Salm 136:26

Salm 136:26 ABG1992

O thugaibh buidheachas do Dhia nan nèamh, oir gu bràth mairidh a thròcair.
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share