Mathiơ 1:25

Mathiơ 1:25 KPM2018

mơ ò bic bal mơ khai jơl tus dê tŭ khai neh deh dô nă kòn klau, mơ Jôsep tơmoh sơnđan la JESU.
KPM2018: Sră Goh 2018
Share