Římanům 14
CSP
14
Neposuzujte se navzájem
1Slabého ve víře přijímejte, ale ne proto, abyste posuzovali jeho názory.#ř.: ne k názorovým sporům / rozsuzováním 2Někdo věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen zeleninu. 3Ten, kdo jí, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť nesoudí toho, kdo jí. Vždyť Bůh ho přijal. 4Kdo jsi ty, že soudíš cizího sluhu? Pro svého pána#n.: Svým pánem; ř.: Svému pánu stojí nebo padá. A on bude stát, neboť Pán#var.: Bůh je mocen ho postavit. 5Někdo považuje jeden den za důležitější než druhý,#ř.: druhý den jiný považuje všechny dny za stejně důležité. Každý nechť je plně přesvědčen o tom, jak sám smýšlí.#ř.: ve vlastní mysli 6Kdo zachovává určitý den, zachovává jej Pánu. Kdo jí, jí Pánu, neboť děkuje Bohu; a kdo nejí, nejí Pánu a také děkuje Bohu. 7Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. 8Neboť žijemeli, žijeme Pánu, umírámeli, umíráme Pánu. Ať tedy žijeme či umíráme, patříme Pánu. 9Vždyť proto Kristus zemřel a ožil,#var.: vstal [a ožil]; Zj 1,18 aby se stal Pánem mrtvých i živých. 10Ty pak, proč soudíš svého bratra? Nebo i ty, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni se přece postavíme před soudnou stolici Boží.#var.: Kristovou. 11Neboť je napsáno: "Jakože jsem živ, praví Pán, skloní se přede mnou#ř.: mně každé koleno a každý jazyk vyzná Bohu chválu." 12Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet#ř.: slovo; Mt 12,36!; Ga 6,5Bohu.
Berte ohled jeden na druhého
13Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak si počínat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu nebo svod.#n.: pohoršení; Mt 18,7; 1K 8,13 14Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě; jen tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. 15Zarmucujeli se tvůj bratr kvůli pokrmu, nejednáš#ř.: nechodíš; Ef 4,1! již podle lásky. Neuváděj svým pokrmem do záhuby toho, za nějž Kristus zemřel! 16Ať se nemluví zle o tom, co je pro vás#var.: nás dobré. 17Vždyť Boží království není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. 18Kdo takto#n.: v tom trojím; ř.: v tomto / var.: v těchto věcech slouží Kristu, je milý Bohu a lidé ho mají v úctě.#ř.: lidem je osvědčeným / váženým; 2K 8,21 19A tak usilujme#var.: usilujeme; 1K 14,1p o to,#ř.: ty věci co vede k pokoji, a o to,#ř.: ty věci co slouží k společnému budování. 20Neboř kvůli pokrmu Boží dílo. Všechno je sice čisté, ale slouží ke zlému tomu člověku, který pohoršuje druhého tím, co#ř.: skrze "kámen úrazu" jí. 21Je dobré nejíst maso a nepít víno ani nedělat to, nad čím se tvůj bratr uráží [nebo co ho přivádí k pádu či zeslabuje]. 22Víru, kterou máš ty, měj#var.: Ty máš víru? Měj (ji) pro sebe před Bohem. Blahoslavený je ten, kdo neodsuzuje sám sebe za to, co pokládá za správné. 23Ten však, kdo pochybuje a jedl by, je odsouzen, protože nejednal na základě víry.#ř.: protože ne z víry Všecko, co ne z víry, je hřích.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad