Žalmy 140
CSP

Žalmy 140

140
Vysvoboď mě, Hospodine, od člověka zlého
1Pro vedoucího chval. Davidův žalm.
2Vysvoboď mě, Hospodine, od člověka zlého, ochraň mě před násilníky, 3kteří v srdci vymýšlejí špatnosti a každý den se chystají k bojům.#n.: neustále se srocují k válce; 120,7 4Jazyk si brousí jako hadi, za#h.: pod svými rty mají zmijí jed. Sela.
5Chraň mě, Hospodine, před rukama ničemů, ochraň mě před násilníky, kteří vymýšlejí, jak mi podrazit nohy. 6Pyšní mi nastražili past, rozprostřeli síť z provazů#LXX, Vul: + mým nohám u stezky, položili mi léčky. Sela.
7Řekl jsem Hospodinu: Ty jsi můj Bůh! Hospodine, vyslyš#h.: + hlas …; 141,1; 119,149v mé úpěnlivé prosby! 8Panovníku Hospodine, má mocná spáso!#h.: sílo mé spásy; 88,2; 89,27 V den boje#h.: zbraní (Ez 39,9n) / zbroje [tj. kdy se obléká zbroj] mi kryješ hlavu. 9Hospodine, nesplň ničemovi jeho touhy, ať nedosáhne svých cílů#sg.; HL; n.: úmyslů (srv. slso 17,3; 37,12; Za 8,14n) -- vyvyšovali by se. Sela. 10Hlavu#Est 9,25; n.: Vůdce těch, kdo mě obkličují, ať zachvátí trápení jejich rtů.#tj. trápení, o němž mluvili; srv. 7,17; Př 18,7 11Ať na ně padne řeřavé uhlí, ať je srazí#LXX, Vul: srazíš je do ohně, někam do rokliny, aby už nepovstali. 12Člověk pomlouvačného jazyka#[pro vazbu “muž jazyka”, tj. pomlouvač srv. násl. “muž násilí”, tj. násilník, aj.] v zemi neobstojí, zlo dopadne#h.: uloví násilníka ráz na ráz.#n : A násilník? Zlo ho stihne rázem
13Vím, že Hospodin zjedná nuznému právo, chudému spravedlivý soud. 14Ano, spravedliví budou vzdávat chválu tvému jménu, přímí#33,1; n : upřímní; 11,7 budou přebývat před tvou tváří.#n : ve tvé přítomnosti; 16,11; 17,15

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad