Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Marek 5

5
Démoni vyhnáni do vepřů
1Přišli na druhou stranu moře do krajiny Gerasenů.#var.: Gadarenů 2A jak vystoupil z lodi, hned proti němu z hrobů vyšel člověk s nečistým duchem, 3který měl v hrobech obydlí. Ani řetězy ho již nikdo nemohl spoutat, 4neboť byl častokrát spoután okovy a řetězy, ale on vždy řetězy na sobě roztrhal a okovy rozlámal. Nikdo ho nedokázal zkrotit. 5A stále dnem i nocí mezi hroby a na horách řval a sekal se kameny. 6Když Ježíše z dálky uviděl, přiběhl a poklonil se mu 7a silným hlasem zařval: “Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha Nejvyššího? Zapřísahám tě při Bohu, netrýzni mne!” 8Ježíš mu totiž říkal: “Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka!” 9A tázal se ho: “Jaké je tvé jméno?” Řekl mu: “Mé jméno je Legie,#Mt 26,53; L 8,30; [v té době měla vojenská legie asi 6000 vojáků; zde naznačuje velké množství] protože je nás mnoho.” 10A velice ho prosil, aby je neposlal pryč z toho kraje.
11Tam u hory se páslo veliké stádo vepřů. 12[Všichni ti démoni] ho poprosili: “Pošli nás do těch vepřů, abychom do nich vstoupili.” 13On jim to dovolil. Nečistí duchové vyšli a vstoupili do těch vepřů. A stádo se zřítilo po svahu do moře, asi dva tisíce kusů, a utopilo se v moři. 14Ti, kteří je pásli, utekli a oznámili to ve městě i ve vesnicích. A lidé přišli, aby se podívali, co se stalo. 15Přišli k Ježíši a pozorovali toho démonizovaného, jak sedí oblečený a má zdravou mysl -- toho, který měl Legii -- a ulekli se. 16A ti, kteří to viděli, jim popsali, jak se to stalo tomu démonizovanému a to o těch vepřích. 17Začali ho prosit, aby odešel z jejich území. 18Když vstupoval do lodi, prosil ho ten, který byl předtím démonizovaný, aby mohl být s ním. 19Nedovolil mu to, ale řekl mu: “Jdi domů#ř.: do svého domu; 8,3.26; L 8,43; způsob vyjádření častý v StS (Gn 39,16; Ex 7,23; Dt 20,5; aj.) ke svým a oznam jim, jak veliké věci ti učinil Pán a jak se nad tebou slitoval.” 20On odešel a začal v Dekapoli hlásat, jak veliké věci mu učinil Ježíš; a všichni se divili.
Jairova dcera a žena s krvotokem
21Když se Ježíš přeplavil [v lodi] opět na druhou stranu, shromáždil se k němu velký zástup; a byl u moře. 22A [hle], přišel jeden z představených synagogy, jménem Jairos. Když Ježíše#ř.: ho spatřil, padl k jeho nohám 23a velmi ho prosil: “Má dceruška umírá! Pojď a vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a ožila.”
24Ježíš odešel s ním. Následoval ho velký zástup a tlačili se na něho. 25A byla tam žena, která měla dvanáct let krvotok. 26Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů a vynaložila všechny své prostředky, nic jí to však neprospělo, ale spíše bylo hůře. 27Když uslyšela o Ježíši, přišla v zástupu zezadu a dotkla se jeho šatu. 28Neboť si říkala: “Jestliže se dotknu třeba jen jeho šatů, budu zachráněna.” 29A hned vyschl pramen její krve a pocítila na těle, že je uzdravena ze svého trápení. 30Ježíš hned v sobě rozpoznal tu moc, která z něho vyšla, otočil se v zástupu a řekl: “Kdo se dotkl mých šatů?” 31Jeho učedníci mu řekli: “Vidíš, jak se na tebe zástup tlačí, a říkáš: Kdo se mne dotkl?” 32Ježíš se rozhlížel, aby spatřil tu, která to učinila. 33Žena se ulekla, a protože věděla, co se jí stalo, s třesením přišla a padla před ním a řekla mu celou pravdu. 34A on jí řekl: “Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď uzdravená ze svého trápení.”
35Zatímco ještě mluvil, přišli z domu představeného synagogy a říkali: “Tvá dcera zemřela; proč ještě obtěžuješ Učitele?” 36Ale Ježíš neposlechl to, co říkali,#ř.: to mluvené slovo a řekl představenému synagogy: “Neboj se, jen věř!” 37A nedovolil nikomu s ním jít, kromě Petra, Jakuba a Jakubova bratra Jana. 38Přišli do domu představeného synagogy a Ježíš viděl rozruch a ty, kteří velice plakali a hlučně naříkali. 39Vešel a řekl jim: “Proč se rozrušujete a pláčete? To dítě nezemřelo, ale spí.” 40I posmívali se mu. Ale on všechny vyhnal a vzal s sebou otce a matku dítěte i ty, kteří byli s ním, a vešel tam, kde bylo dítě. 41Uchopil ruku dítěte a řekl mu: “Talitha kúm”, což přeloženo znamená: "Děvče, říkám ti, vstaň!#n.: vstávej! Sk 9,40" 42A děvče ihned vstalo a začalo chodit; bylo jí dvanáct let. A zmocnil se jich [ihned] veliký úžas. 43Ježíš jim důrazně nařídil, aby se to nikdo nedověděl, a řekl, aby jí dali najíst.

Právě zvoleno:

Marek 5: CSP

Zvýraznění

Sdílet

Kopírovat

None

Chceš mít své zvýrazněné verše uložené na všech zařízeních? Zaregistruj se nebo se přihlas

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů