Žalmy 141
CSP
141
Hospodine, volám Tě! Pospěš ke mně
1Davidův žalm.
Hospodine, volám tě! Pospěš ke mně, vyslyš mě,#h.: můj hlas když tě volám! 2Kéž je má modlitba přijata#h.: upevněna / obstojí jak kadidlo před tvou tváří, pozdvižení mých dlaní jak večerní obětní dar.
3Hospodine, postav stráž#HL (srv. však běžné sloveso “střežit / chránit” – 25,20) k mým ústům, ostrahu ke dveřím mých rtů. 4Nenakloň mé srdce#n : mysl; 1Kr 21,7; Iz 44,20 k něčemu zlému, abych se nedopouštěl ničemností#LXX, Vul: aby nehledalo záminky k hřešení s lidmi, kteří jsou činiteli nepravosti, a nejedl z jejich lahůdek.#HL (od slovesa: “být příjemný”); Př 23,6v; Pl 4,5v
5Ať mě spravedlivý ztluče -- bude to milosrdenství; ať mě kárá. se má hlava nebrání nejlepšímu oleji -- a ještě se budu v jejich nouzi#LXX Vul: - olej hříšníka ať nepomaže mou hlavu; vždyť se modlím za jejich dobrou vůli; n.: proti jejich (tj. lidem z v. 4) zlým věcem mám modlitbu; [?]; modlit. 6Ti, kdo je soudí, budou svrženi ze skály. A oni uslyší, že mé řeči potěšují. 7Jako když se země převrací a poltí, naše kosti se válejí u chřtánu podsvětí.
8K tobě, Panovníku Hospodine, hledí mé oči, v tobě hledám útočiště, nevylij#Iz 53,12; LXX: nevyhlaď mou duši!#n : nepřiprav mě o život 9Chraň mě před těmi, kdo mi nastražili osidlo, před léčkami činitelů nepravosti. 10Ničemové ať sami upadnou do svých tenat, zatímco já projdu.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad