Matiee 1:20

Matiee 1:20 NWBNT

Ɔ-ɔ popoꞌa ꞌtɔ -kaa ꞌgwlʋti a, ꞌle -Lagɔ gboꞌa -dalbhoyi -lue ꞌye ɔ -bodɩ yi ꞌle ya ꞌmʋ. Ɔ na: Daviidɩꞌa ꞌꞌnayu, ꞌZɩzɛɛfʋ, -aꞌa -pɔlʋꞌa ꞌkɔlʋ -nɩ Maliiꞌa ꞌꞌkpi -le! ꞌꞌLuo nʋ ꞌmʋ, -ɩn ꞌke ʋ kpa, -ɛkedɩmaa, ꞌle -Lagɔꞌɔ Lisaazuzuꞌa wɔnkuɛ ꞌmʋ, ꞌle-e ʋn-ʋ fuo nɩꞌe ꞌꞌyu wɔn.
NWBNT: -YBHƐYBHƐTITELRE
Share