Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Marek 3

3
Člověk s odumřelou rukou
1Vstoupil opět do synagogy. A byl tam člověk, který měl odumřelou#ř.: uschlou ruku. 2Pozorně jej sledovali, zda ho v sobotu uzdraví, aby jej obžalovali. 3A on tomu člověku s odumřelou rukou řekl: “Postav se doprostřed.” 4A jim řekl: “Je v sobotu dovoleno učinit dobře, nebo zle, duši zachránit, nebo zahubit?” Ale oni mlčeli. 5Rozhněvaně se po nich rozhlédl a hluboce zarmoucen nad tvrdostí#6,52; ř. pórósis ("tvrdost / zatvrzení"); Ř 11,25 a Ef 4,18. jejich srdce řekl tomu člověku: “Natáhni [svou] ruku.” Natáhl ji, a jeho ruka byla uzdravena. 6Když farizeové vyšli, hned se s herodiány proti němu radili,#var.: poradili; Mt 12,15p jak by ho zahubili.
7Ježíš se se svými učedníky odebral k moři. A vydalo se za [ním] velké množství lidí z Galileje a z Judska. 8Také z Jeruzaléma, z Idumeje#ř. výraz pro h. Edóm (Gn 36,8.32); zde však označuje Z část Izraele jižně od Judska, nikoliv dřívější území Edómců a Zajordání,#10,1; Mt 4,25p; Iz 8,23 z okolí Týru a Sidónu přišlo k němu velké množství lidí, když slyšeli, co všechno činil. 9Řekl tedy svým učedníkům, aby pro něj měli stále připravenou loďku, aby se na něho zástup netlačil. 10Neboť mnohé uzdravil, takže všichni, kteří měli trápení, se k němu hrnuli, aby se ho dotkli. 11A nečistí duchové, kdykoli ho viděli, padali před ním a křičeli: “Ty jsi Syn Boží!” 12Ostře je káral, aby nezjevili, kdo je.
Ustanovení Dvanácti
13Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které sám chtěl. I odešli k němu. 14Ustanovil#n.: Vytvořil (stejně ve v. 16) jich dvanáct,#var.: + které nazval také apoštoly, 6,30 aby byli s ním, aby je posílal hlásat evangelium 15a aby měli pravomoc vyhánět démony. 16[Ustanovil těchto Dvanáct:] Šimona, kterému přidal jméno Petr, 17Jakuba Zebedeova a Jakubova bratra Jana a přidal jim jméno Boanerges, což znamená "synové hromu", 18Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba, toho Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského 19a Judu Iškariotského, který ho pak zradil.#ř.: vydal
Rozdělený dům neobstojí
20Přišli#var.: Přichází do domu a opět se shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. 21Když to uslyšeli jeho příbuzní,#n.: rodina; ř.: ti od něho; 3,31 vyšli, aby se ho zmocnili, neboť říkali: “Pomátl se.” 22Učitelé Zákona, kteří sestoupili#"sestupovat" je tech. term. pro cestu z Jeruzaléma, analog. "vystupovat" do Jeruzaléma; Sk 8,15; L 4,31v z Jeruzaléma, říkali: “Má Belzebula. V moci vládce démonů vyhání démony!” 23Zavolal je k sobě a mluvil k nim v podobenstvích: “Jak může Satan vyhánět Satana? 24Jeli království proti sobě rozděleno, takové království nemůže obstát. 25Budeli dům#n.: domácnost / rodina proti sobě rozdělen, takový dům nebude moci obstát. 26Jestliže Satan povstal sám proti sobě a rozdělil se, nemůže obstát, ale je s ním konec. 27Avšak nikdo nemůže vejít do domu siláka a uloupit jeho majetek,#ř.: nádoby / nářadí; srv. Mt 12,29; Sk 9,15; Ř 9,21; 2K 4,7; 2Tm 2,20nn. jestliže siláka nejdříve nespoutá, a teprve pak vyloupí jeho dům. 28Amen, pravím#Mt 5,26p; [u Mk 12] vám, že všechno bude lidským synům odpuštěno, prohřešení i rouhání, jakkoliv by se rouhali.#ř. blasfémein (aorist) – rouhat se, utrhat, vědomě promluvit zle 29Kdo by však vědomě promluvil zle#ř. blasfémein (aorist) – rouhat se, utrhat, vědomě promluvit zle proti Duchu Svatému, nemá odpuštění v tomto věku, ale je vinen#n.: držen věčným prohřešením.#var.: soudem30Říkali totiž: “Má nečistého ducha.”
Ježíšova matka a bratři
31Tu přichází#var.: přicházejí jeho matka a jeho bratři a stojíce venku dali ho zavolat.#ř.: poslali k němu volajíce ho 32Kolem něho seděl zástup. Říkají mu: “Hle, tvá matka a tvoji bratři [a tvé sestry] tě venku hledají.” 33Odpověděl jim:#ř.: A odpověděv jim říká; [var.: Řekl] “Kdo je má matka a moji bratři?” 34A rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: “Hle, má matka a moji bratři. 35Neboť kdo činí Boží vůli, to je můj bratr, sestra i matka.”

Právě zvoleno:

Marek 3: CSP

Zvýraznění

Sdílet

Kopírovat

None

Chceš mít své zvýrazněné verše uložené na všech zařízeních? Zaregistruj se nebo se přihlas

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů