YouVersion Logo
Search Icon

Matiə Da yiri-a ǹ boo

Da yiri-a ǹ boo
Matiə sɛ́wɔ bɛ́ boo mɛn pii wɔ nɛ, boo tii kɔɔ̃n nɛ Yezu Krita wɔ paǹ li, Lawa goã á n lɛ kɔ wɔ la ka ǹ mɛn lɛ nɛ. Bɛa boo tii kɔɔ̃n lɛ na á goã á n kiɛ̃ Zuifun wɔ lɛa. Sɛ́wɔ lɛ n Yezu a yɛ boo diɛ, a tɔrɔ basa nɛ, a saa Abrahamu ganaa, a wo Davida yaa. A n nyɛɛ wɔ nɛ mà Lawa goã á n lɛ kɔ ka min mɛn lɛ nɛ, mà bɛ n ka Yezu ni.
Matiə lɛ-kɔ zizin sɛ́wɔ gɔ́ɔ̃gɔ́ɔ̃ ǹ boo saa á nyaa, mà Yezu na á daa ǹ lɛ pã. Yezu kaãbaa ǹ sii dadaran mɛnɛn zɛnaa, a daraan mɛnɛn kɔ kele la, a n bɛn nyɛɛ wɔ nɛ.
Matiə n nyɛɛ wɔ nɛ a sɛ́wɔ lɛ gɔ́ɔ̃ nɛ mà Yezu n Lawa a nɛgiĩ lɛa, a n die kiibaa dii koɛ. A n pii wɔ nɛ:
Bɛ lɛ taman yii, ka woo, ka tɔrɔ tumaa baa maa kialandɛnan lɛa, ka batɛmu da ǹ ganaa, ka Díi Lawa laanka a Nɛgiĩ ka Yiri Fu tɔ nɛ. Ma dí mɛn tumaa pɛ ka nɛ, ka ǹ daraa ǹ ganaa ǹ nə ǹ nya. Ka dɔ̃: Ma á kun ka nɛ baraabaraa, yǎa kanaa a nya pinaa. (28.19-20)
Sɛ́wɔ lɛ a boo mìi dadaran:
Yezu tɔrɔ basa ka a yɛ boo, 1—2
Zaã, batɛmu-dali, 3.1-12
Yezu a batɛmu yɛ kio, Sɛtaan nə́ n da a gɔ́ɔ̃ li, 3.13—4.11
Yezu dí mɛn nya Galilee gána nɛ, 4.12—18.35
Yezu a tɔ wɔ a soo Galilee gána nɛ a wo Zeruzalɛmu, 19—20
Yezu a nya ǹ dí ka a gɛ̀ boo Zeruzalɛmu, 21—27
Yezu yii kaa, á n din nyaa a gialandɛnan manɛ, 28.1-20.

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy