chah ã jʉmatdihbʉt ãt jʉ́ʉtʉp wʉt jĩ.
San Mateo ded pah ã jʉmat:
1. Jesús ã cã́ac jʉmat, wébít ã jʉmatji (1.1–2.23)
2. Jesús ã teo jwíihatji (3.1–4.25)
3. Jesús jeé ñaj yacapboó jʉmnit ã bohéátji (5.1–7.29)
4. Jesús cã́acwãdih ã teo wáacatji (8.1–9.38)
5. Jesús ã bohénitdih ã wahat pínah jã́tih queétdih ã bohéátji (10.1–11.1)
6. Jesús Galilea baácdih jibni caanjĩ́h moondíh ã teo wáacatji (11.2–12.50)
7. Jesús siete ã jenah joyátjĩh ã bohéátji (13.1-52)
8. Jesús Galilea baácmant bejnit, biíh baácnadih moondíh ã teo wáacatji (13.53–17.27)
9. Ded pah ã́ihwã ĩ jʉmat pínahdih Jesús ã bohéátji (18.1-35)
10. Jesús Judea baác, Perea baácdih jibnit, caanjĩ́h moondíh ã teo wáacatji (19.1–23.39)
11. Ded pah péeni yeó jáapna ã jʉmat pínahdih Jesús ã bohéátji (24.1–25.46)
12. Jesús ã wʉn wʉ̃hat, ã jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃ʉ́wátji (26.1–28.20)

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy