YouVersion Logo
Search Icon

Matiə 1

1
Yezu Krita digolon tɔn nə́ ke
(LUK 3.23-38)
1Yezu *Krita n kii Davida laanka Abrahamu tɔrɔ lɛa. Ǹ digolon tɔn nə́ ke:
2Abrahamu na á Izaaki yɛ, Izaaki na á Zakɔba yɛ, Zakɔba na á Zudaa laanka ǹ dɔɔ̃nɔn yɛ, 3Zudaa na á Farɛsi laanka Zaraa yɛ Tamaara ganaa, Farɛsi na á Esirɔmu yɛ, Esirɔmu na á Ramu yɛ, 4Ramu na á Aminaadaabuu yɛ, Aminaadaabuu na á Naasɔn yɛ, Naasɔn na á Salmɔn yɛ, 5Salmɔn na á Boozi yɛ Rahabu ganaa, Boozi na á Zobɛdi yɛ Uruti ganaa, Zobɛdi na á Zesee yɛ, 6Zesee na á kii Davida yɛ.
Davida na á Salomɔn yɛ Urii a lɔ giɔɔrɔ ganaa, 7Salomɔn na á Roboamu yɛ, Roboamu na á Abiya yɛ, Abiya na á Azaafu yɛ, 8Azaafu na á Zozafati yɛ, Zozafati na á Zoramu yɛ, Zoramu na á Oziasi yɛ, 9Oziasi na á Zoatamu yɛ, Zoatamu na á Akaazi yɛ, Akaazi na á Ezekiasi yɛ, 10Ezekiasi na á Manaasee yɛ, Manaasee na á Amɔn yɛ, Amɔn na á Zoziasi yɛ, 11#KIIN2 24.14,15; KZS2 36.10; ZER 27.20. Zoziasi na á Zekoniasi laanka ǹ dɔɔ̃nɔn yɛ. Bɛ na á kɔnpɛ Izirayeli minin goa a wo bɛ̀rɛ baa *Baabilonii biikoo ne.
12Izirayeli minin goa a wo Baabilonii kio ne, Zekoniasi Salatieli yɛ, Salatieli na á Zorobabeli yɛ, 13Zorobabeli na á Abiudu yɛ, Abiudu na á Eliakimu yɛ, Eliakimu na á Azɔɔrɔ yɛ, 14Azɔɔrɔ na á Sadɔki yɛ, Sadɔki na á Akimu yɛ, Akimu na á Eliwudu yɛ, 15Eliwudu na á Eleyazaara yɛ, Eleyazaara na á Matan yɛ, Matan na á Zakɔba yɛ, 16Zakɔba na á Zozɛfu yɛ. Zozɛfu na á Mariya ǹ zuũ baa. Ǹ bɛ́ Yezu mɛn bíi Krita, Mariya na á bɛ yɛ.
17A saa Abrahamu ganaa a wo Davida yaa, digolo fulusii na á kɔ kɔn kio lɛ miɛ̃ ka ǹ nɛnyaanan nɛ. Bɛ kio dɔ wɔ n fulusii, a saa Davida ganaa a wo Izirayeli minin goa a wo Baabilonii biikoo yaa. A saa bɛa biikoo kɛ lɛ ganaa a wo Krita a yɛ biikoo yaa, bɛ dɔ n fulusii.
Yezu Krita a yɛ ǹ gɔn nə́ ke
(LUK 2.1-7)
18Yezu Krita a yɛ ǹ gɔn nə ka kɛ nɛ: Ǹ dan Mariya lɛ na á goã Zozɛfu a lɔ wɔsiɛ lɛa. Ǹ laan bɛ̀ ǹ giã kun, á daa yaa bɛ̀ Mariya nɔ̀ si ka Lawa a Yiri Fu pàã nɛ. 19A san Zozɛfu lɛ na á goã Lawa foo sii zɛnaali lɛa, a lɛ kɔ a ná a tɔ ziziɛ̃ minin yɔrɔ-a wa. Á n yɔrɔ bɔ, mà a n sanbaa lɛ sàabiɛ ka durii ni. 20A bɛ́ bɛ lɛ a taasiɛ we, Dɛnaa a dia dí-a wole goon nə́ bɔ lon á n din nyaa nɛ ka narɛɛ nɛ, á pɛ nɛ: «Davida tɔrɔ Zozɛfu ganaa, n baran nyɛ́ɛ baa, n nə n piã ka Mariya a lɔbaa-n wa, a giala, Lawa a Yiri Fu pàã na á toa nɛ kɛ lɛ tá a gɔ́ɔ̃ nɛ. 21A tá re nɛgiĩ yii, nsɛ Zozɛfu na a tɔ kɔ Yezu, bɛ giala mà "Lawa n wɔ boe", a din nə die a tɔrɔn kirisibiɛ ǹ sii baraan ganaa.»
22Lawa a boo gii-dali na a boo mɛn da á koa, kɛ din tumaa na á n zɛnaa á kɔnpɛ ka bɛ lɛ nɛ:
23 # IZA 7.14. «Nɛnɛn mɛn bɛ́ a tɔn giĩ dɔ̃ wa,
á re nɛgiĩ yii,
ǹ tá re a tɔ koe Emanuwɛli,
bɛ giala mà "Lawa tá kun wɔ nɛ".»
24Zozɛfu yii bɛ́ á kaa á n bɔ nyuù ni, Dɛnaa a dia dí-a wole lɛ bɛ́ á pɛ nɛ mà a zɛnaa lɔn, á zɛnaa miɛ̃, á Mariya saa a lɔ lɛa. 25Sɛnɛ á giã kun ni wa, yǎa Mariya daa a na a nɛgiĩ lɛ yɛ. Zozɛfu ná a tɔ kɔ mà Yezu.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy