Žalmy 36
CSP

Žalmy 36

36
Výrok přestoupení o ničemovi
1Pro vedoucího chval.#4,1p Žalm Davida, otroka Hospodinova.
2Výrok#Toto slovo se užívá téměř výhradně jako úvod Božího zjevení, prorockého slova (110,1; Jr 1,8p); pouze v Nu 24,3.15 a 2S 23,1 má jiný přívlastek než Boží. Zde působí zvláštně. Může naznačovat zjevení, jak je tomu s ničemy. Již stv. překlady zde chápaly tento výraz jako sloveso – mluvit (LXX, Vul: Ničema si říká, že bude hřešit). Jiné možnosti pochopení v. jsou: Ničemův výrok přestoupení / Ve svém srdci má ničema výrok přestoupení / V hloubi mého srdce je výrok o přestoupení ničemy; přestoupení o ničemovi: V hloubi mého srdce není strach z Boha -- nemá jej před očima, 3protože lichotí#pův. význam h. slova je “činit hladkým” (Iz 41,7), ale častěji se výraz používá v přeneseném smyslu – “lichotit” (Př 28,23; 29,5), aj. [Dělá to nikoliv z vlastní sebespravedlnosti, ale vzhledem k domněnce, že není nikomu vykazatelný] sám sobě ve svých očích, a tak bude shledán vinným, hodným nenávisti.#n.: není schopen vidět vlastní vinu a nenávidět ji; 4Slova jeho úst jsou zlá a klamná, přestal chápat, co je správné jednání.#n.: jednat rozumně a správně; Iz 1,17; Jr 4,22 5Vymýšlí špatnosti i na svém loži; postavil se na nedobré#n : vydal se nesprávným směrem. Srv. 1,1 cestě, zlem nepohrdá.
6Hospodine, až k nebesům sahá tvé milosrdenství a tvá věrnost až k oblakům. 7Tvá#[Vv. 7–10 jsou součástí ranní židovské modlitby] spravedlnost je jako nejvyšší#h. výraz pro Boha (’el) je zde použit jako vyjádření superlativu; srv. 80,11; Př 3,27p hory, tvé soudy#n.: právo / rozsudky; 33,5; 89,15; 97,2; Iz 9,6; 33,5; Jr 9,23; Oz 2,21; Ř 11,33 jako velká hlubina. Zachraňuješ#n.: Pomáháš … (12,2; 2S 8,6; 2Kr 6,27) lidi i zvířata, Hospodine. 8Jak vzácné je tvé#LXX, Vul: Ó, jak jsi rozmnožil své milosrdenství, Bože! Synové lidští#n : Lidé; 4,3v; 11,4p; 33,13; 58,2; 90,3; Gn 11,5; 1Kr 8,39; Kaz 2,8 hledají útočiště ve stínu tvých křídel. 9Sytí se tučností tvého domu, napájíš je proudem svých rozkoší. 10Neboť u tebe je pramen života; díky tvému světlu vidíme světlo.#Iz 9,1; J 1,4. [světlo a život jsou v Písmu dávány do souvislosti na mnoha místech; srv. 56,14; Jb 33,30] 11Vztáhni své milosrdenství na ty, kteří tě znají, a svou spravedlnost na lidi přímého srdce. 12Kéž na mě nevstoupí#n.: nepřijde noha#[obraz může souviset s praxí dávných dob, kdy vítězný král či velitel šlápl na krk podrobeného nepřítele; srv. 110,1] pyšných a ruka ničemů kéž mě neodežene.#[buď od ochrany chrámu či od vlastního domova, takže by se stal bezdomovcem (srv. 2Kr 21,8; Mi 2,9)] 13Tam padli#n.: padnou (pf. chápáno jako pf. jistoty); [snad je míněna smrt – srv. 13,5] činitelé nepravosti, jsou sraženi#LXX, Vul: byli vypuzeni a nemohou povstat.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad