Matiee 1:18

Matiee 1:18 NWBNT

A -gblee, -ka *Zezii *Kliisɩ ꞌwlʋwlʋꞌa ꞌmʋti, ꞌkla-a ꞌka-a: ꞌƆ ꞌlotʋ, *Malii ꞌmo-o *ꞌZɩzɛɛfʋꞌa wɔnbha. -Da ʋn -ke ɔ -seeꞌa -dalue ti-de ke a, ꞌbho-o ʋn ꞌbhle -nɩꞌe -nɩgblaa. Ʋn ꞌka -nɩgblaa ꞌbhle a, *-Lagɔꞌɔ Lisaazuzu ꞌdree ꞌnʋ-ʋ ꞌmʋ ti.
NWBNT: -YBHƐYBHƐTITELRE
Share