Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Zjevení 21

21
Nové nebe a nová země
1A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly, a moře již není. 2A to svaté město, nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže. 3A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu,#var.: nebe který řekl: “Hle, Boží stánek s lidmi; bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid,#var.: pl. a sám Bůh bude s nimi [a bude jejich Bohem]. 4A [Bůh] setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, [neboť] první věci pominuly.”
5Ten, který seděl na trůnu, řekl: “Hle, činím všechno nové.” A řekl [mi]: “Napiš: Tato#n.: Napiš (to), neboť tato … slova jsou věrná a pravá.” 6A řekl mi: “Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. 7Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví; budu mu Bohem a on mi bude synem. 8Avšak bázliví,#n.: ustrašení; Mk 4,40 nevěřící,#n.: nevěrní; srv. 1K 14,22; 2K 4,4; Tt 1,15 ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.”
Nový Jeruzalém
9Vtom přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm misek plných sedmi posledních ran, a promluvil se mnou slovy: “Pojď, ukážu ti Nevěstu, ženu Beránkovu.” 10V Duchu#n.: duchu; 1,10 mne odnesl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, 11mající Boží slávu. Jeho jas je podobný nejvzácnějšímu kameni, je jako kámen jaspis, čistý jako křišťál. 12#ř.: majíci velikou a vysokou hradbu, má#ř.: majíci dvanáct bran a na těch branách dvanáct andělů a napsaná jména, která jsou [jmény] dvanácti kmenů [synů] Izraele. 13Tři brány jsou na#ř.: od … východ, tři brány na#ř.: od … sever, tři brány na#ř.: od … jih a tři brány na#ř.: od … západ. 14A hradba toho města má#ř.: majíci dvanáct základních kamenů#ř.: základů; He 11,10 a na nich dvanáct jmen dvanácti Beránkových apoštolů.
15Ten, který se mnou mluvil, měl jako měřidlo zlatou třtinu, aby změřil město, jeho brány i jeho hradbu. 16Město je rozloženo do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. Změřil město tou třtinou na dvanáct tisíc stadií,#[tj. 2232 km]; L 24,13 jeho délka, šířka i výška jsou stejné. 17Změřil také jeho hradbu: sto čtyřicet čtyři loktů#[tj. 66 m]; J 21,8p podle lidské míry, která je také mírou andělskou.#n.: kterou užil anděl 18Stavivem jeho hradby je jaspis a město je z čistého zlata, podobné čistému sklu. 19Základy městské hradby jsou ozdobeny všelijakými drahými kameny: první základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, 20pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint, dvanáctý ametyst. 21A dvanáct bran, dvanáct perel; každá z těch bran byla z jedné perly. A náměstí města bylo čisté zlato jako průhledné sklo.
22Avšak svatyni jsem v něm neviděl, neboť jeho svatyní je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. 23A to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby mu svítily. Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je Beránek. 24A národy budou chodit v jeho světle#ř.: skrze jeho (tj. toho města) světlo a králové země do něho přinášejí svou slávu. 25Jeho brány nebudou nikdy ve dne uzavřeny, a noci tam nebude. 26A přinesou do něho slávu a čest národů. 27A nevstoupí do něho nic nečistého ani ten, kdo činí ohavnost a lež, ale jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.

Právě zvoleno:

Zjevení 21: CSP

Zvýraznění

Sdílet

Kopírovat

None

Chceš mít své zvýrazněné verše uložené na všech zařízeních? Zaregistruj se nebo se přihlas

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů