Filipským 2
CSP

Filipským 2

2
Smýšlejte jako Kristus
1Jeli tedy nějaké povzbuzení v Kristu, jeli nějaké potěšení lásky, jeli nějaké společenství Ducha, jeli nějaký soucit#ř.: vnitřnosti; 1,8p; Ko 3,12; Fm 1,7p a slitování, 2naplňte mou radost a smýšlejte stejně, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, 3nic nedělejte ze soupeření#n.: sobectví / sobeckých ambicí; 2K 12,20 ani z ješitnosti,#n.: prázdné chvály; Ga 5,26 nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. 4Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům,#n.: potřebám nýbrž každý i zájmům#n.: potřebám těch druhých. 5Mějte [tedy] v sobě to smýšlení, které bylo i#n.: Ať je mezi vámi to smýšlení, jako; 3,15; Ko 3,2 v Kristu Ježíši. 6Ačkoli byl#ř.: který jsa ve způsobu Božím, nelpěl na tom,#ř.: nepovažoval za kořist; [Slovo harpagmos lze chápat dvěma způsoby: a) kořist, kterou už někdo má a nechce se jí vzdát; b) to, co by teprve mělo být uchváceno.] že je roven#srv. ř. isos “stejný” v J 5,18!; Sk 11,17; Zj 21,16 Bohu, 7nýbrž sám sebe zmařil,#ř.: vyprázdnil; 1K 1,17 vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal#ř.: byv shledán v podobě#n.: postavení / způsobu (1K 7,31); ř. schéma (tvar / forma / vnější vzhled) člověka, 8ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. 9Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, 10aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí, 11a k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.
Sviťte jako světla ve světě
12Proto, moji milovaní, jako jste vždycky poslouchali, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. 13Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění i činění podle své dobré vůle. 14Všechno dělejte bez reptání a pochybování, 15abyste byli bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného, v němž záříte#n.: sviťte jako světla#n.: hvězdy; ř.: světelná tělesa (na nebi); Mt 5,14–16 ve světě. 16Držte pevně slovo života, abyste mi byli chloubou ke dni Kristovu, že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal. 17Ale i kdybych byl obětován při oběti a bohoslužbě vaší víry, raduji a spoluraduji se s vámi se všemi; 18a stejně i vy se radujte a spoluradujte se mnou.
Timoteus a Epafroditus
19Doufám v Pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi.#ř.: ty (věci) o vás 20Nemám nikoho jiného stejně smýšlejícího, jenž by se upřímně staral o vaše dobro;#n.: o to, jak se vám daří 21neboť všichni hledají svých věcí, a ne věcí Ježíše Krista. 22Víte sami, jak se Timoteus osvědčil;#ř.: jeho osvědčenost; Ř 5,4 vždyť se mnou sloužil#ř.: otročil evangeliu jako dítě otci. 23Jeho tedy, doufám, ihned pošlu, jakmile uvidím, co bude se mnou. 24Jsem přesvědčen v Pánu, že i sám brzo přijdu.
25Považoval jsem však za nutné poslat k vám Epafrodita, svého bratra a spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste poslali, aby mi posloužil v tom, co potřebuji.#ř.: vašeho vyslance a služebníka mé potřeby 26Toužil totiž po vás všech#var.: vás všechny spatřit a byl znepokojen, protože jste se doslechli, že onemocněl. 27A opravdu byl nemocen, blízko smrti. Ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. 28Poslal jsem ho tedy tím ochotněji, abyste měli radost, že ho zase vidíte, a já abych byl méně zarmoucen. 29Přijměte ho v Pánu se vší radostí a mějte takové lidi v úctě; 30neboť pro dílo Kristovo#var.: Pánovo se přiblížil až k smrti. Vlastní život#ř.: Duši dal v sázku, aby doplnil, co chybělo ve vaší službě pro mne.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad