Salm 136:23

Salm 136:23 ABG1992

A chuimhnich oirnn nar staid ìosail, oir gu bràth mairidh a thròcair
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share