Mathiơ Jơnau yal tơnggit
KPM2018

Mathiơ Jơnau yal tơnggit

Jơnau yal tơnggit
Jơnau Niam jat Mathiơ yal bơh jơnau niam lah Yàng Jesu la Yàng Dong Klàs jat jơnau ho, la Bơtau mơ Yàng Tom Trồ neh lơh sir jơnau ho Kơnràñ dê mơ làng bol tòm jơnau Sră Goh Ho Bal Yau. Jơnau niam do bơh Yàng Jesu ò di mìng ai làng bol Juda lơm ò mơya kung ai jơh dunnia in sơl.
Jơnau Niam Mathiơ geh ràng tơlik dô bă nền cê, loh làng. Sơntòm bơh bơta lik lìng Yàng Jesu dê, ƀaptem mơ bơta kong ơniai Kơnràñ dê, pơnjat tai la bơta bơto, bơtê, mơ bơta sơmbòi kòp jê Kơnràñ dê tòm kơnhwàl Galile. Tơnơ̆ hơ̆, sră Jơnau Niam do cih wơl ală broă Yàng Jesu mù hơ Jerusalem mơ ală bơta gơlik tòm poh lồi dut, tơnơ̆ rlau jơh la bơta kong pơng đìn mơ bơta kis wơl Kơnràñ dê.
Jơnau Niam Mathiơ ràng tơlik Yàng Jesu la dô nă cau gơnoar bơto dờng rlau jơh, gơs gơnap gơnoar yal tơlik bơta Boh Lam Yàng Tom Trồ dê mơ bơto yal bơh lơgar Yàng Tom Trồ. Ală bơta bơto yal Yàng Jesu dê geh rơndap tòm pram tơnggume: (1) Bơta bơto hơđang mơnơm đơs bơh ală nùs nhơm krơi is, gơnoar broă, bơta nđàc mơ rài kis làng bol lơgar đang trồ dê (tap 5–7); (2) Ală bơta bơto sồr bơh gơnoar sồr jơt bàr nă cau gơnoar bơto dờng dê (tap 10); (3) Ală bơta pơnyơu bơh lơgar Yàng Tom Trồ (tap 13); (4) Bơta bơto bơh jơnau gơtha lơh gơs cau bơtê Yàng dê (tap 18); (5) Bơta bơto bơh rài tơnơ̆ mơ bơta tus lơgar Yàng Tom Trồ dê (tap 24–25).
Cah ală pơnah
Ồng pàng mơ bơta lik lìng Yàng Jesu Krist dê (1:1 – 2:23)
Gơnoar broă Jang Ƀaptis dê (3:1-12)
Yàng Jesu kong Ƀaptem mơ kong ơniai (3:13 – 4:11)
Gơnoar broă geh ràng tơlik loh làng Yàng Jesu dê tòm kơnhwàl Galile (4:12 – 18:35)
Gùng lòt bơh Galile tus hơ Jerusalem (19:1 – 20:34)
Tòm poh lồi dut, rềp, mơ tòm Jerusalem (21:1 – 27:66)
Bơta kis wơl mơ ală bơta tơlik mat Yàng dê (28:1-20)

© 2018 United Bible Societies. All rights reserved.

Learn more about Sră Goh 2018