Matie 1:23

Matie 1:23 WOBNT

Ɔ wlu' ka 'de‑, ɔ 'na : 'Nynɩa ‑tɔo a muɛ "kwli 'blea' ‑wɛe ʋ 'je "junmɔuju 'wlʋ 'de nyʋ 'je ɔ Emaniɛ 'daa‑. Ɛɛ' 'nynɩ tu 'de mɛ ‑nɩ Kea ke ‑a ‑na'.
WOBNT: DBƐƐDƐ DEE‑
Share