Nahum 1
CSP
1
Boží charakter a soud nad Ninive
1Výnos o Ninive. Kniha vidění Nahuma Elkóšského. 2Hospodin je Bůh žárlivý a mstící se; Hospodin se mstí a je plný hněvu.#n.: je mstitel a vztekloun (h.: vlastník hněvu); srv. Př 29,22! Hospodin se mstí svým protivníkům, drží hněv proti svým nepřátelům. 3Hospodin je pomalý k hněvu, avšak velký v moci;#Ž 147,5; obvyklé spojení (srv. Jon 4,2!): “pomalý ke hněvu + hojný v milosrdenství” je zde změněno na: “velký v moci” (BHS navrhuje opravu na obvyklý tvar); [Boží milost k pokání za Jonáše (cca před 150 lety – 750 př. Kr.) pominula, nyní přichází soud]; Iz 40,26!; Jr 10,12; Dt 4,37 Hospodin jistě nenechá viníka bez trestu. Jeho cesta je#n : Kráčí; srv. Sd 5,4n; Mi 1,3n (h.: jako válečník) ve vichřici a bouři, oblaka jsou prachem jeho nohou. 4Okřikne moře a vysuší ho, všechny řeky vysuší. Vadne#n.: Chřadne; Oz 4,3; Iz 24,4 Bášan#[jsou jmenovány nejúrodnější části v oblasti Blízkého východu] a Karmel, i květ Libanonu vadne. 5Hory se před ním třesou, kopce se rozplývají, zvedá se před ním země, svět i všichni, kdo na něm bydlí. 6Před jeho rozhořčením kdo obstojí, kdo obstojí před jeho planoucím hněvem? Jeho zloba se rozlévá jako oheň a skály se před ním tříští. 7Hospodin je dobrý, je záštitou#n.: pevností; 3,11; Ž 27,1! Jr 16,19!; Jl 4,16; Iz 25,4; 30,2 v den soužení, zná#n : pečuje / stará se o; srv. Gn 39,6!; Př 27,23 ty, kteří v něm mají#Př 30,5; 14,32; 2S 22,31; n.: hledají; Ž 2,12 útočiště. 8Avšak valící se povodní#(někteří připojují “ve valící se p.” k předchozímu verši; spojení lze vztáhnout k oběma veršům současně!; srv. 2,9 – zničení Ninive vodou!); Př 27,4 učiní konec jeho území,#h.: jejímu – tj. Ninive – místu (maqóm); var(LXX; Vul): těm, kdo povstávají (od h. qúm) proti němu své nepřátele zažene do tmy. 9Co chcete vymýšlet proti Hospodinu? On#n.: Cokoliv vymyslíte …, on učiní konec! Soužení dvakrát nepovstane.#var.: Jeho protivníci dvakrát nepovstanou / neobstojí 10Jako zapletené trní a jako pijani opití svým pitím budou stráveni jako úplně vyschlé strniště. 11Z tebe, Ninive, vyšel ten, kdo vymýšlí#srv. Ez 11,2; Mi 2,3 zlo proti Hospodinu, ničemný rádce.#Př 24,6; n.: a připravuje ničemnost; [historicky ztotožňováno se Sancheríbem – 2Kr 18,13; 19,36]
12Toto praví Hospodin: Ačkoliv byli plni síly,#n.: byli mocní; h.: neporušení (h. vyjadřuje úplnost, dokonalost; srv. Př 11,1; zde snad vyjadřuje velikost a moc asyrské armády) tak početní,#[ve vykopávkách Ninive bylo nalezeno mnoho destiček s podobnou formulací v asyrštině jakožto zákonnou formulí, znamenající: společná i individuální zodpovědnost při vykonání nějaké povinnosti, tj. zde: I kdyby celý národ povstal jako jeden muž] stejně budou zničeni#h.: “ustřiženi”; [výraz, který byl používán při stříhání ovcí (1S 25,2n), naznačuje asi slovní hříčku: Sancheríb se v asyrských análech vychloubá, že “svým nepřátelům uřízne hrdla jako ovcím”; nyní se sám stal ovcí, kořistí božského válečníka] a zajdou.#n.: převalí se; Jon 2,4; [Asyřané se často chlubili, že přemůžou své nepřátele jako povodeň; nyní sami budou “odvaleni” – srv. v. 8; 2,7–9] Jako jsem tě#n.: +, Judo, pokořil, již tě nepokořím. 13Nyní tedy zlomím jeho jho#h.: břevno jeho jha; [jho (a pouta) – obvyklý obraz poddanosti někomu; tento výraz výslovně použil Sancheríb při popisu invaze do Judska r. 701 př. Kr. a často i jiní asyrští panovníci] na tobě#h.: z tebe; n : na tvé šíji; srv. Jr 30,8, Sd 16,12 a tvá pouta zpřetrhám. 14Hospodin o tobě vydal příkaz:#n.: + , Asýrie, Tvému jménu již nebude získáno potomstvo.#h.: Nebude již oseto ze tvého jména / pro tvé jméno; srv. Nu 5,28 – bude mít potomky! Z domu tvých bohů vyhladím#h.: vytnu; 2,14; 3,15; Mi 5,12; srv. Dt 12,29 tesanou i litou modlu. Nachystám ti hrob,#[proroctví o úplném zničení Ninive, ke kterému došlo r. 612 př. Kr. skrze Babyloňany a Médy] neboť jsi byl shledán lehkým.#n.: jsi byl proklet; 1S 2,30

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad