Žalmy 91
CSP
91
Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího
1Ten, kdo přebývá#84,5; n : zůstává; Iz 23,18 v úkrytu Nejvyššího, přečká noc ve stínu Všemohoucího.#68,15; LXX, Vul: Boha nebes 2Říkám o Hospodinu:#LXX, Vul: Říká Hospodinu Je mé útočiště, má tvrz,#18,3p; 31,4 můj Bůh, v něho doufám. 3On tě#LXX, Vul: mě uchrání před osidlem ptáčníkovým, před morovou zkázou.#LXX, Vul: zhoubným slovem 4Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště, jeho věrnost#h.: pravda je pavézou i štítem.#LXX: jeho pravda tě obklopí zbrojí
5Nebudeš se bát nočního děsu, ani toho, že ve dne přiletí šíp, 6ani moru, obcházejícího po setmění, ani zhouby, jež ničí za poledne.#LXX, Vul: …zhouby a poledního démona 7Po tvém boku padne tisíc, deset tisíc po tvé pravici, k tobě se to nepřiblíží. 8Jistě uvidíš na vlastní#h.: své; Dt 3,27! oči, ano uzříš odplatu ničemům.
9Protože jsi Hospodina, mé útočiště,#LXX, Vul: Ty jsi, Hospodine, má naděje protože jsi Nejvyššího učinil svým příbytkem, 10nestane se ti nic zlého, rána se ke tvému stanu nepřiblíží, 11neboť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. 12Na rukou tě ponesou, aby tvá noha neklopýtla o kámen. 13Budeš šlapat po lvu i po zmiji,#LXX, Vul: zmiji a bazilišku; Iz 11,8; Mk 16,8v; L 10,19 pošlapeš mladého lva#[h. výraz neoznačuje hravé lvíče (jak je tradičně překládáno), nýbrž již lovícího mladého lva (srv. Sd 14,5; Am 3,4; Na 2,12; Za 11,3)] i draka.
14Protože ke mně přilnul, vytrhnu ho; uvedu ho do bezpečí, protože zná mé jméno. 15Bude ke mně volat a mu odpovím, budu s ním v soužení, vytrhnu ho a obdařím ho slávou. 16Nasytím ho vysokým věkem#h.: délkou dnů; 21,5; 23,6; Ex 20,12; Dt 30,20; Př 3,2 a dám mu spatřit svou spásu.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad