Žalmy 38
CSP

Žalmy 38

38
Hospodine, nekárej mě ve svém rozhořčení
1Davidův žalm#6,1p -- k připomínání.#LXX, Vul: + o šabatu. [Jiní chápou h. výraz ve spojitosti s připomínkou obětí, kdy se snad měl tento Ž používat.] Slovo lehazkír – “k připomínaní” má v nadpisku ještě Ž 70.
2Hospodine, nekárej mě ve svém rozhořčení, ve své zlobě mě nekázni. 3Tvé šípy mě zasáhly a dolehla na mě tvá ruka. 4Pro tvé rozhořčení není na mém těle zdravé místo, pro můj hřích#LXX, Vul: pl.; 25,7; 32,5; 51,4n není pokoje#n : zdraví; ::119,165 v mých kostech, 5neboť mé viny mi přerostly přes hlavu; tíží mě jako ohromné břemeno.#n.: jako těžké břemeno, jsou těžší, než mohu unést; srv. Gn 4,13
6Kvůli mé pošetilosti#69,6; n.: hlouposti; (h. výraz je nejčastěji používán v Př – srv. 5,23; 13,16) páchnou a hnisají mé rány. 7Jsem velmi#n.: převelice sklíčen a pokořen,#10,10; 119,107; h.: skloněn; 35,14p celý den chodím v nářku. 8Mé slabiny#[považovány za zdroj síly a vitality – a proto přeneseně vyjadřující to, v co člověk doufá (Jb 31,24; Ž 78,7); zde naopak vyjadřují člověka zbaveného síly]; Lv 3,4; Jb 15,27 jsou zcela zanícené;#LXX: plné posměchu; Vul: plné klamných vidin na mém těle není zdravé místo. 9Jsem otupělý a velmi#n.: převelice; h.: až velmi; srv. v. 7; 1S 11,15; 1Kr 1,4; 2Pa 16,14 zkrušen; řvu,#[výraz pův. spojený se řvaním lva (Iz 5,29; Jr 2,15) je používán obrazně (srv. Jr 25,30; Oz 11,10; Sf 3,3)] neboť mé srdce sténá.#n.: pro burácení své mysli; (v Iz 5,30 vyjadřuje sloveso burácení moře)
10Panovníku, před tebou jsou všechny mé tužby,#[h. výraz může být použit v dobrém (21,3; Př 11,23) i špatném slova smyslu (Ž 10,3; Nu 11,4)] mé vzdychání není před tebou skryto. 11Srdce mi buší,#h.: chodí sem a tam; LXX, Vul: mé srdce je zděšeno opustila mě síla, ani mé oči už nemají jas.#13,4; h.: světlo mých očí není se mnou (fráze je HL, ale srv. 1S 14,29) 12Moji přátelé i druzi kvůli mé ráně poodstupují a moji blízcí#n.: příbuzní; Rt 2,20; 2S 19,43 stojí opodál. 13Ti, kdo usilují o můj život, mi chystají past,#LXX, Vul: činili násilí ti, kdo si žádají mého zla, promlouvají zkázu a celý den přemítají o zradě.
14Ale já jsem jako hluchý a neslyším, jako němý, který neotvírá ústa. 15Ano, jsem jako člověk, který neslyší a v jehož ústech není námitek. 16Protože čekám na tebe, Hospodine, ty odpověz,#n.: odpovíš; 4,2; 17,6 Panovníku, můj Bože! 17Říkám: Ať se nade mnou neradují! Když mi uklouzne noha, budou se nade mnou vytahovat.
18Vždyť mám blízko#LXX, Vul: jsem připraven přijímat rány k pádu, má bolest je ustavičně se#h.: přede; 51,5 mnou. 19Proto vyznávám#h.: oznámím; 32,5v svou vinu a hrozím se svého hříchu. 20Mých zdatných#18,17v; h. chajim (život) zde snad lze chápat ve smyslu: kteří mi usilují o život / na život a na smrt; ovšem dle 35,19; 69,4 lze také emendovat na chinam – bezdůvodných; nepřátel je bezpočtu; mnoho je těch, kdo mě zrádně nenávidí. 21Odplácejí zlem za dobro, protiví#Od kořene śtn je též výraz “satan”. Viz i 71,13; 109,4.20.29; Za 3,1 se mi za to, že usiluji#h.: se ženu za …; srv. 34,15; Iz 51,1; Př 21,21 o dobro.#LXX: …protivili se mi za to, že jsem usiloval o spravedlnost, a odhodili mne, milovaného, jako hnusnou mrtvolu 22Neopouštěj mě, Hospodine! Bože můj, nevzdaluj se ode mě! 23Pospěš mi na pomoc, Panovníku, moje spáso!

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad