Genesis 3
CSP

Genesis 3

3
Pád člověka
1Had#[Z dalších míst Písma lze vyrozumět, že had je zde mluvčím resp. ztělesněním Satana]; 3,15; Ž 74,14; Iz 27,1; Zj 12,9 byl nejchytřejší#n.: h. výraz má (jako i u jiných slov) pozitivní (srv. Př 13,16 aj.) i negativní (Jb 5,12; 15,5) odstín; zde jde evidentně o negativní význam; Mt 10,16 ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Řekl ženě: Opravdu Bůh#[had nepoužívá jméno Hospodin (srv. 2,4nn) a žena přistupuje na jeho způsob mluvy] řekl: Nejezte#n.: Nebudete jíst ze žádného stromu v zahradě? 2Žena hadovi odpověděla: Z ovoce stromů v zahradě můžeme jíst.#[Oproti Božímu příkazu v 2,16 jsou tato slova značně oslabena vypuštěním silného důrazu: směle] 3Ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: Nejezte z něho, ani se ho nedotýkejte,#[To si žena přidala] jinak zemřete.#[To je opět značně oslabeno] 4Had ženě řekl: Jistě nezemřete, 5neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé. 6Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i on.
7Oběma se otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Sešili tedy fíkové listí a udělali si bederní roušky.#[později obvykle: pás; 2S 18,11] 8Pak uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě v denním větru,#n : ve větrném (tj. odpoledním, chladnějším) čase dne; h.: k větru dne a ukryli se člověk i jeho žena před tváří Hospodina Boha uprostřed stromoví zahrady. 9Hospodin Bůh zavolal na člověka a zeptal se ho: Kde jsi? 10On odpověděl: Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, protože jsem nahý; proto jsem se schoval. 11I řekl: Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl#[zvl. slovosled v h. zdůrazňuje, že jezení ovoce bylo činem neposlušnosti] jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? 12Člověk odpověděl: Žena, kterou jsi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a jsem jedl. 13Nato Hospodin Bůh ženě řekl: Cos to učinila? Žena řekla: Had mě podvedl a jsem jedla.
14A Hospodin Bůh řekl hadovi: Protože jsi to učinil, buď proklet a vyvržen od všech zvířat a od veškeré polní zvěře,#n.: proklet nad (/ více než) každé zvíře a nad …; překlad závisí na porozumění vazbě s předložkou “od” (h. min; stejné spojení se vyskytuje ještě v 4,11): A. předložka uvádí původ prokletí – proklet všemi… / ode všech …; B. prokletí s sebou nese vyvržení – viz text; C. význam srovnávací – nad (/ více než), viz varianta překladu; budeš se plazit po břiše a žrát prach#[symbolický výraz pokoření, nikoliv skutečné stravy]; Iz 65,25; Mi 7,17 po všechny dny svého života. 15A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její; ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.
16Ženě řekl: Velice rozmnožím tvé strádání#n.: námahu; v. 17; 5,29 a tvou úzkost,#h.: chvění / bolest / (dle trad. odvození:) těhotenství#n : tvé porodní bolesti; v bolestech budeš rodit děti; budeš dychtit po svém muži, ale on bude nad tebou vládnout.
17A Adamovi#n. dle doporuč. úpravy punktace (doplnění členu) jako v 2,20: člověku řekl: Protože jsi uposlechl svou#h.: hlasu své ženy; [rozuměj: … + a neuposlechls mne, …] ženu a jedl jsi ze stromu, o kterém jsem ti přikázal: Z toho nejez, budiž kvůli tobě prokleta země: S námahou z ní budeš jíst po všechny dny svého života. 18Bude ti vydávat trní a bodláčí a budeš jíst polní rostliny. 19V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, neboť jsi z ní vzat. Prach jsi a do prachu se navrátíš. 20A člověk svou ženu pojmenoval Eva,#LXX: Zóé (tzn. Život); n.: Živa; [etymologie nejasná] protože ona se stala matkou všech živých. 21A Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a oblékl je.
22I řekl Hospodin Bůh: Hle, člověk je jako jeden z nás v tom, že zná dobré a zlé. Ať teď nevztáhne ruku, aby vzal a jedl také ze stromu života a žil navěky! 23Proto Hospodin Bůh poslal člověka pryč ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. 24Vyhnal ho a postavil od východu k zahradě Eden cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad