Filipským 4
CSP

Filipským 4

4
Povzbuzení
1A tak, moji bratři, milovaní a vytoužení,#takto jsou Pavlem nazváni pouze Filipští; 1,8 má radosti a koruno,#ř.: věnci takto stůjte pevně v Pánu, milovaní.
2Napomínám#1K 1,10; n.: vybízím; 1Tm 2,1p Euodii a napomínám#ř.: věnci Syntychu, aby stejně smýšlely v Pánu. 3Ano i tebe prosím, můj vlastní druhu,#ř.: pravý druhu (se mnou) ve jhu; nebo (jako vl. jméno): vzácný Syzygu pomáhej jim, neboť#ř.: jsou to ty, které vedly zápas za rozšíření evangelia#ř.: v evangeliu spolu se mnou i s Klementem a ostatními mými spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. 4Radujte se v Pánu vždycky, znovu řeknu: radujte se! 5Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. 6O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte#ř.: ať jsou uváděny ve známost Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. 7A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění,#n.: pochopení / mysl / rozum bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.
8Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé,#n.: čestné; 1Tm 3,11 spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála. 9Čemu jste se naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili u mne, to dělejte. A Bůh pokoje bude s vámi.
Uznání pomoci Filipských
10Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že konečně rozkvetl váš zájem o mne. Jistě jste na to mysleli dříve, ale neměli jste příležitost. 11Neříkám to proto, že bych měl nedostatek;#ř.: podle nedostatku vždyť jsem se naučil být spokojen s tím, co mám. 12Umím se uskromnit a umím mít i nadbytek. Do všeho#ř.: + a ve všech okolnostech jsem zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. 13Všecko mohu v Tom,#var.: Kristu který mne posiluje. 14Avšak učinili jste dobře, že jste se mnou v tísni měli účast.
15Víte i vy, Filipští, že se v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, se mnou žádný sbor nepodílel v příjmech a vydáních, jen vy jediní; 16vždyť i do Tesaloniky jste mi víc než jednou#ř.: i jednou i dvakrát; 1Te 2,18 poslali na potřeby. 17Ne že bych toužil po daru, ale toužím po ovoci, které se hromadí na váš účet. 18Mám všechno, a ještě mi přebývá. Jsem plně opatřen,#ř.: Jsem naplněn když jsem přijal od Epafrodita to, co jste mi poslali,#ř.: ty (dary) od vás příjemnou vůni, oběť vítanou, Bohu milou.#n.: příjemnou; Ř 12,1p!; Ef 5,10 19Můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě#n.: slavně v Kristu Ježíši. 20Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen.
Závěrečný pozdrav
21Pozdravte každého svatého v Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou se mnou. 22Pozdravují vás všichni svatí, zvláště ti, kteří jsou z císařského domu. 23Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem.#Ga 6,18!; var.: s vámi všemi [Amen.]

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad