YouVersion Logo
Search Icon

Matiə 2

2
Doɛ̃ wolen mɛnɛn nə da n yii kɔ Yezu ganaa
1Yezu na á yɛ Bɛtlehɛmu kiwi, Zudee gána nɛ, Erɔdi a kiibaa biikoo li. A yɛ kio, leere-dɔ̃lin nə́ n toa lɛ̀giala-n ǹ nə́ daa Zeruzalɛmu. 2Ǹ nə́ nɔ̀n da ǹ nə́ pɛ: «Nɛnyaan mɛn bɛ́ á yɛ, a n die Zuifun kii biɛ, a n maa? Wɔ́ n toa wɔa gána nɛ, wɔ́ a leere yɛ á bɔ lɛ̀giala-n, wɔ n wɔ́ daa a guguru kɔ.»
3Kii Erɔdi bɛ́ á bɛa boo lɛ ma lɔn, a din laanka Zeruzalɛmu minin tumaa gɔ́ɔ̃ nə́ n lɔlɔkɔn. 4Á wúlu-bɔlen goledɛnan laanka a gána a landa sii-daraalin lɛ sɔkɔn-a, á nɔ̀n da ǹ la: «Lawa pɛ mà asɛ á die Minin Nyin-sili mɛn diɛ, a n die yii kiwi mɛn nɛ?»
5Ǹ nə́ tɔ́n pɛ nɛ:
– Bɛtlehɛmu, Zudee gána nɛ, a giala, Lawa a boo gii-dali na á bɛ lɛ kiɛ̃, á pɛ:
6 # MIS 5.2. «Kasɛn Bɛtlehɛmu minin lɛn,
ka baran taasɛ
mà ka dɔn dinin kiwi kɛ lɛ n kiɛɛrɛ Zudee gána a kiwin bii wa,
a giala, goledɛnaa á re boe a nɛ,
a giã Izirayeli mìi la,
ma din a minin lɛn, a ǹ tamaa.»
7Bɛ kio, Erɔdi doɛ̃ wolen lɛn bíi ka durii ni, á nɔ̀n da ǹ la ka leere lɛ a yɛ pinaa taãn nɛ, 8á tɔ́n nə ǹ dia Bɛtlehɛmu, á pɛ ǹ nɛ: «Ka woo, ka ga nɛnyaan lɛ li taãn-taãnɛ. Bɛ̀ ka yɛ, ka da pɛ ma nɛ, màn mɛn bɛ́ toɛ ma dɔ wo a guguru kɔ.»
9Kii bɛ́ á bɛa boon lɛn da ǹ nɛ á nya, ǹ nə́ kiɛ̃ ǹ nə́ zii saa. Ǹ bɛ́ ǹ nə́ leere mɛn yɛ bɛ̀ ǹ bɛ́ ǹ dinin gána nɛ, ǹ nə́ wusoo ǹ nə́ bɛ lɛ yɛ woe ǹ nyɛɛnɛ. A bɛ́ á woo á dɔ nɛnyaan lɛ a bǎã nɛ, á n zɔ̃ á golee. 10Leere lɛ a yɛ nyɛnyɛɛ gole baa ǹ ganaa parsiini. 11Ǹ nə́ wɔ kion lɛ nɛ, ǹ nə́ nɛ lɛ laanka ǹ dan Mariya yɛ. Ǹ nə́ kaa tán-a, ǹ nə́ nɛ lɛ guguru kɔ. Bɛ kio, ǹ nə́ ǹ mànan lɛ bũ ǹ nə́ gɔ ka sana nɛ, ka da yon gìĩ kɔɔ̃n laanka *miíri nyɔɔ gìĩ kɔɔ̃n nɛ, ǹ tumaa giɔ̀mɔ n kaka parsiini. 12Bɛ kio, Lawa nə́ n gɔn waa ǹ nɛ ka narɛɛ nɛ, mà ǹ baran wusoo ǹ wo Erɔdi li doo wa. Ǹ nə́ nɔmaa ǹ nə́ zii kɔsɔ saa ǹ nə́ woo ǹ gána nɛ.
Baa si a wo Ezipti boo
13Doɛ̃ wolen lɛn woo kio, Dɛnaa a dia dí-a wole goon nə́ bɔ lon á daa n din nyaa Zozɛfu ni ka narɛɛ nɛ, á pɛ nɛ: «Yoo, n nɛ lɛ laanka ǹ dan saa n baa si n wo Ezipti gána nɛ. Giã walan, yǎa ma wusii pii ni máa n nə n bɔyaa n daa. A giala, Erɔdi á re giɛ nɛ lɛ li mà yǎa asɛ dii.»
14Bɛ kio Zozɛfu nɛ lɛ saa, a laanka ǹ dan nɛ, á woo ǹ ne Ezipti tèlò-n. 15#OZ 11.1. Á giã walan yǎa Erɔdi gã. Lawa a boo gii-dali Dɛnaa a boo mɛn da, kɛ na á n zɛnaa á kɔnpɛ ka bɛ lɛ nɛ: «Má maa nɛgiĩ bíi á bɔ Ezipti.»
Nɛnyaanan dɛ boo
16Erɔdi bɛ́ á dɔ̃ mà doɛ̃ wolen lɛn ná asɛ bebele, a foo yoo parsiini. Á tɔ́n pɛ minin manɛ, mà ǹ wo Bɛtlehɛmu laanka a lɛkoro-an kiwin ni. Mà nɛginin mɛn din tumaa bɛ́ á dɔ lɛ̀ paa, hinlaa ta a na nyaabaa lɛ̀ paa ganaa, mà ǹ bɛ tumaa dɛ, a giala doɛ̃ wolen lɛn boo lɛ a diɛ lɛ̀ paa n ke Erɔdi ni. 17Lawa a boo gii-dali Zeremii boo mɛn da a na á kaa bɛ lɛ lɛ:
18 # ZER 31.15. «Minin nə́ lɛ-dɛ ma boe Ramaa kiwi,
ǹ nə́ wuu laanka bubui lɛ ma.
Zakɔba a lɔ Raseli na a nɛnyaanan gɛ̀ wuu pii,
a ba lɛ koe foo wɔraa ganaa wa,
a giala ǹ kɔ́n ba a yɔrɔ-a doo wa.»
Bɔyaa Ezipti a da Nazarɛti
19Erɔdi bɛ́ á gã, bɛ̀ Zozɛfu bɛ́ Ezipti, Dɛnaa a lon a dia dí-a wole goon nə́ n din nyaa nɛ ka narɛɛ nɛ, 20á pɛ nɛ: «Yoo, n nɛ lɛ laanka ǹ dan saa, n wusoo n wo ǹ ne Izirayeli gána nɛ, a giala, min mɛnɛn bɛ́ ǹ nə́ goã giɛ li mà ǹ nɛ lɛ dɛ, bɛn nə́ gã.»
21Zozɛfu yoo, á nɛ lɛ laanka ǹ dan saa, á wusoo á woo Izirayeli gána nɛ. 22A bɛ́ á ma mà Arkelawusu nə ǹ di Erɔdi bǎã nɛ, Zudee gána a kii lɛa, bɛa bǎã lɛ a wo giãmanɛ a nyɛ́ɛ kũ. Lawa bɛ́ á wusoo á n gɔn waa nɛ ka narɛɛ kɔsɔ nɛ, á nɔmaa á dɛ a gòã nɛ yǎa Galilee gána nɛ, 23#MAR 1.24; LUK 2.39; ZAÃ 1.45. á tɔ́n woo giã kiwi goon ne walan, a tɔ n Nazarɛti. Lawa a boo gii-dalin bɛ́ ǹ nə́ pɛ mà ǹ tá re bíi "Nazarɛti min", a na á n zɛnaa miɛ̃ á bɛn boo lɛ lɛ pã.

Currently Selected:

Matiə 2: SCE2013

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy