Genesis 4
CSP
4
Kain a Ábel
1I poznal#[slovo je často používáno pro manželský pohlavní styk; srv. 19,5.8; Sd 21,12; 1S 1,19] člověk#n.: Adam svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Řekla: Vytvořila#srv. Dt 32,6; Př 8,22; n.: Získala; Kain zní podobně jako dvě h. homonyma: získal / vytvořil jsem muže s Hospodinem.#tzn. “s pomocí Hospodina” nebo “tak jako Hospodin”#n.: Získala jsem muže s pomocí Hospodina / … a s ním Hospodina. 2Dále porodila jeho bratra Ábela.#[h. heḇel – vánek / nicotnost / pomíjivost (srv. Kaz 1,2) – dobře ukazuje na krátký Ábelův život] Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal rolníkem.#h.: pracujícím na půdě 3Po nějakém čase#h.: Na konci (? určených) dnů; srv. 1Kr 17,7; Neh 13,6 se stalo, že Kain přinesl z plodů země obětní dar#h. minḥâ , (později hl. “přídavná oběť”); [klíčový výraz Lv 2 – jeho obsahem mohla být i zelenina] Hospodinu. 4I Ábel obětoval, avšak on přinesl z prvorozených svého stáda a z nich ty tučné části. A Hospodin shlédl na Ábela a na jeho obětní dar, 5ale na Kaina a na jeho obětní dar neshlédl. Kain vzplanul velikým hněvem a jeho tvář opadla.#n : se zachmuřila; srv. ::Nu 6,25; Ž 4,7 6Hospodin Kainovi řekl: Proč jsi vzplanul hněvem a proč tvoje tvář opadla? 7Cožpak nebudeš pozdvižen,#n.: tvoje tvář nebude pozdvižena; Jb 11,15; budešli jednat správně? A jestli nebudeš jednat správně, ve dveřích číhá hřích. Dychtí#h.: jeho dychtění (je); 3,16! po tobě, ale ty nad ním#tzn. nad hříchem; n. (viz předešlá pozn.): nad dychtěním hříchu máš#n.: musíš vládnout; Ř 6,12 vládnout. 8Kain řekl svému bratru Ábelovi: Pojďme na pole.#dle LXX, Pš; TM: - A stalo se, když byli na poli, že Kain povstal proti svému bratru Ábelovi a zabil ho.
9Hospodin řekl Kainovi: Kde je tvůj bratr Ábel? On odpověděl: Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra? 10Hospodin řekl: Cos to udělal? Slyš, krev tvého bratra ke mně křičí ze země! 11A nyní budeš proklet a vyvržen ze#n.: více než ta; 3,14p země, která otevřela svá ústa, aby ze tvé ruky přijala krev tvého bratra. 12Když budeš obdělávat zemi, již ti nevydá svou sílu. Budeš na zemi bezdomovcem a tulákem. 13Kain Hospodinu odpověděl: Můj trest#1S 28,10; 2S 19,20; Jb 19,29; n. (h.): vina / provinění / nepravost je větší, než se dá unést. 14Hle, dnes jsi mne vyhnal z povrchu země a před tvou tváří se budu muset ukrývat.#Jr 23,24; Jb 13,20; n.: budu skryt; [tzn. H. mu nebude věnovat pozornost; srv. Iz 40,27] Budu na zemi bezdomovcem a tulákem a každý, kdo mě najde, mne bude moci zabít. 15Hospodin mu řekl: Ne tak.#dle LXX, Pš, Tg; TM: Proto / Dobrá Kdokoliv by Kaina zabil, přivodí si sedminásobnou pomstu. A Hospodin vložil na Kaina znamení, aby ho nikdo, kdo ho najde, nezabil. 16Kain odešel od Hospodina a pobýval v zemi Nódu#[tzn. “Toulání” (srv. tulák /stejný h. kořen/ – v. 12.14); umístění není známo] na východ od Edenu.
Kainovo potomstvo
17I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Henocha.#[h.: Chanóka (ḥAnôḵ); srv. jmenovce 5,18] Pak stavěl město a nazval jméno toho města podle jména svého syna Henocha. 18Henochovi se narodil Írad, Írad zplodil Mechújáela, Mechújáel#dle var. (Tg); TM: Mechíjáel zplodil Metúšáela, Metúšáel zplodil Lámecha. 19Lámech si vzal dvě ženy. Jméno jedné bylo Áda a jméno druhé Sila. 20Áda porodila Jábala, který se stal otcem těch, kdo bydlí ve stanu a chovají dobytek. 21Jeho bratr se jmenoval Júbal. Ten se stal otcem všech hrajících na lyru a flétnu. 22A Sila, ta také porodila: Túbalkaina, kováře všech bronzových a železných nástrojů.#Tg: otce všech kovářů v bronzu a železe. Túbalkainova sestra byla Naama. 23I řekl Lámech svým ženám: Ádo a Silo, slyšte můj hlas! Ženy Lámechovy, naslouchejte mé řeči! Neboť jsem zabil muže za svou modřinu, chlapce#n.: mládence za svůj šrám.#n : zabiji (= jsem rozhodnut zabít) muže, který mne uhodí, chlapce, který mne zraní. 24Jestliže Kain bude pomstěn sedminásobně, Lámech sedmdesátisedminásobně.
25Adam znovu poznal svou ženu, ta porodila syna a dala mu jméno Šét,#[tzn. Vložený / Náhrada] neboť řekla: Bůh mi vložil dalšího potomka místo Ábela, jehož zabil Kain. 26A Šétovi, také jemu se narodil syn. Dal mu jméno Enóš. Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad