Numeri 18
CSP

Numeri 18

18
Služba kněží
1Hospodin řekl Áronovi: Ty a tvoji synové a dům tvého otce s tebou ponesete vinu spojenou se svatyní, ty a tvoji synové s tebou ponesete vinu spojenou s vaším kněžstvím. 2Také své bratry z pokolení Léviho, z kmene svého otce, přiveď s sebou. Připojí se k tobě a budou ti sloužit, zatímco ty a tvoji synové s tebou budete před stanem svědectví. 3Budou konat službu pro tebe a službu celého stanu. Avšak k předmětům svatyně a k oltáři se nepřiblíží, aby nezemřeli ani oni ani vy. 4Připojí se k tobě a budou konat službu stanu setkávání a všechnu práci stanu. Nikdo jiný#h.: cizí se k vám nepřiblíží. 5Vy budete konat službu svatyně a službu oltáře, aby na syny Izraele již nedopadlo rozhořčení. 6Hle, vzal jsem vaše bratry Lévijce zprostřed synů Izraele jako dar pro vás, jako ty, kteří jsou dáni Hospodinu, aby konali práci stanu setkávání. 7Ty a tvoji synové s tebou dbejte na své kněžství#n.: kněžský úřad / povinnosti; 3,10 ohledně všech věcí oltáře a ohledně toho, co je uvnitř za oponou, a tak služte. Jako darovanou službu#h.: službu daru vám dávám vaše kněžství. Když by se někdo jiný přiblížil, bude usmrcen.
Podíl kněží z obětí
8Hospodin promluvil k Áronovi: Hle, dal jsem ti službu svých darů pozdvihování ze všech svatých darů synů Izraele. Dal jsem je jako díl tobě a tvým synům jako věčný příděl. 9Toto bude patřit tobě z nejsvětějších darů, které nepřijdou na oheň:#h.: z ohně; Každý jejich obětní dar ze všech jejich přídavných obětí, ze všech jejich obětí za hřích a ze všech jejich obětí za vinu, které mi přinesou jako nejsvětější dar, bude pro tebe a tvé syny. 10Budeš ho jíst na nejsvětějším místě; každý mužského pohlaví ho bude jíst. Bude to pro tebe svaté. 11Také toto ti bude patřit: Dar pozdvihování z jejich darů, ze všech mávaných obětí synů Izraele. Dal jsem je tobě a tvým synům i tvým dcerám s tebou jako věčný příděl. Každý, kdo je ve tvém domě čistý, to smí jíst. 12Všechno to nejlepší#h.: Všechen tuk z oleje, všechno to nejlepší#h.: Všechen tuk z nového vína a obilí -- jejich prvotiny, které dají Hospodinu -- jsem dal tobě. 13Prvotiny ze všeho, co je v jejich zemi, co budou přinášet Hospodinu, budou patřit tobě. Každý, kdo je ve tvém domě čistý, to smí jíst. 14Všechno, co bylo v Izraeli zasvěceno zkáze, bude patřit tobě. 15Všechno, co otvírá lůno ze všeho tvorstva a co se přináší#n : obětují (1Pa 16,1; Ag 2,14) Hospodinu, z lidí či ze zvířat, bude patřit tobě. Avšak prvorozené z lidí jistě vykoupíš a také prvorozené z nečistých zvířat vykoupíš. 16Jistě ho vykoupíš od věku jednoho měsíce podle svého výměru pěti#3,47; [tj. cca 57,5 g] šekely stříbra podle šekelu svatyně; ten je dvacet gér. 17Avšak prvorozeného býka, prvorozenou ovci či prvorozeného kozla nevykoupíš; jsou svatí. Jejich krví pokropíš oltář a jejich tuk obětuješ jako ohnivou oběť, jako příjemnou vůni Hospodinu. 18Jejich maso bude patřit tobě -- jak hrudí z mávané oběti, tak i pravá kýta bude patřit tobě. 19Všechny dary pozdvihování ze svatých darů, které synové Izraele přinášejí Hospodinu, jsem dal tobě a tvým synům i tvým dcerám s tebou jako věčný příděl. Je to věčná smlouva soli#Lv 2,13; 2Pa 13,5; srv. Ezd 4,14 před Hospodinem pro tebe a pro tvé potomstvo s tebou.
Desátek Lévijců
20Hospodin řekl Áronovi: V jejich zemi neobdržíš dědictví ani ti nebude patřit podíl uprostřed nich. Já jsem tvůj podíl a tvé dědictví uprostřed synů Izraele. 21Hle, synům Léviho jsem dal do dědictví celý desátek#Lv 27,30; Dt 14,28 v Izraeli jako náhradu za jejich službu, kterou vykonávají, službu při stanu setkávání. 22Synové Izraele se již nepřiblíží ke stanu setkávání, aby nenesli trest za hřích a nezemřeli. 23Lévijci budou vykonávat službu při stanu setkávání, oni ponesou jejich vinu. To je věčné ustanovení po všechny vaše generace. Proto neobdrží dědictví uprostřed synů Izraele. 24Protože desátek synů Izraele, který budou přinášet Hospodinu jako dar pozdvihování, jsem dal Lévijcům do dědictví, proto jsem o nich řekl: Uprostřed synů Izraele neobdrží dědictví.
25Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 26Promluv k Lévijcům a řekni jim: Když přijmete od synů Izraele desátek, který jsem vám od nich dal jako váš dědičný podíl, přineste z něj Hospodinův#v. 28n.41; 35,5p dar pozdvihování, desátek z desátku. 27Váš dar pozdvihování vám bude počítán jako obilí z humna a jako plný výnos z lisu. 28Tak přineste i vy Hospodinův dar pozdvihování ze všech svých desátků, které přijmete od synů Izraele, a dejte z toho Hospodinův dar pozdvihování knězi Áronovi. 29Ze všech svých darů přineste celý Hospodinův dar pozdvihování, ze všeho to nejlepší,#h.: jeho tuk; v. 12 to, co je z toho svaté. 30Dále jim řekni: Když budete přinášet to nejlepší z něj, bude se to Lévijcům počítat jako výnos humna a jako výnos lisu. 31Můžete to jíst na jakémkoliv místě, vy i váš dům, protože je to vaše mzda jako náhrada za vaši službu při stanu setkávání. 32Neponesete za to hřích, když z toho přinesete to nejlepší. Tak neznesvětíte svaté dary synů Izraele a nezemřete.#n.: Neznesvěťte svaté dary synů Izraele, abyste nezemřeli.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad