Žalmy 135
CSP
135
Haleluja! Chvalte Hospodinovo jméno
1Haleluja! Chvalte Hospodinovo jméno, chvalte je, Hospodinovi otroci, 2kteří stojíte v domě Hospodinově, v nádvořích domu našeho Boha! 3Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý, opěvujte jeho jméno, neboť je líbezné!#n.: milé / příjemné; srv. 133,1
4Vždyť Hospodin si vyvolil Jákoba, Izraele za své vlastnictví. 5Ano, vím, že Hospodin je velký -- náš Pán je nade všechny bohy. 6Hospodin činí vše, co chce -- na nebesích, na zemi, v moři i ve všech hlubinách. 7Přivádí mlhu#LXX, Vul: mraky od končin země, s deštěm působí i blesky, ze svých skladů vyvádí vítr.
8Egyptské prvorozené pobil od člověka až po dobytče. 9Seslal znamení a divy doprostřed tebe, Egypte, na faraona a na všechny jeho otroky. 10Vyhubil mnohé#n.: velké / početné; Dt 7,1 národy a pobil mocné krále -- 11Síchona, krále emorejského, a Óga, krále bášanského, a všechna království Kenaanu 12a dal jejich zemi v dědictví, v dědictví Izraeli, svému lidu.
13Hospodine, tvé jméno je věčné! Hospodine, tvá památka#n : připomnají si tě; Oz 12,6p od pokolení do pokolení! 14Vždyť Hospodin zjedná právo svému lidu a nad svými otroky pocítí lítost. 15Pohanské#h.: (M. z.) národů; srv. Dt 18,9 modlářské zpodobeniny jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. 16Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí, 17mají uši, a nenaslouchají. A v jejich ústech není dech. 18Ti, kdo je zhotovují, budou jako ony, všichni, kdo v ně doufají.
19Dome Izraelův, dobrořečte Hospodinu! Dome Áronův, dobrořečte Hospodinu! 20Dome Léviův, dobrořečte Hospodinu! Kdo se bojíte Hospodina, dobrořečte Hospodinu! 21Požehnán buď Hospodin ze Sijónu -- ten, jenž přebývá v Jeruzalémě. Haleluja!

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad