Přísloví 19
CSP

Přísloví 19

19
1Lepší je chudý, který žije bezúhonně,#h.: ve své bezúhonnosti; 20,7; 28,6 nežli ten, kdo má proradné#h.: pokřivené; n.: zvráceně mluví; 8,8; 11,20 rty a je hlupák. 2Bez poznání jistě#n.: ani ne touha#13,2.4; [na pochopení ekv. záleží význam verše]; n.: dobrý život; dobrá, kdo je ukvapený,#h.: kdo má rychlé nohy; srv. 21,5; 28,20; 29,20 hřeší.#n.: pochybí; 14,21; 20,2 3Hloupost člověku podvrací#n.: ničí; 13,6; 22,12 jeho cestu,#n.: Člověku ničí život jeho vlastní hloupost ale jeho srdce se rozčiluje na Hospodina. 4Majetek přidává množství přátel, ale chudák bude svým přítelem opuštěn.#n.: zůstane bez přátel 5Falešný svědek nezůstane bez trestu, kdo šíří lži, neunikne. 6Mnozí si předcházejí#n.: lichotí; h.: snaží udobřit tvář; srv. Jr 26,19; 1S 13,12 šlechtice,#n.: 8,16; 17,7; 1S 2,8; n.: blahosklonného / štědrého [dle paralelismu + pův. významu ekv. /dobrovolně činit, dávat/ zde může ukazovat na obecnou vlastnost] každý je přítelem toho, kdo rozdává.#n : štědrého; h.: muže daru; 18,16 7Chudého nenávidí všichni jeho bratři,#n : příbuzní tím spíše se od něj vzdalují jeho přátelé.#h.: coll. Svými řečmi je uhání, ale oni nic.#n.: Žene se za slovy, ale nikde nejsou; 8Kdo získá rozum, miluje svou duši;#n : pečuje o svůj život kdo zachovává rozumnost, nalezne dobro.#n : jistě se mu bude dobře dařit 9Falešný svědek nezůstane bez trestu, kdo šíří lži, zahyne. 10Pro hlupáka se nehodí přepych, tím méně, aby otrok vládl nad knížaty. 11Rozumnost činí člověka pomalým k hněvu, jeho okrasou#17,6; 20,29; n.: slávou pro něj je pomíjet přestoupení. 12Králův hněv#srv. 16,14 je jako řvaní mladého lva, ale jeho obliba je jako rosa na zeleň. 13Syn hlupák je svému otci pohromou, sváry#h.: sváry ženy; n.: svárlivá žena; 18,19; 21,9.19 se ženou jsou jako stálé kapání vody. 14Dům a majetek jsou dědictvím otců,#n.: po předcích ale rozumná žena je od Hospodina. 15Lenost uvrhne do spánku, nedbalý člověk bude hladovět. 16Kdo zachovává příkaz, chrání svou duši, kdo opovrhuje svými cestami,#srv. 13,13; n : nedbá na svůj život / se nestará o to, jak žije; ::13,6 zemře. 17Kdo se smilovává nad chudým, půjčuje Hospodinu, odplatí mu za to, co vykonal.#n.: jeho dobrodiní se mu vyplatí 18Kárej svého syna, když#23,13; 22,6; 4,3; n.: protože je naděje,#Pl 3,29; Jr 31,7; n.: má naději ale nedej se unést,#h.: nepozvedni svou duši; abys ho usmrtil. 19Hněvivý člověk#h.: velkého hněvu; 15,18; 22,24 zaplatí#h.: nese pokutu; i když ho vysvobodíš, ještě mu přidáš.#n.: si přidáš (+starosti); [h. nevyjadřuje: co – komu přidá] 20Poslechni radu, přijmi naučení,#h.: kázeň; 8,33; 13,1 abys nakonec zmoudřel. 21V srdci#Neh 2,12; n.: mysli člověka je mnoho plánů,#n.: myšlenek; Jr 4,14 ale Hospodinův plán#h.: rada; 21,30; Ž 33,11; Iz 14,26; Mi 4,12!; Ef 1,11 se naplní.#Iz 46,10; Jr 51,29; 23,20; 35,16; n.: obstojí; 15,22 22Od člověka se očekává oddanost,#h.: Touha člověka je jeho věrnost; n.: Člověk touží po věrnosti /var.: zisku/; n.: Žádostivost člověka je jeho hanbou (14,34); lépe je být chudý nežli lhář.#h.: muž lži; srv. 12,2 23Bázeň před Hospodinem je k životu, člověk nasycen uléhá,#n.: bude zůstávat spokojen; 15,31 zlo jej nepostihne.#h.: nebude navštíven zlem; Jr 5,9; 29,32 24Lenoch ponoří#26,15; h.: ukryl ruku do mísy, ani k ústům ji nezvedne. 25Udeř#n.: Bij posměvače a prostoduchý nabude chytrosti,#n.: bude rozumný; 1,4; 8,5 kárej rozumného a získá#h.: porozumí; n.: naučí se rozumět poznání. 26Syn, který ničí otce či vyhání matku, jedná hanebně a je pro ostudu. 27Můj synu, přestaň#tj. když přestaneš poslouchat naučení a zabloudíš od řečí poznání.#n.: rozumných slov; srv. 14,7; 20,15 28Ničemný svědek se bude posmívat právu, ústa ničemů budou hltat zlo. 29Pro posměvače jsou připraveny soudy, na záda hlupáků rány.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad