Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 2
BS

Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 2

2
1Nə́ɓā tɔ̄l̄ ta dɔ rā̰ ō, dɔ nang ō, yá̰a̰ malang kə́ tū tə́ gə̄ ō i beé.
2Dan ń Nə́ɓā rāā kəla yān malang oy ní, ni-ɔr̄ koō kə ndɔ̄ kə́ nge ko̰ sīrí. 3Nə́ɓā ɔr̄ najə̄ kə́ majə dɔ ndɔ̄ kə́ nge ko̰ sīrí tə́. Ni-ɔr̄ kamə̄n tām̄ yān nəkɔ́ tə́, tɔdɔ̄ i ndɔ̄ ń ni-ɔrə̄ń koō gō kəla malang ń ni-rāā tə́ ní. 4Adə̄ Nə́ɓā rāā dɔ rā̰ ō, dɔ nang ō i tītə̄ ń noō.
Ndɔr̄ kə́ Eden
5Dan ń Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā rāā dɔ rā̰ ō, dɔ nang ō ní, bɔkə́ kámbə́ kógə̄ḿ gətóo dɔ nang tə́ ɓáý ō, mu kógə̄ḿ kə́ əɓa gətóó ɓáý ō, tɔdɔ̄ Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā rāā adə̄ man̄ edə dɔ nang tə́ aĺ ɓáý ō, de kə́ yā ndɔr̄ dɔ nang gətóó ɓáý ō. 6Ba man̄ kə́rēý teē nang tə́ a əla loo.
7Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā ɔy nán̄g əɓāń deē. Ni-əla koō ndi kə kumuú kónən tə́ adə̄ tél de kə́ kə kumuú. 8Gō tə́ anī, Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā rāā ndɔr̄ gō nang kə́ Eden tə́, dām̄ kə́ gír ɓē tə́, ba əndā deē ní tū tə́. 9Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā rāā adə̄ kāgə̄ kə́ tayā tayā gə̄, kə́ majə ka̰a̰ ngá̰ý gə̄ ō, kan̄də́ majə kəsa ngá̰ý gə̄ ō, əɓan̄ dɔ nang tə́. Ni-rāā adə̄ kāgə̄ kógə̄ḿ əɓa kem ndɔrɔ́ danaá bang, i kāgə̄ kə́ ré deē əsa kanə̄n anī a ndi kə kumuú. Ni-əndā kāgə̄ kə́ rang, i kāgə̄ kə́ ré deē əsa kanə̄n anī a ger̄ yá̰á̰ kə́ majə ō, yá̰á̰ kə́ majaĺ ō.
10Man̄ bā kə́rēý teē Eden aw̄ kem ndɔr̄ ní tə́. Ni-əla gír loo ń noō tə́ tɔ̄ɔ̄ dɔ jīn sɔ́. 11Rī jīn kə́ ta kəga dɔ na i Pison. I ni n gīr̄ gidə ɓē kə́ Habila ní. 12Lɔ́ŕ kə́ *unjə̄ njáý njáý ō, nō kāgə̄ delyom kə́ otə majə ō, *mbal̄ kə́ gātə̄n i ngá̰ý ń rīn na i kornalin ní ō, i tū tə́. 13Rī jīn kə́ nge ko̰ jōó na i Gihon. I ni n gīr̄ gidə ɓē kə́ *Kus ní. 14Rī jīn kə́ nge ko̰ mətá na i Tigər. I ni n nūgə́ dūn̄ ɓē kə́ Asur tə́ ní. Ba jīn kə́ nge ko̰ sɔ́ i Opəratə.
15Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā un deē, əndān kem ndɔr̄ kə́ Eden tə́ kadə̄ ndɔr̄ ō, ngɔ̄m̄ ndɔr̄ ní ō. 16Ni-əda deē ní na:
Ásə kəsa kan̄ kāgə̄ malang kə́ kem ndɔrɔ́, 17ba ī-lōō kəsa kan̄ kāgə̄ kə́ ré deē əsa anī a ger̄ yá̰á̰ kə́ majə ō, yá̰á̰ kə́ majaĺ ō, tɔdɔ̄ ndɔ̄ ń ā ə́sá tə́ ní, ā óy.
18Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā əda na:
Majə kadə̄ deē ndi kə kérneé alé. M-ā m̄-rāā de kə́ nge rāā seneé kə́ to tītə̄n yā kadə̄n.
19Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā əɓā dā̰ gə̄ kə́ bembeé ō, yel̄ gə̄ malang kə́ dɔɔ́ ō, i kə nángāá, ba reē sedə́ rɔ̄ deē tə́ yā ka̰a̰ ké deē a ɓāŕdə́ i ba̰ý wa. 20Adə̄ deē əndā rī dɔ dā̰ kə́ ɓēé gə̄ tə́ ō, dɔ dā̰ kə́ bembeé gə̄ tə́ ō, dɔ yel̄ gə̄ tə́ ō. Ba kə́ tām̄ yān nəkɔ́ tə́ ní, ni-ənge de kə́ nge rāā seneé kə́ to tītə̄n alé. 21Anī Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā ənī ɓīī kə́ ngan̄g ngá̰ý dɔ deē tə́ adə̄ to a ɓīī. Anī ni-ɔr̄ kə̄ngā nganjən kógə̄ḿ ba tél utə̄ ta dā̰n gotoó. 22Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā rāā de kə́ dəyá̰ kə kə̄ngā nganjə deē ń ni-ɔr̄ ní, ba reē seneé rɔ̄ deē ní tə́. 23Dan ń deē ní a̰a̰ dəyá̰ anī, əga kɔŕ əda na:
Á, nge ń toō i kə̄ngāḿ ō, dā̰ḿ ō. A ɓāŕnən̄ na i de kə́ dəyá̰ tɔdɔ̄ teē i rɔ̄ de kə́ dəngam#2.23 Dəngam kə ta Hebəro na i IS, ba dəyá̰ kə ta Hebəro na i ISA. tə́.
24I tām̄ najə̄ ń toō tə́ n dəngam a əya̰ bɔbə̄n ō, kó̰o̰n ō, ba a taā dəyá̰ ní. Nin̄ jōó a rāān̄ dā̰ rɔ̄ kə́ kógə̄ḿ beē.
25Dəngam ō, nə̄yá̰n ō, nin̄ jōó mbak gíŕdə́ i karī, banī rɔ̄də́ sɔl̄də́ ta kum naā tə́ alé.

© 2006, 2010 Alliance Biblique du Tchad

Learn More About Bible sar