Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Marek 4

4
Podobenství o rozsévači
1A opět začal učit u moře. A shromáždil se k němu veliký zástup, takže vstoupil do lodi na moři a posadil se; celý ten zástup byl u moře na břehu.#ř.: zemi 2A učil je mnohému v podobenstvích. Ve svém vyučování jim říkal: 3“Poslouchejte! Hle, rozsévač vyšel zasít. 4A když rozséval, stalo se, že některé zrno padlo podél cesty; i přiletěli ptáci a sezobali je. 5A jiné padlo na skalnaté místo, kde nemělo mnoho země, a hned vzešlo, protože nemělo hlubokou zem. 6Když vyšlo slunce, spálilo je; a protože nemělo kořen, uschlo. 7Jiné padlo do trní; trní vzešlo a udusilo je, a zrno nevydalo úrodu. 8A jiná padla do dobré země, vzcházela, rostla a vydávala úrodu; a neslo jedno úrodu třicetinásobnou, jedno šedesátinásobnou a jedno stonásobnou.” 9A říkal: “Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá!”
10Když se ocitl o samotě, ptali se ho ti, kdo byli s ním, spolu s Dvanácti, na ta podobenství. 11Říkal jim: “Vám je dáno tajemství Božího království, avšak těm, kteří jsou vně, se to všechno děje v podobenstvích, 12aby hledíce hleděli a neuviděli, slyšíce slyšeli a nechápali, neobrátili se a nebylo jim odpuštěno.#var.: a nebyly jim odpuštěny hříchy; Iz 6,9n
Vysvětlení
13A řekl jim: “Nerozumíte tomuto podobenství;#var.: podobenství? Jak … jak budete chápat všechna ta podobenství? 14Rozsévač rozsévá Slovo. 15Tito pak jsou "podél cesty", kde se rozsévá Slovo: Když je uslyší, hned přichází Satan a bere Slovo do nich#var.: v jejich srdcích zaseté. 16A [podobně] tito jsou "na skalnatá místa" zaséváni: Ti, když uslyší Slovo, hned je s radostí přijímají. 17A nemají v sobě kořen, ale jsou nestálí. Když nastane soužení nebo pronásledování pro Slovo, ihned odpadají.#n.: se pohoršují a odpadají (srv. Mt 13,21) 18A další jsou ti, kteří jsou rozséváni "do trní": To jsou ti, kteří uslyšeli Slovo, 19ale potom přicházejí starosti#také: zájmy tohoto věku, svod bohatství a žádosti po ostatních věcech a dusí Slovo, takže se stává neplodným. 20Ale tito jsou "na dobrou zem" zaseti: Slyší Slovo, přijímají je a nesou úrodu, jedni#ř.: jedno třicetinásobnou, jedni#ř.: jedno šedesátinásobnou a jedni#ř.: jedno stonásobnou.”
21A říkal jim: “Zdali přinášejí#ř.: přichází lampa lampu, aby ji postavili pod nádobu nebo pod postel? Ne proto, aby ji postavili na stojan? 22Vždyť [nic] není skryté, než aby bylo zjeveno; ani nic nebylo ukryto, leč aby vyšlo najevo. 23Máli kdo uši k slyšení, ať poslouchá.”
24A říkal jim: “Dávejte pozor, co slyšíte. Jakou měrou měříte, takovou bude naměřeno vám a bude vám přidáno. 25Neboť kdo má, tomu bude dáno, a tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co má.”
Podobenství o růstu Království
26A#toto podob. je pouze u Mk říkal: “S Božím královstvím je to tak, jako když člověk hodí semeno na zem; 27v noci spí a ve dne vstává a semeno klíčí a roste, on ani neví jak. 28Země sama od sebe#ř. automaté; Sk 12,10 plodí, nejprve stéblo, potom klas, potom plné obilí v klasu. 29A když úroda dozraje, člověk hned posílá srp, neboť nastala sklizeň.”
30A říkal: “K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím je znázorníme? 31Je jako zrno hořčice. Když je zaseto do země, je menší než všechna semena na zemi. 32A když je zaseto, vzchází a stává se větším než všechny zahradní byliny a vytváří velké ratolesti, takže v jeho stínu#ř.: pod jeho stínem mohou hnízdit nebeští ptáci.”
33A v mnoha takových podobenstvích k nim mluvil Slovo, jak byli schopni slyšet. 34Bez podobenství#jedn.č k nim nemluvil, ale v soukromí svým učedníkům všechno vysvětloval.#n.: objasňoval; L 24,27v
Utišení bouře
35Toho dne, když nastal večer, jim říká: “Přeplavme se na druhou stranu.” 36Opustili zástup a vzali ho v té lodi, v níž byl; byly s ním také jiné lodě. 37Tu nastala veliká větrná bouře a vlny se přelévaly do lodě, takže se loď již naplňovala. 38A on spal na zádi na podušce. Vzbudili ho a řekli mu: “Učiteli, nezajímá tě,#n.: nezáleží ti na tom / nedbáš …; 12,14; L 10,40; J 10,13; 1Pt 5,7 že hyneme?” 39Probudil se, pohrozil větru a řekl moři: “Mlč, buď zticha!” A vítr přestal a nastal úplný klid. 40Řekl jim: “Proč jste [tak] ustrašení? Ještě#var.: Jak to, že nemáte víru?” 41Padla na ně veliká bázeň a říkali jeden druhému: “Kdo to tedy je, že ho poslouchají i vítr i moře?”

Právě zvoleno:

Marek 4: CSP

Zvýraznění

Sdílet

Kopírovat

None

Chceš mít své zvýrazněné verše uložené na všech zařízeních? Zaregistruj se nebo se přihlas

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů