Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 2:23

Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 2:23 BS

Dan ń deē ní a̰a̰ dəyá̰ anī, əga kɔŕ əda na: Á, nge ń toō i kə̄ngāḿ ō, dā̰ḿ ō. A ɓāŕnən̄ na i de kə́ dəyá̰ tɔdɔ̄ teē i rɔ̄ de kə́ dəngam tə́.
BS: Bible sar
Teilen