Titus 3
CSP

Titus 3

3
Veď je ke správnému jednání
1Připomínej jim, ať se podřizují vládcům [a] vrchnostem, ať je poslouchají a jsou připraveni ke každému dobrému skutku. 2Ať nikoho neurážejí, ať nejsou svárliví, nýbrž mírní, a ukazují veškerou tichost#Ko 3,12; srv. Mt 11,29; [ř. pra’utés lze vystihnout tím, že člověk není příliš unešen vědomím vlastní důležitosti] ke všem lidem. 3Neboť i my jsme kdysi byli nerozumní, neposlušní, bloudící,byli jsme otroky žádostí a všelijakých rozkoší, trávili jsme život v špatnosti a závisti, byli jsme odporní a navzájem jsme se nenáviděli. 4Když se však zjevila dobrota a lidumilnost Boha, našeho Zachránce, 5zachránil nás ne na základě#ř.: ze skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha Svatého, 6kterého na nás vylil hojně skrze Ježíše Krista, našeho Zachránce, 7abychom se ospravedlněni jeho milostí stali dědici v#n.: podle naděje naději života věčného.
8Věrohodné je to slovo, a chci, abys na ty věci kladl důraz,#n.: (o…) mluvil s jistotou; 1Tm 1,7 totiž aby se#n.: aby se tak ti, kdo uvěřili Bohu, soustředili na to, jak mají vynikat v dobrých skutcích; je to krásné a lidem užitečné. 9Hloupým sporům, rodokmenům, svárům#var.: sváru a hádkám o Zákon se vyhýbej! Jsou neužitečné a nikam nevedou. 10Sektáře#ř. hairetikos; Sektářského člověka; HL; srv. s. – 2Pt 2,1; 2J 1,10 po jednom a druhém napomenutí odmítni. 11Víš, že takový člověk je převrácený, hřeší, a sám sebe odsuzuje.
Osobní pokyny a pozdravy
12Jakmile k tobě pošlu Artema nebo Tychika, pospěš si a přijď ke mně do Nikopole,#[pobřežní město v provincii Epirus na Z břehu Řecka] neboť jsem se rozhodl strávit tam zimu. 13Právníka#n.: Zákoníka Zénu a Apolla pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nechybělo. 14Ať se i naši lidé učí vynikat v dobrých skutcích pro naléhavé potřeby, aby nebyli neužiteční.#ř.: neplodní (bez ovoce); Mt 7,19; Ko 1,10
15Pozdravují tě všichni, kteří jsou se mnou. Pozdrav ty, kteří nás ve víře milují. Milost se všemi vámi. [Amen.]

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad